•   ท่านที่ทำงานรับราชการ คงคุ้นๆกับคำว่า OT (ทำงานนอกเวลาราชการ / มีเบิกค่าตอบแทน?)
  • การทำงานในภาคธุรกิจเอกชน OT จะมีเฉพาะที่เร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจริงๆ คิดเป็นชั่วโมงทำงานล่วงเวลาที่ทำไป หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตหมายถึงยอดการผลิตที่เพิ่มในรอบเดือนที่ต้องผลิตเพิ่มส่งลูกค้าให้ทันกำหนด  แต่ส่วนราชการจะพบ 3ประเด็นคือ
  • 1.OT เพราะในเวลาราชการมีงานอื่นมาก ที่ไม่ใช่งานประจำ หรือ ทำไม่ทันเป็นเพราะตนเองขาดทักษะการทำงาน
  • 2.OT เพราะต้องทำงานประจำเพิ่ม เช่น เพือนร่วมงานลาป่วย /ย้ายไปช้วยราชการที่อื่นหรือผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเพิ่ม แบบนี้OT มีเหตุผล
  • 3.OT เพราะองค์กร ทำเป็นประจำจนเคยชิน (อะไรๆก็OT งานจึงจะเสร็จ?)
  •          ในยุคการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม/การทำงานของส่วนราชการ กรณีที่มีการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาและเบิกเงินค่าตอบแทน วิธีตรวจสอบที่ดีก่อนอนุมัติ ควรให้บุคคลากรผุ้นั้นเขียนเป้าหมายการทำงานล่วงเวลาประกอบเหตุผลขออนุมัติค่าตอบแทน เช่น จะทำงานเสร็จกี่หน่วยหรืออื่นๆ ที่มีหน่วยวัดได้ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาจึงจะอนุมัติค่าตอบแทนค่าOTให้     หลายครั้งการทำงานไม่ถึงชั่วโมง หรือไม่มาทำจริง แต่มีเบิก OT อยู่เสมอ
  • เป็นปัญหา ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามองหัวหน้าแบบไม่พอใจ หากไม่อนุมัติOT
  •                เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก แต่ปัญหามากครับ งบประมาณของรัฐ ต้องช่วยกันประหยัด เพราะเป็นภาษีที่เก็บจากประชาชน เขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครับ