วันนี้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 2  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน  ใช้ระยะเวลา 3 วัน  เนื้อหาสาระสำคัญ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  การพัฒนาระบบราชการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในรุ่นนี้มีการปรับปรุงสาระสำคัญรายวิชา  เพิ่มเติมการประชุมกลุ่ม  และให้วิทยากรปรับเทคนิคการบรรยายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น