ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี

ต่อจากบันทึกนี้ (LINK)

ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงวัยประจำปี เฉลิมพระเกียรติ

    โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สุงวัยประจำปี เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นที่โรงเรียนจ่าการบุญ ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2552 วันนี้เป็นวันที่ 4 แล้วครับ มีผู้สูงวัย (ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป) มารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดโครงการนี้ มีนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ออกไปให้บริการกันทุกวันครับ 
    
     โครงการนี้มีคาดหวังว่า

  • ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้น และได้รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อรีบไปรับการตรวจรักษาให้หายหรือบรรเทาก่อนที่ลุกลามเกินแก้ไข
  • เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในอันที่จะร่วมมือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อไป (โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2)
  • มีผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์และนิสิต คณะสหเวชศาสตร์

    

                                                                                                              บอย สหเวช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีหลังสงกรานต์ ผู้สูงวัยขอนแก่นส่งภาพมาประกวดครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีหลังสงกรานต์ครับ

  • ขอให้อาจารย์ JJ มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อาจารย์เคารพนับถือพึงอำนวยพรให้อาจารย์มีความสุขตลอดไปครับ