ได้อ่านหนังสือเรื่อง เมนูจานเด็ด แผนการจัดการเรียนรู้คัดสรร
ของอาจารย์ ทิศนา แขมมณี 

เจอเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT)  ก็เลยนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นที่สอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม.6 (หลักสูตร แบบที2)

เพิ่งทำเสร็จ ก็เลยเอาขึ้นเว็บเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง 

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                              รหัสวิชา ค43101             คณิตศาสตร์พื้นฐาน6

                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่          6             

เรื่อง       กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ                                                           เวลา ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

                เราสามารถนับจำนวนวิธีของเหตุการณ์หนึ่งๆได้โดยใช้แผนภาพต้นไม้ (Tree     diagram)               โดยสามารถสรุปเป็นกฎการนับเบื้องต้นได้ 2 กฎคือ 1.กฎการคูณ 2.กฎการบวก

จุดประสงค์การเรียนรู้

                สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น

                คุณลักษณะ                                                           พฤติกรรมบ่งชี้

                ความมีวินัย                                                            ตรงต่อเวลา

                ความรับผิดชอบ                                                   ประพฤติตนตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เนื้อหา

                แผนภาพต้นไม้    (Tree      diagram)

                                แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างเป็นระเบียบ

                                แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างไม่เป็นระเบียบ

                กฎการนับเบื้องต้น

1.กฎการคูณ

2.กฎการบวก       

 

กิจกรรมการเรียนรู้

                กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ         โดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา            (TGT)

                ชั่วโมงที่ 1

 • 1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ
 • 2. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยครูให้นักเรียนจัดเครื่องแต่งกายให้ตุ๊กตาโดยมีเสื้อ 3 ตัว กางเกง 2 ตัว แล้วถามนักเรียนว่าจะใส่เสื้อและกางเกงได้กี่แบบ( 6 แบบ)
 • 3. ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา ซึ่งนักเรียนต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือและร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จของกลุ่ม
 • 4. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 • 5. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ(เก่ง ปานกลาง อ่อน)
 • 6. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มกำหนดหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม

นักเรียนในแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ         แผนภาพต้นไม้    (Tree diagram) และกฎการนับเบื้องต้น จากหนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆ และสื่อ/เอกสารอื่นๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้             โดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันไปศึกษาและจดบันทึกสรุปข้อความรู้ในประเด็นต่างๆ      ดังนี้

                นักเรียนคนที่        1              แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างเป็นระเบียบ

                นักเรียนคนที่        2              แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างไม่เป็นระเบียบ

                นักเรียนคนที่        3              กฎการคูณ

นักเรียนคนที่        4              กฎการบวก          

 

ชั่วโมงที่ 2

 • 1. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง
 • 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายตามประเด็นในใบงานที่ 1
 • 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลจากการทำใบงานหน้าชั้นเรียน โดยการสุ่ม 2-3 กลุ่ม
 • 4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหา

 

ชั่วโมงที่ 3

 • 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในใบงานที่ 2
 • 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายตามประเด็นในใบงานใบงานที่ 2
 • 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลจากการทำใบงานหน้าชั้นเรียน โดยการสุ่ม 2-3 กลุ่ม
 • 4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหา

 

ชั่วโมงที่ 4

 • 1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในใบงานที่ 3
 • 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสรุปและอภิปรายตามประเด็นในใบงานใบงานที่ 3
 • 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลจากการทำใบงานหน้าชั้นเรียน โดยการสุ่ม 2-3 กลุ่ม
 • 4. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อเตรียมตัวแข่งขันตอบปัญหา

 

ชั่วโมงที่ 5

 • 1. ดำเนินการแข่งขันตอบปัญหา ดังนี้
 • 1.1. จัดโต๊ะตอบปัญหาเท่ากับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม และจัดเก้าอี้นั่งให้เท่ากับจำนวนกลุ่ม เช่น จำนวนสมาชิกในกลุ่มมี 4 คนและจำนวนกลุ่มมีจำนวน 4 กลุ่ม จะสามารถจัดโต๊ะได้ดังนี้

หรือหากมีนักเรียนจำนวน 5 กลุ่มในแต่ละโต๊ะจะมีนักเรียนจำนวน 5 คนเป็นต้น

 • 1.2. แจกซองคำถามให้ทุกโต๊ะ โดยแต่ละโต๊ะมีจำนวนซองคำถามเท่ากับจำนวนคนที่จะตอบปัญหา
 • 1.3. นักเรียนผลัดเปลี่ยนกันหยิบซองคำถามทีละซอง(1คำถาม) อ่านคำถามแล้ววางไว้กลางโต๊ะ นักเรียนที่เหลือ 3 คนจะเป็นผู้ตอบ โดยเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบ นักเรียนที่อ่านคำถามจะเป็นผู้ตรวจให้คะแนน ดังนี้

- คนที่ส่งก่อนและตอบถูก ได้           2              คะแนน

- คนที่ส่งลำดับต่อมาและตอบถูก     ได้           1              คะแนน

- ตอบผิด                                                ได้           0              คะแนน

 • 1.4. นักเรียนหมุนเวียนกันอ่านคำถามตรวจและให้คะแนนไปจนหมดคำถาม
 • 1.5. นักเรียนแต่ละคนนำคะแนนของตนเข้ากลุ่มเดิม รวมคะแนนเป็นคะแนนกลุ่มหรือเฉลี่ยของแต่ละคนในกลุ่ม
 • 1.6. ประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้

- กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ให้โบนัสอีก    5 คะแนน

- กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ให้โบนัสอีก 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1            คะแนน                ตามลำดับ

 • 1.7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งครูได้สังเกตพฤติกรรมตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมและร่วมกันสรุปเป็นบทบาทที่ควรปฏิบัติในการเรียนการสอนครั้งต่อไป(อาจมีการให้คะแนนพิเศษแก่กลุ่มที่ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อรวมกับคะแนนที่ได้จากการแข่งขันตอบปัญหาแล้วรวมคะแนนเพื่อตัดสินหากลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด)
 • 1.8. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้

 • 1. เสื้อตุ๊กตา 3 ตัว กางเกงตุ๊กตา 2 ตัว
 • 2. หนังสือแบบเรียนของสำนักพิมพ์ต่างๆและสื่อ/เอกสารอื่นๆ
 • 3. ใบงานที่1เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 4. ใบงานที่ 2 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 5. ใบงานที่ 3 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • 6. คำถามสำหรับการแข่งขันตอบปัญหา

 

การวัดและประเมินผล

 • 1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
 • 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
 • 3. ตรวจผลการปฏิบัติงานจากใบงาน
 • 4. ประเมินการทำงานกลุ่มโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน
 • 5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

 

บันทึกผลหลังการสอน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                   (   นายมานะ  ไชยโชติ  )

                                                                                                            ตำแหน่ง  ครู

                                                                                วันที่  ........  เดือน ....................... พ.ศ. 2552

 

ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                     ( นางสาวพรสุดา  โสภา)

                         ตำแหน่ง   ครู

วันที่  ...........  เดือน .......................... พ.ศ. 2552

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                (ลงชื่อ)

                                                                                                     ( นายถวิล  กล้าเกิด)

   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วันที่  ...........  เดือน .......................... พ.ศ.  2552

 

ใบงานที่ 1

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. อธิบายและแก้ปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

 

คำสั่ง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปในหัวข้อที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้

 • 1. แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างเป็นระเบียบ
 • 2. แผนภาพต้นไม้ที่แตกกิ่งออกอย่างไม่เป็นระเบียบ
 • 3. กฎการคูณ
 • 4. กฎการบวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 2

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
 • 2. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คำสั่ง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 • 1. ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเลือกขึ้นรถประจำทางได้ 4 สาย และเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านขึ้นรถประจำทางได้ 3 สาย จงหาวิธีการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้านโดยรถประจำทาง

วิธีทำ1 โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                        รถประจำทางจากบ้านมาโรงเรียนมี 4 สาย                     เลือกขึ้นได้            ............    วิธี

รถประจำทางจากโรงเรียนกลับบ้านมี 3 สาย เลือกขึ้นได้            ............    วิธี

ดังนั้น  มีวิธีการเดินทาง                                                                                     ............    วิธี

                                                                                                                                ............    วิธี

วิธีทำ2 โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 • 2. ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตูเข้า-ออก 6 ประตู ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้โดยออกไม่ซ้ำประตูเดิมได้กี่วิธี

วิธีทำ1 โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                ประตูเดินเข้าห้องประชุมมี 6 ประตู

                        มีวิธีเลือกเดินเข้าห้องประชุม            ............    วิธี

ประตูเดินออกห้องประชุมไม่ซ้ำประตูเดินเข้ามี 5 ประตู

                        มีวิธีเลือกเดินออกห้องประชุม          ............    วิธี

ดังนั้น    ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้โดยออกไม่ซ้ำประตูเดิมได้เท่ากับ.       ........... ...........         วิธี

วิธีทำ2 โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 • 3. มีนก 2 ตัวและต้นไม้ใหญ่ 5 ต้น จงหาจำนวนวิธีที่นก 2 ตัว บินไปเกาะต้นไม้ 5 ต้นนี้

วิธีทำ1 โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้

                        นกตัวที่ 1 เลือกเกาะต้นไม้ได้            ............    วิธี         

                        นกตัวที่ 2 เลือกเกาะต้นไม้ได้            ............    วิธี         

                        ดังนั้น    นก 2 ตัว บินไปเกาะต้นไม้ 5 ต้น      ได้เท่ากับ.              ........... ...........         วิธี

วิธีทำ2 โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

 

 

 

 

 

 

 

 • 4. มีบัตร 3 ใบคือ A E R นำบัตรทั้งสามใบนี้มาเรียงเป็นคำต่างๆได้กี่วิธี
 • 1) อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้
 • 2) เป็นคำที่มีความหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 3

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
 • 2. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คำสั่ง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

 • 1. มีตัวเลขอยู่ 4 ตัว คือ 1,2,3และ4 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนต่างๆได้กี่จำนวน
 • 1) จำนวนที่มีหลักเดียว
 • 2) จำนวนที่มีสองหลัก
 • 3) จำนวนที่มีสามหลัก
 • 4) จำนวนที่มีสี่หลัก
 • 5) จำนวนที่ได้ทั้งหมด
 • 2. จงหาจำนวนวิธีที่นก 5 ตัวบินไปเกาะต้นไม้ 3 ต้น
 • 3. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปพร้อมกันทั้ง 5 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำถามสำหรับการแข่งขันตอบปัญหา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • 1. ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนเลือกขึ้นรถประจำทางได้ 5 สาย และเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านขึ้นรถประจำทางได้ 2 สาย จงหาวิธีการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้านโดยรถประจำทาง
 • 2. ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตูเข้า-ออก 8 ประตู ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้ได้กี่วิธี
 • 3. ห้องประชุมห้องหนึ่งมีประตูเข้า-ออก 5 ประตู ผู้เข้าประชุมแต่ละคนจะมีวิธีเดินเข้า-ออกห้องประชุมแห่งนี้โดยออกไม่ซ้ำประตูเดิมได้กี่วิธี
 • 4. มีนก 2 ตัวและต้นไม้ใหญ่ 5 ต้น จงหาจำนวนวิธีที่นก 2 ตัว บินไปเกาะต้นไม้ 5 ต้นนี้
 • 5. มีบัตร 4 ใบคือ A E R W นำบัตรทั้ง 4 ใบนี้มาเรียงเป็นคำต่างๆได้กี่วิธี
 • 6. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวได้กี่จำนวน
 • 7. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีสองหลักได้กี่จำนวน
 • 8. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีสามหลักได้กี่จำนวน
 • 9. จัดนักเรียน 4 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปพร้อมกันทั้ง 4 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 10. จงหาจำนวนวิธีที่นก 6 ตัวบินไปเกาะต้นไม้ 3 ต้น
 • 11. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปครั้งละ 2 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 12. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปครั้งละ 3 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 13. จัดนักเรียน 5 คน ยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปทั้ง 4 คน จะมีวิธีจัดได้ทั้งหมดกี่วิธี
 • 14. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีสี่หลักได้กี่จำนวน
 • 15. มีตัวเลขอยู่ 5 ตัว คือ 1,2,3,4และ 5 นำตัวเลขเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนที่มีห้าหลักได้กี่จำนวน

 

 

 

 

 

 

รายวิชา  ค43101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลา 30 นาที

จุดประสงค์การเรียนรู้

 • 1. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับได้
 • 2. สามารถหาจำนวนผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้การเขียนแผนภาพต้นไม้อย่างง่ายได้

คำสั่ง      ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำเครื่องหมาย  û ในกระดาษคำตอบ

1. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน 30 คนต้องการเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องตำแหน่งละคนจะมีวิธีเลือกทั้งหมดกี่วิธี

ก. 30       วิธี                           ข. 59       วิธี

ค. 870    วิธี                           ง. 900     วิธี

2. ต้องการส่งจดหมาย 6 ฉบับลงในตู้ไปรษณีย์ 4 ตู้  จะมีวิธีส่งได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 256    วิธี           ข. 512    วิธี

ค. 628    วิธี           ง. 1,296 วิธี

3. ต้องการสร้างจำนวนที่มีสี่หลักมีค่าระหว่าง 2,000 และ 5,000 จากเลขโดด 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน

ก. 120    จำนวน                   ข. 240    จำนวน

ค. 360    จำนวน                   ง. 480     จำนวน

4. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3  คน ต้องการเลือกโรงเรียนให้บุตรทั้ง 3 คน เข้าเรียนซึ่งมีโรงเรียนให้เลือก 7 โรงเรียน ครอบครัวนี้   จะมีวิธีจัดบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 7         วิธี           ข. 21       วิธี

ค. 243    วิธี           ง. 343     วิธี

5.ต้องการจัดเรียงตัวอักษรในคำว่า "factor" โดยขึ้นต้นด้วย f และลงท้ายด้วย r จะมีวิธีจัดทั้งหมดกี่วิธี

ก. 12       วิธี           ข. 24       วิธี 

ค. 72       วิธี           ง. 120     วิธี

6. ต้องการสร้างคำที่ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว จากคำว่า "NUMBER" โดยคำที่สร้างขึ้นอาจไม่มีความหมายและใช้อักษรซ้ำกันได้จะมีวิธีสร้างทั้งหมดกี่คำ

ก. 360    คำ                           ข. 720    คำ

ค. 1,296 คำ                           ง. 1,442 คำ

7. บริษัทแห่งหนึ่งมีตำแหน่งงานว่าง 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 7 คน บริษัทแห่งนี้จะมีวิธีเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งที่ว่างได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 21       วิธี           ข. 35       วิธี

ค. 70       วิธี           ง. 210     วิธี

8. เลือกนักเรียน 3 คน จาก 5 คน มายืนเรียงแถวหน้ากระดาน จะมีวิธีทำได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 15       วิธี           ข. 20       วิธี

ค. 60       วิธี           ง. 120     วิธี

9. มีรางวัล 2 รางวัล คือรางวัลเรียนดีและรางวัลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จะมีวิธีเลือกมอบรางวัลให้แก่นักเรียน 6 คน ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 12       วิธี           ข. 15       วิธี

ค. 30       วิธี           ง. 36       วิธี

10.ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง มีอาหารคาว 5 ชนิด อาหารหวาน 4 ชนิด และผลไม้ 3 ชนิด ผู้ไปในงานเลี้ยงนี้จะมีวิธีเลือกรับประทานอาหาร และผลไม้ได้ทั้งหมดกี่วิธี

ก. 12       วิธี           ข. 24       วิธี 

ค. 36       วิธี           ง. 60       วิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

วันที่สังเกต ...../................../...........

กลุ่มที่...................สมาชิก     1. ..............................................              2. ..............................................

                                                3 ..............................................               4 ..............................................

คำชี้แจง                 ทำเครื่องหมาย ü  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

<td width

ที่

รายพฤติกรรม

คุณภาพการปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ /

ต้องปรับปรุง

ดี

ปานกลาง

พอใช้

1.

มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนทำงาน

 

 

 

 

2.

มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมและสมาชิกทำตามหน้าที่ทุกคน

 

 

 

 

3.

มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

 

 

 

 

4.

มีการให้ความช่วยเหลือกัน

 

 

 

 

5.

ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

 

 

 

6.

ผลงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา

 

 

 

 

7.

ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์