แผ่บุญกุศล มหาเมตตา Merit and Mercy Sharing


การเกิดเป็นมนุษย์สุดแสนจะลำบาก หากเทียบกับจำนวนเหล่าสรรพสัตว์ .....เกิดเป็นมนุษย์ควรทำอะไร ให้แตกต่างจากสัตว์ ...ไม่ใช่เพื่อให้รู้ว่าคิดเป็นเท่านั้น หรือเพื่อกล่าวอ้างให้แตกต่างจากสัตว์เท่านั้น ....มนุษย์ควรทำอย่างยิ่งคือ การทำบุญ หรือกิจกรรมใดๆ ที่กระทำแล้วเป็นคุณ เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ...ไม่มีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น และสิ่งที่กระทำจะส่งผลต่อการมีความสุขต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น)

การกรวดน้ำแผ่บุญกุศล มหาเมตตา

การกรวดน้ำเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสร้างบุญกุศลหรือสร้างความสุขในใจที่เกิดจากให้ (ทานบารมี) ให้ใคร?... ให้แก่เหล่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกอีกมิติหนึ่ง อีกภพภูมิหนึ่ง ซึ่งเป็นได้ทั้ง ญาติมิตรสหายทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติ จนกระทั่งปัจจุบันชาติ  และเหล่าบรรดาผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย ได้แก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  เมื่อท่านมีจิตใจที่แผ่บุญกุศล สิ่งดีๆ ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติดี  สิ่งที่ดีๆ จะสนองคืนตามจิตที่เราส่งให้เหล่าหมู่สัตว์เหล่านั้น  สำคัญเราให้อะไรแก่เขาเหล่านั้น?   (ให้ทบทวนอ่านในบทความกรวดน้ำฯ)

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง  ให้กระทำในสิ่งที่ดี ยิ่งๆ ขึ้น (เดิมอาจจะทำดีอยู่แล้ว แต่ควรทำดียิ่งๆ ขึ้น) ชีวิตหรือดวงชะตาย่อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  หากไม่คิดเปลี่ยนแปลง การดำรงชีวิตหรือดวงชะตาย่อมไม่เปลี่ยนแปลง   ดังนั้นท่านจงทำใจยอมรับดวงชะตาชีวิตเดิมๆ เสีย จะทุกข์ร้อนไปก็เปล่าประโยชน์......

 

การจัดเตรียมการกรวดน้ำฯ

1.   จัดหาถังน้ำขนาดกลาง 1 ถัง และใส่น้ำให้พอเต็ม  

2.   ตั้งจิตให้ว่าง สงบ โดย เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าและหายใจออก  โดยเข้าทางจมูก ช้าๆ ลึกๆ    ออกทางปาก ช้าๆ สุดๆ   อย่างน้อย 56 ครั้ง   หายใจเข้า-ออกให้นับเป็น 1 ครั้ง

3.   เริ่มกรวดน้ำ  ให้กล่าวตามใบกรวดน้ำฯ  (กล่าวออกเสียงโดยกล่าวสดออกมาจากจิตของตนเอง ไม่ควรอ่านจึงจะดีที่สุด ดังนั้นควรฝึกจำก่อน )     เริ่มเทน้ำเมื่อ   ......ข้าพเจ้า -  จะขอแผ่เมตตา.....  

หมายเหตุ   การกรวดน้ำให้ทำทุกวัน  ให้น้ำไหลลงสู่พื้นดิน(พระแม่ธรณี) หน้าบ้านจึงเป็นมงคลดีนักแล

บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการให้ความรู้บทแผ่เมตตาและแนะนำการปฏิบัติ   ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายเป็น

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บิดามารดาบูชา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์บูชา  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ ชั้นฟ้า ทุกๆ

ชั้นดิน บูชา  และขอแผ่เมตตาบุญกุศลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนบทสวดทั้งหลาย ทุกผู้ทุกนาม ทุกภพทุกภูมิ

ทุกภพทุกชาติ ทุกรูปทุกนาม  จงมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งรูปธรรม นามธรรม สมดังใจปรารถนาด้วยเถิด

 

 

 

บทกล่าว การกรวดน้ำแผ่บุญกุศล มหาเมตตา  

นะโม 3 จบ ( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บิดามารดา และบรรพชน คุณัง วันทามิ (กราบ)

ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ และบรูพาจารย์ คุณัง วันทามิ (กราบ)

พระไตรสิกขา คุณัง วันทามิ (กราบ)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆชั้นฟ้า ทุกๆชั้นดิน ทุกภพทุกภูมิ ทุกรูปทุกปาง ทุกพระองค์ ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ คุณัง วันทามิ (กราบ)

