ถึงแม้ว่าผลการสอบของภาครัฐยังไม่ผ่าน ในฐานะที่ต้องดูแลคนหนุ่มคนสาวโดยใช้กิจกรรมเข้าพัฒนาเขาเหล่านั้นเลย อยากทราบกระบวนการการทำงานสร้างคน ของแต่ละท่านว่าควรเป็น

น่าจะเป็น ต้องเป็นอย่างไร  โดยเฉพาะการรับเพื่อนใหม่ ซึ่งเป็นการรับรวมของมหาวิทยาลัย

เพื่อขออนุญาตนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาลูกหลานไทย