ไปบรรยายในโครงการ “สัมมนาผู้นำเครือข่ายภาคตะวันตก: การขับเคลื่อนขบวนการคุณธรรม” จัดโดย “โครงการชุมชนเป็นสุข” ร่วมกับ “วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)” ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 21 เม.ย. 49 และต่อมาในวันที่ 23 เม.ย. 49 ไปบรรยายใน “เวทีสัจจะพัฒนาคุณธรรม จังหวัดตราด” ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.ตราด จัดโดย “เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯจังหวัดตราด” ซึ่งทั้งสองรายการนี้ สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศุนย์คุณธรรม)
            ได้บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม” และ “แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนขบวนการคุณธรรม” (ในระดับชุมชนท้องถิ่น) โดยใช้ Power Point ดังต่อไปนี้ฉายประกอบไปด้วย
 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

25 เม.ย. 49