เรื่องเล่าเร้าพลัง : CAR งานง่ายๆของครูลินลดา


เพชรสุกสวยด้วยเจียระไน

 

 

สวัสดีค่ะ..กัลยาณมิตรและเพื่อนครูที่รักทุกท่าน

                 สืบเนื่องจากบันทึก ..CAR งานง่ายๆของครูที่นี่ค่ะ  .. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้  โดยครูผู้สอนทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือเรียนง่าย ๆ สั้น ๆว่า CAR ย่อมาจาก Classroom Action Research   และหลังจากดำเนินการสอนไป รวบรวมข้อมูลไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   เมื่อรวบรวมข้อมูลผลการเรียนปลายปีการศึกษาแล้ว  ผู้เขียนก็ได้เชิญคุณครูภาษาไทยมาเล่าเรื่องการขับเคลื่อนการใช้ CAR ในการแก้ปัญหาการอ่าน-การเขียนของนักเรียน     ดังนำเสนอในบันทึกที่ผ่านมา

                    ในการนี้ ครูนักวิจัยทุกคน ทุกชั้นเรียน ได้เล่า-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  พร้อมเป็นผู้ประเมินผลตามสภาพจริงจากการฟัง  การดูเอกสารหลักฐานร่องรอยต่างๆที่ครูนักวิจัยนำมาเป็นสื่อในการบอกเล่า     ผลการคัดเลือก CAR งานง่ายๆ ของครูนักวิจัยภาษาไทย  ปรากฏว่า คุณครูขวัญหรือลินลดา กันทะพงศ์. ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ลองมาฟังครูขวัญเล่าเรื่อง " CAR งานง่ายๆ ของครูลินลดา" นะคะ..เธอชนะใจเพื่อนๆ ได้อย่างไร..เธอทำอย่างไร

                    หมายเหตุ : ครูขวัญหรือครูลินลดาคนเดียวกันค่ะ..อิอิ

 

               

บันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action  Research : CAR) 

เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน–การเขียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย

 

  

 

 

                        ผู้เล่า  ลินลดา     กันทะพงค์.       โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 

ประเด็นสำคัญของการเล่า

 

ในอดีตมีคนเปรียบเปรยว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง แต่ปัจจุบันนี้เมื่อเราได้เริ่มใช้ CAR ทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนลูกเล่นใหม่   เพราะรถยนต์คันนี้ไม่ใช้น้ำมันแต่จะต้องหล่อเลี้ยงจากความต่อเนื่องเอาใจใส่ของครูเพื่อให้รถได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มพลัง  โดยใช้ CAR เป็นกระบวนการ    ในการหล่อลื่นเพื่อให้รถยนต์คันนี้ได้ส่งนักเรียนสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจ โดยมีผู้ปกครองเป็นปั๊มที่จะคอยดูแลช่วยเหลือให้รถยนต์คันนี้ได้วิ่งเต็มพลังตามประสิทธิภาพให้บรรลุประสิทธิผล

เริ่มตั้งแต่เปิดเทอมมาเราก็ใช้ CAR ๑  งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์นักเรียน  รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำการวิจัยโดยใช้เครื่องมือ CAR๑/๑ – ๑/๓ รวมทั้งใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาช่วยเป็นฐานในการหาข้อมูล และใช้คะแนน School Test ทำให้ได้ข้อมูลจากพื้นฐานความเป็นจริงสามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม

ต่อจากนั้นใช้ CAR ๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรถยนต์ทั้งคัน โดยใช้งานวิจัยเรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และการสอนของตนเอง โดยใช้เครื่องมือ CAR๒/๑ และ ๒/๒ ใช้หลักสูตรต้นข้าวชาวนาไทย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินการสอนของตนเองที่พยายามใช้เทคนิครูปแบบกระบวนการหลายอย่างเพื่อเติมเต็มและพัฒนาต่อไป

ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกลุ่มที่มีปัญหาจึงใช้ CAR ๓  งานวิจัยเรื่อง กรณีศึกษานักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่านเขียน และพฤติกรรมในการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือคือแบบฝึกชุดภาษาพาสนุกกับครูลินลดา ทำให้ได้ค้นพบนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียน ๒ คน และมีปัญหาด้านการแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ ๑ คนทำการศึกษารายกรณีตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยเรียบเรียงโดยอ้างอิงจากทฤษฎีที่เชื่อถือได้ เพื่อหาแนวทางในการสร้างคนให้พัฒนาต่อไป แล้วรถยนต์คันนี้ก็เดินทาง

มาถึง CAR ๔ จากการศึกษารายกรณีเมื่อทำ CAR ๓ พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนจำนวน    คน ซึ่งมีปัญหาคือ มีความบกพร่องทางด้านการเขียนและอ่าน ประกอบกับผู้วิจัยได้เข้าร่วมเป็นคณะวิจัย จากการนำของ ดร.เกตุมณี   มากมี เรื่อง โครงการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงพัฒนานวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อทดลองใช้ในครั้งนี้  งานวิจัยเรื่อง การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีเครื่องมือคือ ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๓ ชุดฝึกทั้งอ่านและเขียนจึงนำมาใช้กับเด็ก ๒ คนที่มีปัญหาและสามารถพัฒนาได้ จากขั้นตอนทั้งหมดทำให้รถยนต์คันนี้ส่งผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้ถึงเป้าหมายโดยพวกเขามีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของครูลินลดา

 

ความภาคภูมิใจของผู้เล่า

          การใช้เครื่องมือ CAR ๑ - ๔ ทำให้มองเห็นกระบวนการในการรู้จักและคัดกรองเด็ก สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ศึกษาเด็กเป็นรายกรณี และพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาจากกระบวนการ CAR ๑-๔ ทำให้เขาได้พัฒนาขึ้นตามศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งครูลินลดาภูมิใจมากที่ได้นำส่งเด็กๆ ในรถยนต์คันนี้ให้ถึงฝั่งอย่างสมความตั้งใจ

 

ผู้บันทึก (Note  Taker) (ลินลดา   กันทะพงค์.)

 

 

 

 

                                                                     

..เพชรสุกสวยด้วยเจียระไน..

             สวัสดีค่ะ..

 

หมายเลขบันทึก: 257173เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2009 15:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (19)

มาจองๆๆๆๆๆ(อีกแล้ว )

สวัสดียามดึกค่ะ.

     คุณครูลินลดานี่คุณครูขวัญใช่ไหมคะ..

     ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ

     ขอชื่นชมจากใจ และขอเป็น 1 ปั๊มกำลังใจ ให้CARของคุณครูขวัญขับเคลื่อนไปอย่างมีพลังเพื่อเด็กๆค่ะ

ปล.ขอแอบนำกระบวนการขับเคลื่อนนี้ไปแนวบ้างนะคะ

                            ขอบคุณค่ะ....ฝันดีนะคะ ^__^

จ๊ะเอ๋..ครูตุ๊กแก(ไต่ไว)

 • ไวจริงๆ..ค่ะ
 • สักวันหากมีโอกาสดี..ครูตุ๊กคงได้พบกับครูขวัญ..แน่นอนค่ะ
 • โห..ไม่อยากคิดเลยคนเก่งพบคนเก่งนี่..คนขยันด้วย ทั้ง ๒ คน..อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
 • อายุไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน..จริงๆ ค่ะ
 • สำหรับคนมีไฟ..มีเส้นทางแห่งฝัน..และรักการก้าว
 • เดี๋ยว ศน.อ้วนจะหาภาพ..สื่อของครูขวัญมาประกอบนะคะ
 • (ยังไม่ได้ฝันจ้ะ..พระอินทร์บอกว่ายังหัวค่ำอยู่..อิอิ)

ยังไม่รีบไปเฝ้าพระอินทร์ใช่ไหมคะ 

งั้นมาชวนไปฟังเพลงที่มีคนใจดีไปขอเพลงของศิลปินวงนี้ไว้  ที่นี่ค่ะ ขอไปเฝ้าพระอินทร์ก่อนนะคะ  วันนี้มึนมากกกกกก ^_^

    แล้วจะกลับมาดูภาพสื่อของครูขวัญค่ะ..น่าสนใจ^__^

                   ขอบคุณค่ะ

                ฝันดีนะครูตุ๊กแก (ให้ตัวเองก็ได้ค่ะ)อิ..อิ..

ถึงดีเจครูตุ๊กจ๊ะ..ไปมาแล้วค่ะ..เพลงเพราะมากเลย

ขอเวลาหาภาพก่อนนะคะ..บันทึกไว้เยอะอยู่ค่ะ ผลงานครูขวัญเยอะมาก  แล้วอย่าลืมแวะมาอีกนะคะ

ฝันดีเจ้า..

 

สวัสดีค่ะ

 • ขอชื่นชมคนขยันทั้งสองท่านค่อ..ศน.อ้วนและน้องครูลินลดา
 • พี่คิมได้อ่านบทเรียนที่มาจากการทำหน้าที่ครู..ของน้องแล้ว
 • ขอขอบคุณน้องอ้วนที่นำเผยแพร่
 • ถ้าครูเราจะทำ..มีเรื่องให้ทำทุกวันนะคะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ..พี่คิมที่แสนน่ารักนักหนา

ขอบพระคุณสวยๆค่ะ..จากใจและแทนน้องครูขวัญด้วยค่ะ

กำลังใจดีเช่นนี้ ..สู้ตายค่ะ 

หากเราทำงานด้วยใจรัก..ทุกอย่างดูง่ายค่ะ..น้องคิดเช่นนี้

เหมือนพี่คิมไงละ..น้องสัมผัสถึงความสุขของพี่คิมได้จากทุกบันทึก

"ความหฤหรรษ์ในชีวิต" ของพี่คิม ..สื่อให้เพื่อนๆได้ร่วมซึมซับและมีความสุขตามไปด้วย

ให้กำลังใจพี่คิมเช่นกันค่ะ

น้องอ้วน

สวัสดีเจ้า ศน.อ้วนคนเก่ง

มีคำพูดใดที่มีความหมายมากกว่าคำว่าขอบคุณไหมคะ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้สนองต่อนโยบายของส่วนกลางที่มุ่งหวังให้เกิดห้องเรียนคุณภาพ และขอขอบพระคุณ ศน.อ้วนที่สนใจถ่ายทอดความรู้เรื่อง CAR ให้แก่พวกเราเมื่อ วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2552เป็นการจุดประกายให้แก่ครูขวัญเพราะการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และการวิเคราะห์ผู้เรียนจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้จากสาเหตุและเป็นเรื่องที่ได้ทำมาตลอดในชีวิตความเป็นครูแต่เมื่อได้นำแนวทางของ CAR จากท่านศน.อ้วน 1 เล่ม(เล็กๆ)ทำให้เกิดความมั่นใจว่า สิ่งที่เราได้เคยทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว และจะพยายามทำต่อไปเพราะมีแรงผลักดันจาก ศน.อ้วน ที่ทำให้เรารู้ว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เราอยู่ CAR เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ หากใจอยากจะทำ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวเด็ก อยากให้คุณครูที่สนใจว่า การทำงานวิจัยตามรูปแบบของ CAR ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเมื่อเราส่งผู้โดยสารในรถยนต์ของเราถึงเป้าหมายอย่างไร้อุปสรรค สิ่งที่ได้มันมีค่าเพราะมันคือความอิ่มเอมใจที่นับวันจะหาได้ยากในสังคมปัจจุบัน

ขอบคุณสำหรับแรงใจจากครูตุ๊กแกและครูพี่คิมด้วยค่ะ

ขอบคุณเจ้า

ขอชื่นชมผลงานครูขวัญคนสวยเมืองเชียงใหม่ เคยเห็นงานครูขวัญที่ ร.ร.จ.ภ.พล.เยี่ยมมากจริงๆค่ะ ชื่นใจแทนเด็กๆค่ะ

คุณครูขวัญจ๋า..