ข้าพเจ้า ชื่อ- นามสกุล (ไม่ต้องกล่าว นาง / นาย) ขอแผ่เมตตาและบุญกุศล มหากุศลทั้งหลายที่ได้ทำตั้งแต่อดีตชาติ จวบจนปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณนี้ ให้ กับ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่  พระแม่ธรณี   พระเสื้อเมือง  ทรงเมือง  พระเสื้อวัด  ทรงวัด องค์เจ้าพ่อหลักเมือง องค์พระสยามเทวาธิราช  พระแม่คงคา  เจ้าสมุทร  เจ้าบาดาล  เจ้าทะเล  เจ้าแม่น้ำ  เจ้าลำธาร  เจ้าสระ  เจ้าบ่อ    เจ้าหนอง  เจ้าบึง  เจ้าห้วย  เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าตรอก  เจ้าซอย  เจ้าถนนหนทาง ผีบ้านผีเรือน พระภูมิเจ้าที่ พ่อเกิดแม่เกิด ตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ ทุกภพทุกชาติ ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ ชั้นฟ้า ทุกๆ ชั้นดิน ทุกภพทุกภูมิ ทุกรูปทุกปาง  ทุกๆ พระองค์  ตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันชาติ และอนาคตชาติไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ พร้อมทั้งครอบครัวของทุกๆ พระองค์           ข้าพเจ้าทั้งหลาย ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ลูกหลานของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ญาติโกของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย            พร้อมทั้งเทวดาผู้มีศักดายิ่งใหญ่ที่ปกปักกายสังขารของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของมวลมนุษย์ทั้งหลาย ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ของสรรพสิ่งทั้งหลาย            อีกทั้งหมู่สัตว์ทั่วทั้งพรหมโลก  เทวโลก  มนุษย์โลก  นรกโลก ตั้งแต่โลกันตะนรก อเวจีนรก  ทั่วทุกอบายภูมิ ทุกภพทุกภูมิ ทุกรูปทุกนาม ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ         จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย  อย่าได้อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย  อย่าได้อิจฉาซึ่งกันและกันเลย  เจ้ากรรมนายเวร  เจ้าบุญนายคุณ  ศัตรูคู่มิตร  ขอจงอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ขอขมากรรมซึ่งกันและกัน ตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ  ทุกภพทุกชาติ ทุกภพทุกภูมิ  ทุกรูปทุกนาม           ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข คิดดี พูดดี ทำดี มีจิตวิญญาณที่ดี มีสมาธิที่ดี มีดวงตาที่สามที่ดี พร้อมทั้งหูทิพย์ ตาทิพย์ เจโตปริยะญาณที่ดี มีดวงตาเห็นธรรม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  อาการครบ 32 ประการ สำเร็จดวงธรรมทุกผู้ทุกนาม  ทั้งรูปธรรม นามธรรม ด้วยเถิด          จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล  อุดมสมบูรณ์ด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สรรพมงคล พรั่งพร้อมด้วยตบะเดชะสมบัติ ธนสารสมบัติ บริวารสมบัติ  เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ  อุดมด้วยโภคทรัพย์  แก้วแหวนเงินทอง  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปราสาทวิมานแมน มหาราชวัง อำนาจวาสนา  ทิพย์สมบัติด้วยเถิด     พร้อมทั้งเมตตามหานิยม เมตตามหาลาภ เมตตามหาเสน่หา  คงกระพันชาตรีทั้งภายนอกทั้งภายใน เพิ่มพูนบุญฤทธิ์  อิทธิฤทธิ์ ทศพลญาณ  เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก ทางธรรม  พรั่งพร้อมทั้ง อายุ วรรโณ สุขัง พะลัง จงบังเกิดผลโดยพลัน ณ กาลบัดนี้เป็นต้นไป ทั้งรูปธรรม นามธรรม ตั้งแต่ อดีตชาติจวบจนปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ ทุกภพทุกชาติ       

ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวปรองดอง สามัคคี มั่งมีศรีสุข อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรง ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ  สรรพทุกข์  สรรพโศก  สรรพโรค  สรรพภัย  สรรพเคราะห์  เสนียดจัญไร  เหล่าเชื้อโรคแบคทีเรียทั้งหลาย จงไปสู่ภพภูมิที่ดี ภพภูมิที่สว่าง  ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ทั้งทิวาราตรี จงบังเกิดผลโดยพลันทั้งรูปธรรม นามธรรมติดตัวทุกภพทุกชาติด้วยเถิด

