ความเห็น


แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

(ใช้สำหรับประเมินโดยตนเอง / ประเมินโดยเพื่อน / ประเมินโดยครู)

ที่

ชื่อ - สกุล

ความร่วมมือ

การแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็น

ความตั้งใจทำงาน

การร่วมปรับปรุงผลงาน

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

        ................./........................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน

                ดีมาก                      =  4

                ดี                             =  3

                ปานกลาง              =  2

                ปรับปรุง                =  1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                ช่วงคะแนน                          ระดับคุณภาพ

                15 - 20                                  ดี

                8 - 14                                     พอใช้

                1 - 7                                       ปรับปรุง

 

หมายเหตุ

                ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มหรือให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ประเมิน หรือให้มีการประเมินโดยเพื่อน / โดยตนเองตามความเหมาะสม

 

แบบประเมินใบงาน

กลุ่มที่..............................

ที่

ชื่อ - สกุล

ความถูกต้อง

ความคิดสร้างสรรค์

การนำไปใช้ประโยชน์

รวม

(12 คะแนน)

หมายเหตุ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

        ................./........................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน

                ดีมาก                      =  4

                ดี                             =  3

                ปานกลาง              =  2

                ปรับปรุง                =  1

 

12

 

ได้                           คะแนน   

 

 

ระดับคุณภาพ   ¨ ดี    ¨ พอใช้     ¨ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                ช่วงคะแนน                          ระดับคุณภาพ

                9 - 12                                     ดี

                5 - 8                                       พอใช้

                1 - 4                                       ปรับปรุง

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

กลุ่มที่..............................

ที่

ชื่อ - สกุล

ความถูกต้องของเนื้อหา

ความคิดสร้างสรรค์

วิธีการนำเสนอ

การนำไปใช้ประโยชน์

การตรงต่อเวลา

รวม

(20 คะแนน)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

        ................./........................../.................

เกณฑ์การให้คะแนน

                ดีมาก                      =  4

                ดี                             =  3

                ปานกลาง              =  2

                ปรับปรุง                =  1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                ช่วงคะแนน                          ระดับคุณภาพ

                15 - 20                                  ดี

                8 - 14                                     พอใช้

                1 - 7                                       ปรับปรุง

 

 

หมายเหตุ

                ผู้ประเมิน  คือ ครู เพื่อนนักเรียน  และตนเอง

 

แบบวัดเจคคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ü  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริง

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อยที่สุด

1.

ฉันมั่นใจว่าสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้

 

 

 

 

2.

ครูสนใจความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ของฉัน

 

 

 

 

3.

วิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

4.

ครูทำให้ฉันรู้สึกสนุกเวลาเรียนคณิตศาสตร์

 

 

 

 

5.

ฉันจะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

6.

ฉันมีความมั่นใจเวลาที่ฉันทำคณิตศาสตร์

 

 

 

 

7.

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีคุณค่า และมีความจำเป็น

 

 

 

 

8.

ครูส่งเสริมให้ฉันเรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

9.

ฉันสามารถทำโจทย์คณิตศาสตร์ข้อยากๆได้

 

 

 

 

10.

ฉันได้ใช้ประโยชน์จากวิชาคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

 

11.

ครูให้ความสนใจเมื่อฉันถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ข้อยากๆ

 

 

 

 

12.

ฉันต้องมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

 

 

 

 

13.

ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับสูงได้

 

 

 

 

14.

ฉันเรียนคณิตศาสตร์ก็เพราะรู้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

 

 

 

 

15.

ครูทำให้ฉันคิดว่าฉันสามารถเป็นนักคณิตศาสตร์ได้

 

 

 

 

16.

ฉันมั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

 

 

 

 

17.

ครูสนใจเวลาที่ฉันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สำเร็จ

 

 

 

 

18.

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยมากที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อยที่สุด

19.

ครูทำให้ฉันรู้สึกสนุกเวลาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

20.

ฉันจะใช้ประโยชน์จากทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

21.

ฉันมีความมั่นใจเวลาที่ฉันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

22

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความจำเป็น

 

 

 

 

23.

ครูให้กำลังใจเวลาที่ฉันพยายามแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

24.

ฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้อยาก ๆ ได้

 

 

 

 

25.

ฉันได้ใช้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

 

 

 

 

26.

ครูให้ความสนใจเมื่อฉันถามเกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้อยาก ๆ

 

 

 

 

27.

ฉันต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

 

 

 

 

28.

ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงได้

 

 

 

 

29.

ฉันฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็เพราะรู้ว่าทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

 

 

 

 

30.

ครูทำให้ฉันคิดว่าฉันสามารถเป็นนักแก้ปัญหาได้

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี