เอกสารประชุมนักวิจัย

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ ๑
โครงการวิจัย “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตำบลในคลองบางปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”
                                                                                
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.      เพื่อใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก
๒.    เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงาน การจัดการความรู้ซึ่งประกอบไปด้วย คุณอำนวย (ผู้อำนวยการเรียนรู้) และคุณกิจ (ผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้) ให้มีความสามารถในการสร้างให้เกิดการจัดการความรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก
๓.    เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ และทักษะความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงานสนับสนุนให้ช่วยเสริมสร้างการทำงานและการเรียนรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก
๔.    เพื่อถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรู้และนำเสนอผลการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากดและขยายผลสู่เครือข่ายกองทุนตำบลใกล้เคียง
สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว (ตามเอกสารการเงิน)
๑)     เก็บข้อมูลการบริหารในอดีตและปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอที่จะเขียนได้มากเท่าไรนัก
๒)    เก็บข้อมูลสภาพบริบทของตำบลในคลองแต่ยังไม่ได้จัดการข้อมูลและการตรวจทาน
๓)     ทำวารสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยังไม่ได้เห็นความก้าวหน้าอาจต้องทำการประเมิน
งานที่เหลือ
๑)     ทีมงานส่วนกลางจะเข้ามาติดตามความก้าวหน้าช่วงปลายเดือน พฤษภาคม
๒)    เดินทางไปรายงานความก้าวหนาครั้งสุดท้ายที่จังหวัด สงขลา ออกเดินทางตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน กลับถึงวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ กำหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง ต้องเตรียมเอกสารและโปสเตอร์นำเสนอผลงานทั้งหมดไปด้วย
๓)     การทำรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย คงต้องตอบตามวัตถุประสงค์โครงการเท่าที่เราพบ ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามสัญญาโครงการ
๔)     การทำเอกสารเล่มเล็ก ๕ เล่มรวบรวม ความรู้ที่เก็บเกี่ยวได้จากการทำวิจัยครั้งนี้
๕)     การทำฐานข้อมูลให้กับทั้ง ๗ หมู่บ้าน
๖)     การทำระบบบัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
๗)    การทำบัญชีรายครัวเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)