ทีมงานเราได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก Gotoknow เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 

        โดยตั้งใจว่า จะร่วมกันบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับงานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหลัก  เนื่องมาจากทีมงานเรา ( โครงการติดตามประเมินผล) เป็นหน่วยกลางในการประสานงานและพัฒนาการให้บริการไปสู่ชุมชนและสังคม  มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรร  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อทราบข้อมูลด้านบริบทแวดล้อม  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการดำเนินงานโครงการ  ผลผลิตของโครงการ จุดดี  จุดอ่อนของปัจจัยต่าง ๆ อันนำไปสู่ความยั่งยืนการเชื่อมโยงเครือข่าย

       ซึ่งในระยะนี้(ช่วงปิดเทอม) โครงการหลาย ๆ แต่ดำเนินการช่วงนี้   ทีมงานเราก็จะเข้าเยี่ยมโครงการที่ดำเนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผล  แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปค่ะ