การเรียนการสอนแบบบูรณาการ


การจัดการสอนบูรณาการ

แนวคิด

        การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในวิชาต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งวิชาขึ้นไป  เพื่อแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้  ความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด  แระสบการณ์  ความสามารถ  และทักษะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน  ทำให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจลักษณะองค์รวม

รูปแบบการบูรณาการ
1. การบูรณาการภายในวิชา  เป็นการเชื่อมโยงการสอนระหว่างเนื้อหาวิชาในกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาเดียวกันกันเข้าด้วยกัน
2. บูรณาการระหว่างวิชา มี 3 รูปแบบ คือ
    2.1 การบูรณาการแบบสอดแทรก  เป็นการสอนในลักษณะที่ครูผู้สอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อ   หาวิชาอื่น ๆ ในการสอนของตน
    2.2 การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน  เป็นการสอนโดยครูตั้งแต่สองคนขึ้นไป  วางแผนการสอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปัญหาเดียวกันแต่สอนต่างวิชาและต่างคนต่างสอน
   2.3 การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เป็นการสอนลักษณะเดียวกับการสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน  แต่มีการมอบ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25423เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2006 16:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนได้องค์ความรู้ที่หลากหลายไม่เป็นความรู้ที่แข็ง ซึ่งอยู่ในเฉพาะตำราเรียนและเป็นที่สิ่งที่ไกลตัว ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเอาไปใช้กับประยุกษ์ใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การที่สถานศึกษาใดให้ความสำคัญของการเรียนการสอนแบบบูรณาการก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรีนรู้ได้ เพราะครูได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนก็เช่นเดียวกันก็จะได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อโลก จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากของจริง ด้วยตัวผู้เรียนเอง ครูมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ดังนั้นครูก็จะมีองค์ความรู้แตกในหลายสาขาวิชา  เพระบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก ต้องเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำกับผู้เรียน ได้ทุกเรื่อง

nara

25 เมษา 49

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นวิธีสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอันนำไปสู่การปฎิรูปกระบวนการเรียนรุ้ของผู้เรียนตามหลักการยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี