ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความสำเร็จได้ต้อง มีความเชื่อว่า

    ทุกคนต้องการความรัก ความเข้าใจการให้อภัย การให้โอกาส อยากเป็นคนดี  มีปัญญาและมีความสุข

    ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน
    ความสำเร็จของงานต้องอาศัยความร่วมใจร่วมคิด ร่วมทำของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง      

   ถ้ามีอะไรมากกว่านี้บอกกันบ้างนะ