ท่านอาจารย์ JJ ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้เสนอทฤษฎี iQ+vQ ใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 13:37:49 ตามนาฬิกาของ Gotoknow

  • ทฤษฎีนี้อาจทำให้ทฤษฎีสมรรถนะเดิม (IQ+EQ) เสื่อมความนิยมลง และน่าจะเป็นทางออกใหม่ที่ดีกว่าของสังคมได้

JJ เมื่อ จ. 24 เม.ย. 13:37:49 2006 เขียนว่า:

  • นอกจาก IQ/EQ สังคมปัจจุบัน น่าจะเน้น

  1. MQ = Moral Q สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ

  2. SQ = Social Q สมรรถนะในการอยู่ร่วมในสังคม สันติสุข

  3. TQ = Team Q สมรรรถนะในการทำงาน สหสาขาวิชาชีพ

  • ผู้เขียนขออนุญาตรวมทฤษฎีสมรรถนะของท่านอาจารย์ JJ ออกเป็น

1). iQ
ส่วนนี้ (i = I = ช้าพเจ้า ฉัน กู...) เป็นส่วนสมรรถภาพกลางๆ ใช้ทำดีก็ได้ ทำร้ายก็ได้ ส่วนนี้อาจเรียกตามภาษาบาลีว่า "อพยากตะ (neutral)" ถ้าไม่มีคุณความดีกำกับ... IQ ของคนเราอาจทำร้ายสังคมได้ จึงต้องมีส่วนที่สองกำกับ

2). vQ
ส่วนนี้ (v = we = พวกเรา ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ โลก ธรรมชาติ...) เป็นส่วนมโนธรรม และทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น (จึงเป็นทักษะของเราหรือ "we") ส่วนนี้อาจเรียกตามภาษาบาลีว่า "โสภณธรรม หรือธรรมฝ่ายดี (goodness)"

  • vQ ประกอบด้วย MQ (moral quotient หรือสมรรถนะทางจริยธรรม จรรยาบรรณ) SQ (social Q) หรือสมรรถนะในการอยู่ร่วมในสังคม สันติสุข และ TQ (team Q) หรือสมรรถนะในการทำงานสหสาขาวิชาชีพ(ทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ได้)

ผู้เขียนเชื่อว่า ถ้าโลกเราเต็มไปด้วยคนที่มี iQ... โลกของเราอาจจะ "ร้อน" ขึ้น แก่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้น

  • ทว่า... ถ้าโลกเราเริ่มต้นใหม่ พัฒนาตนเอง พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มี iQ+vQ อย่างทฤษฎีสมรรถนะใหม่ของท่านอาจารย์ JJ (รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ)แล้ว สังคมส่วนรวมคงจะก้าวไปได้ไกล มีความสุข และยั่งยืน...

ขอเรียนแนะนำ: