แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.6


กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT)

ได้อ่านหนังสือเรื่อง เมนูจานเด็ด แผนการจัดการเรียนรู้คัดสรร
ของอาจารย์ ทิศนา แขมมณี 

เจอเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT)  ก็เลยนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นที่สอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.6 (หลักสูตร แบบที2)

เพิ่งทำเสร็จ ก็เลยเอาขึ้นเว็บเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                              รหัสวิชา ค43101             คณิตศาสตร์พื้นฐาน6

                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่          6             

เรื่อง       กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ                                                           เวลา ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

                เราสามารถนับจำนวนวิธีของเหตุการณ์หนึ่งๆได้โดยใช้แผนภาพต้นไม้ (Tree     diagram)               โดยสามารถสรุปเป็นกฎการนับเบื้องต้นได้ 2 กฎคือ 1.กฎการคูณ 2.กฎการบวก

จุดประสงค์การเรียนรู้

                สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น

                คุณลักษณะ                                                           พฤติกรรมบ่งชี้

                ความมีวินัย                                                            ตรงต่อเวลา

                ความรับผิดชอบ                                                   ประพฤติตนตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เนื้อหา

                แผนภาพต้นไม้    (Tree      diagram)

                                แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างเป็นระเบียบ

                                แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างไม่เป็นระเบียบ

                กฎการนับเบื้องต้น

1.กฎการคูณ

2.กฎการบวก       

 

กิจกรรมการเรียนรู้

                กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ         โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา            (TGT)

                ชั่วโมงที่ 1

 • 1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ
 • 2. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยครูให้นักเรียนจัดเครื่องแต่งกายให้ตุ๊กตาโดยมีเสื้อ 3 ตัว กางเกง 2 ตัว แล้วถามนักเรียนว่าจะใส่เสื้อและกางเกงได้กี่แบบ( 6 แบบ)
 • 3. ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา ซึ่งนักเรียนต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือและร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จของกลุ่ม
 • 4. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 • 5. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ(เก่ง ปานกลาง อ่อน)
 • 6. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มกำหนดหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม

นักเรียนในแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ         แผนภาพต้นไม้    (Tree diagram) และกฎการนับเบื้องต้น จากหนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆ และสื่อ/เอกสารอื่นๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้             โดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันไปศึกษาและจดบันทึกสรุปข้อความรู้ในประเด็นต่างๆ      ดังนี้

                นักเรียนคนที่        1              แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างเป็นระเบียบ

                นักเรียนคนที่        2              แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างไม่เป็นระเบียบ

                นักเรียนคนที่        3              กฎการคูณ

นักเรียนคนที่        4              กฎการบวก          

 

ชั่วโมงที่ 2

 • 1. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง
 • 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายตามประเด็นในใบงานที่ 1
 • 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลจากการทำใบงานหน้าชั้นเรียน โดยการสุ่ม 2-3 กลุ่ม
 • 4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหา

 

ชั่วโมงที่ 3

 • 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในใบงานที่ 2
 • 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายตามประเด็นในใบงานใบงานที่ 2
 • 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลจากการทำใบงานหน้าชั้นเรียน โดยการสุ่ม 2-3 กลุ่ม
 • 4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหา

 

ชั่วโมงที่ 4

 • 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในใบงานที่ 3
 • 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายตามประเด็นในใบงานใบงานที่ 3
 • 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลจากการทำใบงานหน้าชั้นเรียน โดยการสุ่ม 2-3 กลุ่ม
 • 4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหา

 

ชั่วโมงที่ 5

 • 1. ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหา ดังนี้
 • 1.1. จัดโต๊ะตอบปัญหาเท่ากับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม และจัดเก้าอี้นั่งให้เท่ากับจำนวนกลุ่ม เช่น จำนวนสมาชิกในกลุ่มมี 4 คนและจำนวนกลุ่มมีจำนวน 4 กลุ่ม จะสามารถจัดโต๊ะได้ดังนี้