                      ..เพชรสุกสวยด้วยเจียระไน..

 • หนูเจียระไนตัวของหนูเอง  
 • ศน.อ้วนเป็นเพียงผู้ช่วยเจีย..เท่านั้นเองจ๊ะ  
 • ก้าวต่อไป..นะจ๊ะ 

กล้าก้าว..เท่าที่มีลมหายใจอยู่

มีศรัทธาเป็นครูเรื่องเรืองแสง

ตราบเมฆมีสีขาวฟ้าพราวแดง

ต่อเติมแต่งชีวิตเมลืองไร

 • อิอิ..จากใจ คนกำลังรักการก้าวจ้า...
 • (ฝึกหัดอ่านเขียนชีวิตกับครูกานท์ค่ะ)
 • ..กำลังจะอ่านงานให้ค่ะทั้ง ๔ เล่ม
 • แล้ว ศน.อ้วนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เห็นแนวทางด้วยนะคะ
 • ด้วยรัก..

   ..ขอบคุณคุณครูพิษณุโลกค่ะ..

น้องขวัญคงรับทราบแล้วในเสียงชื่นชมนี้  เธอได้รับรางวัลประกวดสื่อด้วยค่ะ

ขอขอบคุณกำลังใจจากคุณครูพิษณุโลกค่ะ

วันนั้นไปแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยจำกัด ในโครงการ Microsoft Partners in Learning และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเหนือและ หนึ่งใน 10 คนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียในรอบเอเชียแปซิฟิค ในเดือนหน้า สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.pil.in.th/แล้วจะรู้ว่าเรายังมีองค์กรที่ให้ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนอย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ นอกเหนือจากมีศน.ที่ดีๆอย่างศน.อ้วนด้วยค่ะ

ขอกำลังใจในการเดินทางต่อไปด้วยค่ะ

ครูขวัญลินลดา

เก่งจังเลยT.LinหนูชอบหนังสือของT.Linมากๆหนูอยากเก่งเหมือนT.Linจังเลยหนูจะพิมพ์สิ่งที่T.Linทําให้เพื่อนๆดูนะค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณความรู้ดีๆเกี่ยวกับการวิจัยชั้นเรียนค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทำต่อไป เป็นครูมืออาชีพช่วยพัฒนาเยาวชนของประเทศต่อไปค่ะ

จิ๊กซอว์ลูกศิษย์ T.LIN

หนูอยากได้ email address ของ T.lin ค่ะ

หนูจะได้ส่งข้อความถึง T.LIN ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

จิ๊กซอว์ G2/7

ได้อ่านการทำงานของครูขวัญแล้วขอชื่นชมคะ อายุยังน้อยแต่มีไฟของความเป็นครูสูง

ดีใจกับท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่มีครูที่เก่งๆ ถ้ามีโอกาส จะพาคณะครูมาเยี่ยมชม เทคนิคการสอนของครูขวัญคะ

ผอ.ต้อย ตาก

อาร์ทรักคุณครูมากครูเก่งมากครับ

ด.ช.กฤติธัช อัครภัทร (อาร์ท)

อาร์ทรักคุณครูขวัญมากครับ คุณครุเก่งและใจดีมากครับ G.2/7 รร.อนุบาลเชียงใหม่

ครูขวัญสวยและเก่งสุดยอดเลย  สู้ๆๆๆๆๆ  เป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องค่ะ

กุ้ง

 

  

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี