เรื่องการจัดการข้าวสำหรับเกษตรกรนั้นควรเริ่มจัดการตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการแปรรูปเพื่อบริโภค  ที่อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร มีกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่  โดยมีบุคคลที่เป็นหลักของเรื่องนี้คือ พี่กล้องและพี่ติ้ง    ในเบื้องต้นได้จัดทำเครื่องสีข้าวกล้องแบบมือหมุนด้วยไม้ไผ่สาน    โดยใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องโม่ข้าวแบบโบราณ  สามารถสีข้าวกล้องอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยข้าวเปลือก 12 กก.  สามารถสีเป็นข้าวกล้องได้ประมาณ 8-8.5 กก.  ปลายข้าวประมาณ 500 กรัม และแกรบ