วันนี้เรามีการประชุมคณะกรรมการTUCซึ่งเชิญโดยคณะกรรมการM&Eเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน        คุณบุญช่วยหัวหน้างานจุลชีววิทยาเป็นประธานM&E      มีการสรุปงานของแต่ละหน่วยงาน     หลังจากนั้นเราได้คุยกันถึงเรื่องการเตรียมตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ส.ค.ส. มาสัมภาษณ์และเก็บรูปที่คิดว่าเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่สถาบันได้ทำจริงๆในบรรยากาศจริงๆ      ในครั้งแรกคุณนกจะให้เราเริ่มทำในส่วนของกิจกรรมที่เราไม่ค่อยได้ทำเป็นเรื่องเป็นราว      ดิฉันได้ชี้แจงพวกเราว่าให้เก็บจากของจริงๆที่เราทำไปตามธรรมชาติ     คุณหมอรุจนีได้ถามขึ้นมาว่าที่PCTกุมารมีการจัดคุยกันอาทิตย์ละครั้งเป็นKMหรือไม่     สุดท้ายเราก็สรุปกันว่าสิ่งที่เราได้ชว่ยกันทำให้แก่ผู้ป่วย     มีการเรียนรู้ร่วมกัน    มีการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย     น่าจะเป็นKM    เพียงแต่เราอาจจะทำยังไม่ครบเช่นการใช้technology และtool ครบและอาจจะยังไม่มีการเก็บอย่างเป็นระบบ        ก่อนจบการประชุมพวกเราก็ได้ข้อตกลงว่าจะเอาเรื่องอะไรบ้าง     ดิฉันตั้งใจจะไปหาข้อมูลเรื่องเครื่องมือของKMมีอะไรบ้างมาให้กลุ่มที่ต้องเสนอมีฐานความรู้ไว้บ้าง    คงต้องรบกวนคุณอ้อมาช่วยลปรรให้ชาวบำราศหลังจากวันที่4พ.ค.49