รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2552

            สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มี.ค. 52  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

    1.รายงานฐานะการเงิน       มี.ค. 52              จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

    2. แยกประเภททั่วไป         มี.ค. 52               จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

    3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย      มี.ค. 52               จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

    4.ใบสำคัญทดรองจ่าย       มี.ค. 52               จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

    5.ใบแจ้งยอดกระแส          มี.ค. 52                จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

    6. เงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มี.ค. 52     จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)