ชีวิตครูใหญ่นักพัฒนา

        หลังจากที่ดูวิดีโอของครูใหญ่ชาวเกาหลี และเห็นถึงความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของครูใหญ่นักพัฒนาคนนี้แล้วก็มีความเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่จะไม่สำเร็จ เมื่อเราทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน และรู้จักพึ่งพาตนเองก่อนที่จะคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่น ดิฉันรู้สึกมีพลังในการทำงานมากขึ้น ความคิดของครูใหญ่ที่ต้องการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสร้างความประทับใจโดยการใช้วาทะศิลป์ รู้จักสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการสร้างกำลังใจในการทำงาน ประสานความคิดร่วมกันกับคณะผู้ทำงาน มีการสร้างแรงจูงใจ ลงมือปฏิบัติโดยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม

         ข้อคิดที่ได้จากการดูวิดีโอเรื่องนี้คือทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างแท้จริงและคิดว่า งานทุกอย่างก่อนที่จะประสบกับความสำเร็จนั้น เป็นธรรมดาที่จะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคก่อน ถ้าเรารู้จักหลักการใช้จิตวิทยา  การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำงานอย่างเป็นระบบและรู้หลักการบริหารงานแล้ว ต่อไปการทำงานก็จะมีปัญหาน้อยลง และความสำเร็จของงานจะมีมากขึ้นตามลำดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายความเห็น (0)