หรือหากมีนักเรียนจำนวน 5 กลุ่มในแต่ละโต๊ะจะมีนักเรียนจำนวน 5 คนเป็นต้น

 • 1.2. แจกซองคำถามให้ทุกโต๊ะ โดยแต่ละโต๊ะมีจำนวนซองคำถามเท่ากับจำนวนคนที่จะตอบปัญหา
 • 1.3. นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันหยิบซองคำถามทีละซอง(1คำถาม) อ่านคำถามแล้ววางไว้กลางโต๊ะ นักเรียนที่เหลือ 3 คนจะเป็นผู้ตอบ โดยเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบ นักเรียนที่อ่านคำถามจะเป็นผู้ตรวจให้คะแนน ดังนี้

- คนที่ส่งก่อนและตอบถูก ได้           2              คะแนน

- คนที่ส่งลำดับต่อมาและตอบถูก     ได้           1              คะแนน

- ตอบผิด                                                ได้           0              คะแนน

 • 1.4. นักเรียนหมุนเวียนกันอ่านคำถามตรวจและให้คะแนนไปจนหมดคำถาม
 • 1.5. นักเรียนแต่ละคนนำคะแนนของตนเข้ากลุ่มเดิม รวมคะแนนเป็นคะแนนกลุ่มหรือเฉลี่ยของแต่ละคนในกลุ่ม
 • 1.6. ประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้

- กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ให้โบนัสอีก    5 คะแนน

- กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ให้โบนัสอีก 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1            คะแนน                ตามลำดับ

 • 1.7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครูได้สังเกตพฤติกรรมตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมและร่วมกันสรุปเป็นบทบาทที่ควรปฏิบัติในการเรียนการสอนครั้งต่อไป(อาจมีการให้คะแนนพิเศษแก่กลุ่มที่ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อรวมกับคะแนนที่ได้จากการแข่งขันตอบปัญหาแล้วรวมคะแนนเพื่อตัดสินหากลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด)
 • 1.8. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้

 • 1. เสื้อตุ๊กตา 3 ตัว กางเกงตุ๊กตา 2 ตัว
 • 2. หนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆและสื่อ/เอกสารอื่นๆ
 • 3. ใบงานที่1เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 4. ใบงานที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 5. ใบงานที่ 3 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 6. คำถามสำหรับการแข่งขันตอบปัญหา

 

การวัดและประเมินผล

 • 1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
 • 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 • 3. ตรวจผลการปฏิบัติงานจากใบงาน
 • 4. ประเมินการทำงานกลุ่มโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน
 • 5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

 

บันทึกผลหลังการสอน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                   (   นายมานะ  ไชยโชติ  )

                                                                                                            ตำแหน่ง  ครู

                                                                                วันที่  ........  เดือน ....................... พ.ศ. 2552

 

ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                     ( นางสาวพรสุดา  โสภา)

                         ตำแหน่ง   ครู

วันที่  ...........  เดือน .......................... พ.ศ. 2552

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                     ( นายถวิล  กล้าเกิด)

   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วันที่  ...........  เดือน .......................... พ.ศ.  2552

 

ใบงานที่ 1

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. อธิบายและแก้ปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

 

คำสั่ง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปในหัวข้อที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้

 • 1. แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างเป็นระเบียบ
 • 2. แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างไม่เป็นระเบียบ
 • 3. กฎการคูณ
 • 4. กฎการบวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
 • 2. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คำสั่ง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 • 1. ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเลือกขึ้นรถประจำทางได้ 4 สาย และเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านขึ้นรถประจำทางได้ 3 สาย จงหาวิธีการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้านโดยรถประจำทาง

วิธีทำ1 โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                        รถประจำทางจากบ้านมาโรงเรียนมี 4 สาย                     เลือกขึ้นได้            ............    วิธี

รถประจำทางจากโรงเรียนกลับบ้านมี 3 สาย เลือกขึ้นได้            ............    วิธี

ดังนั้น  มีวิธีการเดินทาง                                                                                     ............    วิธี

                                                                                                                                ............    วิธี

วิธีทำ2 โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 • 2. ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตูเข้า-ออก 6 ประตู ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้โดยออกไม่ซ้ำประตูเดิมได้กี่วิธี

วิธีทำ1 โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                ประตูเดินเข้าห้องประชุมมี 6 ประตู

                        มีวิธีเลือกเดินเข้าห้องประชุม            ............    วิธี

ประตูเดินออกห้องประชุมไม่ซ้ำประตูเดินเข้ามี 5 ประตู

                        มีวิธีเลือกเดินออกห้องประชุม          ............    วิธี

ดังนั้น    ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้โดยออกไม่ซ้ำประตูเดิมได้เท่ากับ.       ........... ...........         วิธี

วิธีทำ2 โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 • 3. มีนก 2 ตัวและต้นไม้ใหญ่ 5 ต้น จงหาจำนวนวิธีที่นก 2 ตัว บินไปเกาะต้นไม้ 5 ต้นนี้

วิธีทำ1 โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                        นกตัวที่ 1 เลือกเกาะต้นไม้ได้            ............    วิธี         

                        นกตัวที่ 2 เลือกเกาะต้นไม้ได้            ............    วิธี         

                        ดังนั้น    นก 2 ตัว บินไปเกาะต้นไม้ 5 ต้น      ได้เท่ากับ.              ........... ...........         วิธี

วิธีทำ2 โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 • 4. มีบัตร 3 ใบคือ A E R นำบัตรทั้งสามใบนี้มาเรียงเป็นคำต่างๆได้กี่วิธี
 • 1) อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้
 • 2) เป็นคำที่มีความหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 3

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
 • 2. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คำสั่ง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 • 1. มีตัวเลขอยู่ 4 ตัว คือ 1,2,3และ4 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนต่างๆได้กี่จำนวน
 • 1) จำนวนที่มีหลักเดียว
 • 2) จำนวนที่มีสองหลัก
 • 3) จำนวนที่มีสามหลัก
 • 4) จำนวนที่มีสี่หลัก
 • 5) จำนวนที่ได้ทั้งหมด
 • 2. จงหาจำนวนวิธีที่นก 5 ตัวบินไปเกาะต้นไม้ 3 ต้น
 • 3. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปพร้อมกันทั้ง 5 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำถามสำหรับการแข่งขันตอบปัญหา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • 1. ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเลือกขึ้นรถประจำทางได้ 5 สาย และเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านขึ้นรถประจำทางได้ 2 สาย จงหาวิธีการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้านโดยรถประจำทาง
 • 2. ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตูเข้า-ออก 8 ประตู ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้ได้กี่วิธี
 • 3. ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตูเข้า-ออก 5 ประตู ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้โดยออกไม่ซ้ำประตูเดิมได้กี่วิธี
 • 4. มีนก 2 ตัวและต้นไม้ใหญ่ 5 ต้น จงหาจำนวนวิธีที่นก 2 ตัว บินไปเกาะต้นไม้ 5 ต้นนี้
 • 5. มีบัตร 4 ใบคือ A E R W นำบัตรทั้ง 4 ใบนี้มาเรียงเป็นคำต่างๆได้กี่วิธี
 • 6. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวได้กี่จำนวน
 • 7. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีสองหลักได้กี่จำนวน
 • 8. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีสามหลักได้กี่จำนวน
 • 9. จัดนักเรียน 4 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปพร้อมกันทั้ง 4 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 10. จงหาจำนวนวิธีที่นก 6 ตัวบินไปเกาะต้นไม้ 3 ต้น
 • 11. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปครั้งละ 2 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 12. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปครั้งละ 3 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 13. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปทั้ง 4 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 14. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีสี่หลักได้กี่จำนวน
 • 15. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีห้าหลักได้กี่จำนวน

 

 

 

 

 

 

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
 • 2. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้การเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คำสั่ง      ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำเครื่องหมาย  û ในกระดาษคำตอบ

1. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน 30 คนต้องการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องตำแหน่งละคนจะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธี

ก. 30       วิธี                           ข. 59       วิธี

ค. 870    วิธี                           ง. 900     วิธี

2. ต้องการส่งจดหมาย 6 ฉบับลงในตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้  จะมีวิธีส่งได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 256    วิธี           ข. 512    วิธี

ค. 628    วิธี           ง. 1,296 วิธี

3. ต้องการสร้างจำนวนที่มีสี่หลักมีค่าระหว่าง 2,000 และ 5,000 จากเลขโดด 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน

ก. 120    จำนวน                   ข. 240    จำนวน

ค. 360    จำนวน                   ง. 480     จำนวน

4. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3  คน ต้องการเลือกโรงเรียนให้บุตรทั้ง 3 คน เข้าเรียนซึ่งมีโรงเรียนให้เลือก 7 โรงเรียน ครอบครัวนี้   จะมีวิธีจัดบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 7         วิธี           ข. 21       วิธี

ค. 243    วิธี           ง. 343     วิธี

5.ต้องการจัดเรียงตัวอักษรในคำว่า "factor" โดยขึ้นต้นด้วย f และลงท้ายด้วย r จะมีวิธีจัดทั้งหมดกี่วิธี

ก. 12       วิธี           ข. 24       วิธี 

ค. 72       วิธี           ง. 120     วิธี

6. ต้องการสร้างคำที่ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว จากคำว่า "NUMBER" โดยคำที่สร้างขึ้นอาจไม่มีความหมายและใช้อักษรซ้ำกันได้จะมีวิธีสร้างทั้งหมดกี่คำ

ก. 360    คำ                           ข. 720    คำ

ค. 1,296 คำ                           ง. 1,442 คำ

7. บริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งงานว่าง 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 7 คน บริษัทแห่งนี้จะมีวิธีเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่างได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 21       วิธี           ข. 35       วิธี

ค. 70       วิธี           ง. 210     วิธี

8. เลือกนักเรียน 3 คน จาก 5 คน มายืนเรียงแถวหน้ากระดาน จะมีวิธีทำได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 15       วิธี           ข. 20       วิธี

ค. 60       วิธี           ง. 120     วิธี

9. มีรางวัล 2 รางวัล คือรางวัลเรียนดีและรางวัลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จะมีวิธีเลือกมอบรางวัลให้แก่นักเรียน 6 คน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 12       วิธี           ข. 15       วิธี

ค. 30       วิธี           ง. 36       วิธี

10.ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง มีอาหารคาว 5 ชนิด อาหารหวาน 4 ชนิด และผลไม้ 3 ชนิด ผู้ไปในงานเลี้ยงนี้จะมีวิธีเลือกรับประทานอาหาร และผลไม้ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 12       วิธี           ข. 24       วิธี 

ค. 36       วิธี           ง. 60       วิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

วันที่สังเกต ...../................../...........

กลุ่มที่...................สมาชิก     1. ..............................................              2. ..............................................

                                                3 ..............................................               4 ..............................................

คำชี้แจง                 ทำเครื่องหมาย ü  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

<td width

ที่

รายพฤติกรรม

คุณภาพการปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ /

ต้องปรับปรุง

ดี

ปานกลาง

พอใช้

1.

มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน

 

 

 

 

2.

มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทำตามหน้าที่ทุกคน

 

 

 

 

3.

มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

 

 

 

 

4.

มีการให้ความช่วยเหลือกัน

 

 

 

 

5.

ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

 

 

 

6.

ผลงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา

 

 

 

 

7.

ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 259903เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2009 10:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 13:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

(ใช้สำหรับประเมินโดยตนเอง / ประเมินโดยเพื่อน / ประเมินโดยครู)

ที่

ชื่อ - สกุล

ความร่วมมือ

การแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

ความตั้งใจทำงาน

การร่วมปรับปรุงผลงาน

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

        ................./........................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน

                ดีมาก                      =  4

                ดี                             =  3

                ปานกลาง              =  2

                ปรับปรุง                =  1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                ช่วงคะแนน                          ระดับคุณภาพ

                15 - 20                                  ดี

                8 - 14                                     พอใช้

                1 - 7                                       ปรับปรุง

 

หมายเหตุ

                ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มหรือให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ประเมิน หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน / โดยตนเองตามความเหมาะสม

 

แบบประเมินใบงาน

กลุ่มที่..............................

ที่

ชื่อ - สกุล

ความถูกต้อง

ความคิดสร้างสรรค์

การนำไปใช้ประโยชน์

รวม

(12 คะแนน)

หมายเหตุ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

        ................./........................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน

                ดีมาก                      =  4

                ดี                             =  3

                ปานกลาง              =  2

                ปรับปรุง                =  1

 

12

 

ได้                           คะแนน   

 

 

ระดับคุณภาพ   ¨ ดี    ¨ พอใช้     ¨ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                ช่วงคะแนน                          ระดับคุณภาพ

                9 - 12                                     ดี

                5 - 8                                       พอใช้

                1 - 4                                       ปรับปรุง

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

กลุ่มที่..............................

ที่

ชื่อ - สกุล

ความถูกต้องของเนื้อหา

ความคิดสร้างสรรค์

วิธีการนำเสนอ

การนำไปใช้ประโยชน์

การตรงต่อเวลา

รวม

(20 คะแนน)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

        ................./........................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน

                ดีมาก                      =  4

                ดี                             =  3

                ปานกลาง              =  2

                ปรับปรุง                =  1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                ช่วงคะแนน                          ระดับคุณภาพ

                15 - 20                                  ดี

                8 - 14                                     พอใช้

                1 - 7                                       ปรับปรุง

 

 

หมายเหตุ

                ผู้ประเมิน  คือ ครู เพื่อนนักเรียน  และตนเอง

 

แบบวัดเจคคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ü  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริง

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อยที่สุด

1.

ฉันมั่นใจว่าสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้

 

 

 

 

2.

ครูสนใจความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ของฉัน

 

 

 

 

3.

วิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

4.

ครูทำให้ฉันรู้สึกสนุกเวลาเรียนคณิตศาสตร์

 

 

 

 

5.

ฉันจะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

6.

ฉันมีความมั่นใจเวลาที่ฉันทำคณิตศาสตร์

 

 

 

 

7.

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีคุณค่า และมีความจำเป็น

 

 

 

 

8.

ครูส่งเสริมให้ฉันเรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

9.

ฉันสามารถทำโจทย์คณิตศาสตร์ข้อยากๆได้

 

 

 

 

10.

ฉันได้ใช้ประโยชน์จากวิชาคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

 

11.

ครูให้ความสนใจเมื่อฉันถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ข้อยากๆ

 

 

 

 

12.

ฉันต้องมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

 

 

 

 

13.

ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับสูงได้

 

 

 

 

14.

ฉันเรียนคณิตศาสตร์ก็เพราะรู้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

 

 

 

 

15.

ครูทำให้ฉันคิดว่าฉันสามารถเป็นนักคณิตศาสตร์ได้

 

 

 

 

16.

ฉันมั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

 

 

 

 

17.

ครูสนใจเวลาที่ฉันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ

 

 

 

 

18.

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อยที่สุด

19.

ครูทำให้ฉันรู้สึกสนุกเวลาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

20.

ฉันจะใช้ประโยชน์จากทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

21.

ฉันมีความมั่นใจเวลาที่ฉันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

22

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความจำเป็น

 

 

 

 

23.

ครูให้กำลังใจเวลาที่ฉันพยายามแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

24.

ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้อยาก ๆ ได้

 

 

 

 

25.

ฉันได้ใช้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

 

26.

ครูให้ความสนใจเมื่อฉันถามเกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้อยาก ๆ

 

 

 

 

27.

ฉันต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

 

 

 

 

28.

ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงได้

 

 

 

 

29.

ฉันฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็เพราะรู้ว่าทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

 

 

 

 

30.

ครูทำให้ฉันคิดว่าฉันสามารถเป็นนักแก้ปัญหาได้

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณมากค่ะ เนื้อหาเยี่ยมค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี