ได้รับเชิญจากจังหวัดให้เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการส่งออกในเช้าวันนี้  ว่าจังหวัดขอนแก่นต้องการการสนับสนุนประเด็นใดจากกรมส่งเสริมการส่งออก  ที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดว่าต้องมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  ประเด็นที่ปรึกษาหารือ คือ  การผลักดันสินค้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  กับผ้าไหม และผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก สามารถสนับสนุนเรื่องความต้องการของลูกค้าจากประเทศต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการผลิตให้ตรงตามความต้องการและได้คุณภาพมาตรฐาน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมการตตลาดและความรู้เกี่ยวกับการส่งออกให้ด้วย  พิจารณาดูแล้วกระทรวงโดยกรมต่างๆ  ยังไม่บูรณาการงานกันเท่าที่ควร  กับกลุ่มจังหวัด  มีลักษณะเป็นส่วนๆ ตามภารกิจของกรมเป็นหลัก  ตัวอย่างกรณีนี้  ต้องเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงอุตสาหกรรม  SMEs  จึงจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้  ภาคราชการยังทำงานแยกส่วนและซ้ำซ้อนกันมากต้องปรับวิธีคิดและการทำงานที่เรียกว่าแบบบูรณาการกันอย่างจริงจัง  เพราะทุกกรม กระทรวง  ก็มีเจตนาดีต่อการพัฒนาจังหวัดเช่นเดียวกัน