มหาวิทยาลัยขอนแก่น-จัดการความรู้

 วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เรียนเชิญ ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งคุณ(เอื้อ)อำนวย คุณกิจ เพื่อ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ สรุปผลการ "สร้างให้ชุมชนและสังคม ของพวกเราชาว มอดินแดง เลือดสีอิฐ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ"

 เชิญครับ นำความสำเร็จ และ ประสบการณ์ มา "เรียน รู้" ที่ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ

JJ