เพลงลาวจ้อย 2 ชั้น

 

 

 ---ด  รมชร  ---- -ม-ร   ---ด  รมชร มรดร   -ม-ช
 ---ม  ชลดช  ---ม  รดรม  --ชล  -ด-ร  มรดล  --ดช
 ---ล  -ชชช  -ช-ล  ดรมล  --ชม  -ช-ล  --ชล  ดชชช
 ---ล  -ชชช  ชมรด  -ร-ม  ----  -ช-ร  มรดร  -ม-ด