วันที่ 26 เม..ย 49 นี้ 9.30น. ผศทพญ.ดร นภา  สวนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารเชิญประชุมหัวหน้างานบริหารธุรการ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยอาคารฯและหัวหน้าหน่วยช่อมบำรุง ท่านได้ให้นโยบายเน้นภาพรวมโดย

การทำงานประจำให้ดี

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้แล้วให้สำเร็จ

แถมให้มีสร้างงานพัฒนา

 หัวหน้าหน่วยได้เล่าถึงปัญหาที่ประสพและแก้ไขไปได้บางส่วน

 บางอย่างยังต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง

สรุปจะได้นำผลการปฏิบัติงานไปรายงานในที่ประชุมหัวหน้างาน/หน่วยของคณะฯต่อไปด้วย