จัดห้องเรียนให้เด็กเล็ก

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              

 

 

 

          เราอาจจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นธรรมชาติหรือตกแต่งให้รู้สึกเป็นธรรมชาติ  โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  จัดมุมโต๊ะหรือชั้น  เพื่อจัดวางหรือแสดงสิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลหรือเทศกาล   เปลี่ยนมุมนี้เป็นประจำ   เพื่อให้สอดคล้องกับกาลเวลา   และความสนใจ   ของเด็ก

          จัดให้มีมุมต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  มุมอ่าน  มุมเล่น  บอร์ดผลงาน  บอร์ดกระตุ้นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนเป็นประจำ  กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานดำ  มุมจัดวาง  หัวข้อที่จะเรียนรู้  ชั้น  ตู้  หรือมุมเก็บของและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการสอน  ผลงานของเด็กควรได้รับความสำคัญ  ติดตั้ง  หรือแสดงผลงานของเด็กทุกคน  หรือหมุนเวียนแสดง  ไม่เลือกเฉพาะผลงานดีเด่นหรือผลงานประเภทไม่มีที่ติ  เด็กจะพยายามทำงานด้วยความตั้งใจ  ไม่ควรตัดสินงานของเด็กว่าไม่สวย  ไม่ดี  จึงควรจัดให้มีพื้นที่สำหรับติดโปสเตอร์ผลงานของเด็กบางคนเป็นพิเศษทุกสัปดาห์  เช่น  เด็กที่มีความใฝ่ฝัน  เด็กที่ขยันและตั้งใจ  เด็กที่รักการอ่าน  เด็กที่ชอบช่วยเหลือเพื่อน  เด็กที่ชอบประดิษฐ์คิดค้น  ฯลฯ  โปสเตอร์ที่จะแสดงตัวตนของเด็ก  และกระตุ้นให้เด็กสนใจความคิดของคนอื่น

          จัดมุมสิ่งของที่น่าสนใจ  ครูอาจอนุญาตให้เด็กนำสิ่งของที่เขาสนใจมาจากบ้าน  นำมาแสดงไว้ที่โต๊ะที่ครูจัดให้  เช่น  เด็กอาจทำจรวจ  ภาพวาด  สติ๊กเกอร์  หุ่นยนต์  มาโรงเรียน  โดยครูอนุญาตเพียงชั่วคราว  และพิจารณาว่าห้องเรียนจะไม่กลายเป็นที่รวมของเล่น  อาจตั้งหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ว่า  เด็กควรนำสิ่งของประเภทใดมาโรงเรียน

          จัดมุมส่วนตัวสำหรับเด็ก  เด็กอาจเข้ามาใช้มุมนี้เพื่อปรับอารมณ์  สงบใจ  หรือพักสมอง  ครูออกแบบพื้นที่เล็ก ๆ  ในห้องเรียนให้น่าอยู่  น่าสบาย  คล้ายบ้านและกำหนดเวลาการใช้มุมนี้โดยบอกกับเด็ก    ว่า

-           ทุกคนเข้ามาใช้มุมสบายนี้ได้

-           เด็ก    นั่งให้สบายได้  คุณครูจะไม่ถามว่ามานั่งตรงนี้ทำไม

สำหรับมุมนี้ครูอย่ากังวลว่าเด็กจะแย่งกันเข้ามาอยู่มุมนี้  เพราะเด็ก ๆ  ชอบเล่นมากกว่าจะ

นั่งพักสงบอารมณ์

          จัดห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ  โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายดังนี้

-           อุปกรณ์ที่ใช้สีที่เป็นอันตราย  และสารตะกั่ว

-           เลี่ยงการเก็บยาและสารเคมีในห้องเรียน  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการพิมพ์บางอย่างที่เป็นอันตรายต่อเด็ก

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ขึ้นเอง     ด้วยการจัด

สวนหย่อม  จัดตู้ปลา  ทำบ่อเลี้ยงปลาเล็ก

          หากเราจัดห้องเรียน  โดยเน้นเด็กเป็นตัวตั้ง  ตามที่กล่าวข้างต้น  เด็กก็จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  แล้วเด็กก็จะมีรากฐานของชีวิตที่มั่นคงตลอดไป