เล่าเรื่องด้วยภาพ "การจัดการความรู้" ของ สสข.ที่ 1 จังหวัดชัยนาท

บางครั้ง...ภาพหนึ่งภาพ...สามารถใช้แทนคำพูดได้พันคำ แต่ถ้ามีทั้งภาพและตัวหนังสือก็ยิ่งช่วยให้การสื่อสารเข้าใจกันดียิ่งขึ้น

   เรื่องที่ จะเล่าโดยการ "นำเสนอด้วยภาพ" เป็นหลัก ให้กับทุกท่านได้อ่านและได้ดูได้ชมก็คือ การนำเสนอกรณีตัวอย่างเรื่อง การจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อสรุปบทเรียน KM ครึ่งปีแรก (ปีงบประมาณ 2549) ของหน่วยงาน 9 จังหวัด ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โดยเริ่มจาก ผอ. อรรถ อินทรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งท่านเปรียบเสมือน หัวหน้าของ ผอ. โรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ครูต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจาก 9 จังหวัด ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคในงานส่งเสริมการเกษตร" ภายใต้โครงการ Food Safety

        ผอ.อรรถ อินทรลักษณ์ เป็นประธานเปิดการเรียนรู้

   หลังจากนั้น คุณวิรัตน์  สมตน เป็น "คุณเอื้อ" ที่จัดเวทีให้แต่ละคนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานครั้งนี้

                 คุณวิรัตน์ สมตน

   โดยเฉพาะภาพรวมของการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการทำงานทำให้บรรยากาศครึกครื้นและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่เป็นผลมาจากการแบ่งกลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่จากจังหวัดอยู่กับจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากอำเภออยู่กับอำเภอ ซึ่งเพิ่มความเป็นกันเอง กล้าคิด กล้าพูด และกล้าตัดสินใจ ที่เห็นชัดเจน คือ ช่วงค้นหาของดีของตนเองแต่ละคนจะเล่ากันอย่างสนุกสนาน

                       

                             เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งนี้ ... เป็นของเราทุกคน

   เมื่อแต่ละกลุ่มเก็บและประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมก็จะออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มใหญ่ ซึ่งทำให้เห็นเครื่องมือที่หลากหลายในการจับประด็นและสรุปข้อมูล เช่น การบรรยายความ Mine Map  Diagram  และ Flow Chart เป็นต้น

                        

         เป็นเพียงแค่...เครื่องมือ...เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พวกเรานำมาใช้เก็บและประมวลข้อมูล

   ซึ่งขณะที่แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลก็จะมีการประมวลภาพรวมของทุกกลุ่มมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน โดยใช้เครื่องมือ เช่น แผนภาพ  Mine Map  และ Diagram เป็นต้น เพื่อสรุปบทเรียนในแต่ละช่วง ๆของเนื้อหาสาระ

                       

   โดย คุณศิริวรรณ  หวังดี  เป็นผู้ประมวล  และมี คุณยอดธงชัย  รอดแก้ว เป็นผู้สะท้อนข้อมูล

   แต่ในขณะที่กลุ่มกำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีผู้สังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงานทุกระยะ โดยจะซุ่มเงียบอยู่ในมุมที่เห็นห้องเรียนได้ชัดเจนทุกแง่มุม  และทำการบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลา

                  

         เสื้อสีเขียว "คุณวิรัตน์ สมตน"  และ เสื้อสีชมพู "คุณวีระศักดิ์ อัตถะไพศาล)

   สุดท้ายจะเป็นการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในภาพรวมของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด โดยเฉพาะที่ตกหล่นมิได้ คือ เนื้อหาสาระ และพฤติกรรมกลุ่ม จากผู้สังเกตการณ์แต่ละท่าน (3- 4 คน) หลังจากนั้น ผอ. สสข.ที่ 1 จังหวัดชัยนาท ปิดการเรียนรู้ให้กับครูน้อย ที่มาจาก 9 โรงเรียน (สำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัด) ในการกลับไปทำหน้าที่ของตนเองกับเกษตรกรต่อไป แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน

            

   สิ่งที่น่าคิดในการจัดการเรียนรู้ก็คือ จะจบอย่างไรให้ปิดการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจและประทับใจ ซึ่งเป็นเรื่องอะไร ๆ ที่ยากมาก ๆค่ะ.

                                                 ศิริวรรณ  หวังดี

                                                2  มิถุนายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (1)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
     ขอบพระคุณมาก และน่าจะสนุกนะครับงานนี้