 สาธุ  สาธุ  สาธุ /  สาธุ  สาธุ  สาธุ /  สาธุ  สาธุ  สาธุ /  สาธุ  สาธุ  สาธุ / สาธุ  (สาธุ 13 ครั้ง)

ขอความสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติในการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลมหาเมตตาด้วยเทอญ

 

 

ภาษาที่แปลไว้ด้านล่างนี้ หากไม่ตรงความหมายประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ท่านสามารถให้คำแนะนำหรือ อาสาการแปลได้ แจ้งความประสงค์ที่ phudit_ekathat@hotmail.com

 

 

 

Merit and Mercy Sharing

 

    Merit and Mercy Sharing is the way that we build the merit or

happiness give to whom,  give it to animals in another

world to be able to relative or friends from in the past

to present and most the biggest such as venerated thing.

You have mind the merit, the good things to happen

for a good behavior, the good things will come back

to animals, the important our give something to them?

(repeat in the Merit and Mercy Sharing sheet)

 

    We need to change for myself give to do a good

things (the first thing may be a good but we should

to do more good) life or horoscope change to better

If no change, a life or horoscope no change so you

should accept life horoscope, don’t should anxiety.

 

     Prepare for Merit and Mercy Sharing

1.     find a middle water bucket and put a water

  2. peaceful by breath in and out by nose slow and deep

      out to the mouth less 56 times. Deep in and out

      count one times

  3. Start a Merit and Mercy Sharing, speak follow a Merit and Mercy Sharing sheet

      (pronunciation by speak from a mind for myself

       don’t should read)  start a slope down water….

       " My mane –surname … "

   

     Remark   a Merit and Mercy Sharing do it every day give the water

     to flow to the ground in the front of house then a

     auspices.

 

     A merit happen from give a knowledge the word

 of a kindness and a practice.  I beg to devote as

 budthabucha  thammabucha sunkkabucha  parentbucha

structorbucha the merit every stratum and to show

mercy on support mantra, every name both tangibles and

intangibles, world, land.  To be happy and to grow.     

 

   

 

 

 

An article pray for merit and mercy sharing

Namo three lesson (namo tusa phakavato arahato sammasampudthasa)

Arahung sammasumphuto phakava puttung pakavantung apivatemi (krab)

Savakkato pakavata thummo thummang namasami (krab)   

Supatipanno phakavato savakasungko sungkung namami (krab)

Parent and ancestry kunang wantami (krab)

Teacher and parents kunang wantami (krab)

Pratraisikka kunang wantami (krab)

A venerated thing every classes kunang wantami (krab)

 

My mane –surname (don’t speak Mister and Miss) I bless to show mercy on and charity many merit to do that in the past to the future and in the

future infinities give it to every god  owner, prameatoranee, praseaumeung, songmeung, praseauwat ,songwat a god the center of the city, prasiamtevatiraj, premaekongka, god sea, god water, god river, god stream, god pool, god well, god swamp, god forest, every guardian spirits. In the past to present and in the future no infinities.  I, my family, my son and daughter, my relative, my student and a biggest god protect my body, human mass many animal event, world man , hell, since lokunta hell, an abyss of hell infinities. Happy body, don’t have sadness, don’t revenge together, don’t envy together, devilish, enymy.  Forgiveness each other together. Humbly apologize each other together since on the past to present and in the future, a peaceful family, good think, to do good, good spirit, good concentrate, good three eyes completely, ear divine, eye divine,

a good intuition, eye gospel , good intelligence, full symthom 32

item.  To be happiness of pipatmokong , rich with luck, dignity, praise,

together with property, wealth property, follower property, heaven property, glass, ring ,money, home, castle, palace. Well totally adorable (mettamahaniyom), godsend (mettamahalap), and attractive (mettamahasanei), invulnerable both inside and outside , add might of righteousness, power, blooming in the world and dham. Complete with long life of age, good caste, wellness, and strength. Effect immediately both concrete and an abstract since in the past and present to future.  The country is a peaceful, compromise family, agreeable, wealthy, long life and good healthy no infinities, difficulty, illness, danger, luck, bad luck, including many bacteria went to a good world, light world, help each other ,to be at peace together both  sun and moon. Effect immediately both tangible and intangible every world and every Earth

 

Satu satu satu/ satu satu satu/ satu satu satu/ satu satu satu/satu (13th)

 

May I have prosper to be behavior practice in pour water merit mahameta

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 253944เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2009 01:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี