สวัสดีค่ะ..กัลยาณมิตรและเพื่อนครูที่รักทุกท่าน

                 สืบเนื่องจากบันทึก ..CAR งานง่ายๆของครูที่นี่ค่ะ  .. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้  โดยครูผู้สอนทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือเรียนง่าย ๆ สั้น ๆว่า CAR ย่อมาจาก Classroom Action Research   และหลังจากดำเนินการสอนไป รวบรวมข้อมูลไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   เมื่อรวบรวมข้อมูลผลการเรียนปลายปีการศึกษาแล้ว  ผู้เขียนก็ได้เชิญคุณครูภาษาไทยมาเล่าเรื่องการขับเคลื่อนการใช้ CAR ในการแก้ปัญหาการอ่าน-การเขียนของนักเรียน     ดังนำเสนอในบันทึกที่ผ่านมา

                    ในการนี้ ครูนักวิจัยทุกคน ทุกชั้นเรียน ได้เล่า-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  พร้อมเป็นผู้ประเมินผลตามสภาพจริงจากการฟัง  การดูเอกสารหลักฐานร่องรอยต่างๆที่ครูนักวิจัยนำมาเป็นสื่อในการบอกเล่า     ผลการคัดเลือก CAR งานง่ายๆ ของครูนักวิจัยภาษาไทย  ปรากฏว่า คุณครูขวัญหรือลินลดา กันทะพงศ์. ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ลองมาฟังครูขวัญเล่าเรื่อง " CAR งานง่ายๆ ของครูลินลดา" นะคะ..เธอชนะใจเพื่อนๆ ได้อย่างไร..เธอทำอย่างไร

                    หมายเหตุ : ครูขวัญหรือครูลินลดาคนเดียวกันค่ะ..อิอิ

 

               

บันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง  

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Classroom Action  Research : CAR)  

เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน –การเขียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย

 

   

 

 

                        ผู้เล่า   ลินลดา     กันทะพงค์.        โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  

 

ประเด็นสำคัญของการเล่า

 

ในอดีตมีคนเปรียบเปรยว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง แต่ปัจจุบันนี้เมื่อเราได้เริ่มใช้ CAR ทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนลูกเล่นใหม่   เพราะรถยนต์คันนี้ไม่ใช้น้ำมันแต่จะต้องหล่อเลี้ยงจากความต่อเนื่องเอาใจใส่ของครูเพื่อให้รถได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มพลัง  โดยใช้ CAR เป็นกระบวนการ    ในการหล่อลื่นเพื่อให้รถยนต์คันนี้ได้ส่งนักเรียนสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจ โดยมีผู้ปกครองเป็นปั๊มที่จะคอยดูแลช่วยเหลือให้รถยนต์คันนี้ได้วิ่งเต็มพลังตามประสิทธิภาพให้บรรลุประสิทธิผล

เริ่มตั้งแต่เปิดเทอมมาเราก็ใช้ CAR ๑  งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์นักเรียน  รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำการวิจัยโดยใช้เครื่องมือ CAR๑/๑ – ๑/๓ รวมทั้งใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาช่วยเป็นฐานในการหาข้อมูล และใช้คะแนน School Test ทำให้ได้ข้อมูลจากพื้นฐานความเป็นจริงสามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม

ต่อจากนั้นใช้ CAR ๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรถยนต์ทั้งคัน โดยใช้งานวิจัยเรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และการสอนของตนเอง โดยใช้เครื่องมือ CAR๒/๑ และ ๒/๒ ใช้หลักสูตรต้นข้าวชาวนาไทย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินการสอนของตนเองที่พยายามใช้เทคนิครูปแบบกระบวนการหลายอย่างเพื่อเติมเต็มและพัฒนาต่อไป

ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกลุ่มที่มีปัญหาจึงใช้ CAR ๓   งานวิจัยเรื่อง กรณีศึกษานักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่านเขียน และพฤติกรรมในการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือคือแบบฝึกชุดภาษาพาสนุกกับครูลินลดา ทำให้ได้ค้นพบนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียน ๒ คน และมีปัญหาด้านการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ ๑ คนทำการศึกษารายกรณีตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยเรียบเรียงโดยอ้างอิงจากทฤษฎีที่เชื่อถือได้ เพื่อหาแนวทางในการสร้างคนให้พัฒนาต่อไป แล้วรถยนต์คันนี้ก็เดินทาง

มาถึง CAR ๔ จากการศึกษารายกรณีเมื่อทำ CAR ๓ พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนจำนวน    คน ซึ่งมีปัญหาคือ มีความบกพร่องทางด้านการเขียนและอ่าน ประกอบกับผู้วิจัยได้เข้าร่วมเป็นคณะวิจัย จากการนำของ ดร.เกตุมณี   มากมี เรื่อง โครงการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงพัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อทดลองใช้ในครั้งนี้  งานวิจัยเรื่อง การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีเครื่องมือคือ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๓ ชุดฝึกทั้งอ่านและเขียนจึงนำมาใช้กับเด็ก ๒ คนที่มีปัญหาและสามารถพัฒนาได้ จากขั้นตอนทั้งหมดทำให้รถยนต์คันนี้ส่งผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้ถึงเป้าหมายโดยพวกเขามีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของครูลินลดา

 

ความภาคภูมิใจของผู้เล่า

          การใช้เครื่องมือ CAR ๑ - ๔ ทำให้มองเห็นกระบวนการในการรู้จักและคัดกรองเด็ก สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศึกษาเด็กเป็นรายกรณี และพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาจากกระบวนการ CAR ๑-๔ ทำให้เขาได้พัฒนาขึ้นตามศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งครูลินลดาภูมิใจมากที่ได้นำส่งเด็กๆ ในรถยนต์คันนี้ให้ถึงฝั่งอย่างสมความตั้งใจ

 

ผู้บันทึก ( Note  Taker) (ลินลดา   กันทะพงค์.)

 

 

 

 

                                                                     

..เพชรสุกสวยด้วยเจียระไน..

             สวัสดีค่ะ..