บทคัดย่อ วิจัยปริญญาโท


วิจัย

ทองหล่อ  ห่อทอง.  (2552). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม      แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต            หลักสูตรและการสอน  นครสวรรค์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา. 

                อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช จงอยู่สุข, 270 หน้า.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4 ประการคือ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนกับหลังได้รับการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 30 คน จากประชากรทั้งหมด        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ จำนวนร้อยละ, ค่าเฉลี่ย( ),  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และการทดสอบค่าที(t-test)

 

ผลการวิจัยพบว่า      

                1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.73/82.08    

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

 

 

 

 

Thonglor Hothong.  (2009). The Development of English Learning Plan Based on Mind Mapping        Activities for Prathomsuksa 4 students. Thesis for Master of Education Program in  Curriculum and Instruction. Nakhonsawan: Graduate School, Chaopraya University.          

                Advisor: Asst. Prof. Dr. Wirat Jongyusuk, 270pp.

 

               The Objectives of this research were to evaluate the efficiency on English Learning Plan Based on Mind Mapping                 Activities for Prathomsuksa 4 students, as well as to compare the English language achievement between the pretest and posttest of Prathomsuksa 4 students taught through Mind Mapping Activities. The Samples were 30 randomly selected Prathomsuksa 4 students of ChumchonBanmaejaraobantung School, who enrolled in the second semester of the academic year 2008. The research instruments consisted of 10 lesson plans using Mind Mapping Activities and a set of 40-item learning achievement tests. The researcher taught and observed the students’ practice and behavior throughout the research period. The pre-test of all language skills were administered after the lesson plans, and the posttest test of all language skills were administered at the end.  The statistics used in data analysis included mean, standard deviation, and the t-test.

The Findings were as follows:

1. The efficiency of learning process and the efficiency of over all 10 plans of English Learning Plan Based on Mind Mapping Activities for Prathomsuksa 4 students were 81.73/ 82.08

2. The comparison of learning achievement revealed that after the students were taught through Mind Mapping Activities, their achievements were higher than before the students were taught through Mind Mapping Activities. The statistical significance level was .01

ฉบับเต็ม

คำสำคัญ (Tags): #วิจัย
หมายเลขบันทึก: 258993เขียนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2009 14:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 16:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี