หลังกลับจาก มอ. ได้รับข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ KM ในหลากหลายมุมมอง  วันนี้ท่าน JJ จึงเชิญคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินงาน  และทีมผู้สนใจเข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เรื่อง การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  บรรยากาศเป็นไปด้วยดีหลายท่านได้เสนอเทคนิค และวิธีการขับเคลื่อน  ตลอดจนการวางโครงการไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ได้อย่างไร  สรุปว่าจะเริ่มต้นที่คณะผู้บริหารอีกครั้ง  และขยายผลลงสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและกระตุ้นกลุ่มใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย  การขับเคลื่อนเป้าหมายแรก มุ่งเน้นที่การวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์  กับงานบริหารที่ต้องการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้แก่  การเงิน  การคลัง และพัสดุ  ตลอดจนการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนให้เป็นแนวทางเดียวกันและพูดจาภาษาเดียวกัน  ที่สำคัญคือ  ต้องปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรในระยะต่อไป  สาระสำคัญในวันนี้น่าสนใจมาก  หลายท่านมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลัง  สรุปของสรุป คือ KM มข. สู้ สู้!!