การสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย

เนื่องจากเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งพอลล่าดูแลอยู่ทั้งหมด 16 เครือข่าย ต่างก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพแบบผสมผสาน HAHPH โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างบูรณาการ HAHPH จนสามารถนำไปปฏิบัตได้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งในเครือข่ายทั้งหมดนี้หากมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายด้วยก็จะเป็นการดี ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเครือข่าย ได้จัดทำบล็อก paula network และชุมชน HPHA19learning network ขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการบอกเล่าประสบการณ์ และสื่อสารความก้าวหน้ามายังพรพ. และหากท่านใดที่ถนัดทางด้านการใช้โทรศัพท์ก็สามารถทำได้โดยจะนำหมายเลขโทรศัพท์และ E mail address ของผู้ประสานงานเครือข่ายทั้ง 16 แห่ง ไว้เผื่อจะได้เป็นประโยชน์ค่ะ

จังหวัด

ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
เบอร์Fax
E-mail
กาญจนบุรี
นางเอมอร  บุตรแสงดี
09-9021931
0 34511734
[email protected]
 
นพ.พรศักดิ์  อมรศรี
01-8304032
 
[email protected]
ปราจีนบุรี
นพ.ธวัช  เจียมรัตนจรัส
01-6597757
0 37452160
 
 
นางสาวสุพรรณี  อินตะนัย
01-3001563
37211124
[email protected]
 
นางสิริมา  เทพศิริ
09-7891309 037211626-8*118
 
[email protected]
สกลนคร
นางปนัดดา  เพชรคำ
09-5739374
0 42711157
[email protected]
 
นางสาวอุษณีย์  หลอดเณร
09-8428690
 
[email protected]
อุทัยธานี
นางนิโลบล  จุลภาค
09-5630980
0 56511327
[email protected]
 
นายวสันต์ชาย  สุมาตย์
01-0131443
 
[email protected]
ชลบุรี
นางจักษณา  วังคะออม
01-7817056
0 38274932
[email protected] ,[email protected]
 
นางบุษกร  พงษ์ชวลิต
 
 
 
แพร่
นางศิริรัตน์  ภู่ตันติกุล
054-511145 ต่อ 119
0 54521383
[email protected]
 
 
04-6874984
 
 
 
นางขนิษฐา  เด่นประภัสร์
054-511145 ต่อ 119
 
 
กาฬสินธุ์
นางฉวีวรรณ  ชมภูเขา
09-9421710
0 43812113
 
 
นายธนาเดช  ลัยวรรณ
09-4222657
 
 
อุบลราชธานี
นายวิโรจน์  เชมรัมย์
06-6482672
0 45241918
[email protected]
 
นางพรทิพย์  สาระบุตร
01-8776961
 
banburr8 @yahoo.com
 
ณัฐกฤตย์ เสงี่ยมศักดิ์
06-7210596
 
[email protected]>
นครราชสีมา
นส.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล
044-208208 ต่อ 142
0 44465021
[email protected]
 
 
0 19771668
 
 
 
นส.นรีรัตน์ สร้อยสระน้อย
044-465010-4 ต่อ 306
 
[email protected]
 
 
0 12660230
 
[email protected]
 
นางสุภัทรา  กฤษเกล้า
01-8792360
 
[email protected]
พังงา
คุณนิสากร  ชุติโชติ
01-8936207
0 76412041
[email protected]
 
นางจุรีรัตน์  ฐิตรังโส
01-3700926
 
 
สระแก้ว
นางสาวจันทนี  สัตยรุ่งเรือง
037-425142-4 ต่อ 302,309
0 374251416**
[email protected]
 
นางสาวรัดใจ  ไพเราะ
037-251108-9
 
[email protected]
 
คุณปราณี
01-9057106
 
 
สระบุรี
นางสร้อยทอง  ย้อยดี
036-211215 ต่อ 113
0 36212084
[email protected]
 
 
06-0625451
 
 
เพชรบุรี
น.ส.เกษศิรินทร์  วิเชียรเจริญ
06-7448559
0 32425286
[email protected]
ร้อยเอ็ด
นางยุทธนี เพ็ญสุวรรณ
04 - 3511754 / 01-8733122
0 43511087
[email protected]
สุรินทร์
นส.ผกากรอง  เสียงสนั่น
01-7252411
0 44520645
[email protected]
อุดรธานี
รตอ.อมรพรรณ
01-4716125
0 42247897
 
มหาสารคาม
พัชรวรรณ   คูสกุล
09-9442510
0 43777970
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน paula-networkความเห็น (0)