ชื่อผู้เสนอนวัตกรรม นางสุกัญญา ผาลา     ตำแหน่งครู    วิทยฐานะครูชำนาญการ     
     สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร   อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   สพท. กาฬสินธุ์  เขต 2   
   e-mail address  sukanya__tim @ thaimail. com      
นวัตกรรม : เพลงภาษาอังกฤษ       
                              นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ขาดทักษะการฟัง   พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ    ครูได้ทดลองใช้เพลงในการทักทายในชั่วโมงเรียน  และใช้เพลงอธิบายเนื้อหาในบทเรียน   จากการประเมินผลหลังเรียนพบว่า   นักเรียนสามารถ  เขียน    ตอบคำถาม      บอกความหมายได้ถูกต้อง  ออกเสียงได้ชัดเจน  กล้าแสดงออก   มีความมั่นใจในการตอบคำถามมากขึ้น  ดังนั้นครูจึงได้นำเอาเนื้อหาจากบทเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มาแต่งเป็นเพลงเพื่อใช้ประกอบบทเรียนการแก้ไขปัญหา         ได้นำเอาเนื้อหาจากบทเรียนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          มาแต่งเป็นเพลง เนื้อร้อง    ทำนอง คำคล้องจอง   สั้นๆ และเข้าใจง่ายวัตถุประสงค์:เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจคำศัพท์ของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน        
     เป้าหมาย : ออกเสียง  สะกดคำ  บอกความหมาย และเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง การนำไปสู่การปฏิบัติขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
   
        1.เลือก เนื้อหาในบทเรียนภาษาอังกฤษ     
       2. ไปเขียนเป็นคำคล้องจอง สั้นๆ ง่ายๆ          
         3.หาทำนองเพลงที่เหมาะสมกับวัย         
        4.ใช้ร้องประกอบบทเรียน ผลการนำสู่การปฏิบัตินักเรียนเขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง   ออกเสียงชัดเจน  และบอกความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง นอกจากนี้.  นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองในการออกเสียงภาษาอังกฤษ    สนุกสนานในบทเรียน  ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนคุณค่าของนวัตกรรม
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน       
  -   ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าตอบคำถาม   เขียนประโยคได้ถูกต้อง  และบอกความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง         
    -   นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
    -  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำเรื่องที่ตนสนใจมาแต่งเป็นเพลงโดยใช้เป็นคำกลอน   คำคล้องจองกัน  และใส่คำร้องทำนองเพลงได้อย่างมั่นใจตามที่ตนเองชอบ        
 
        - น่าสนใจ ดึงดูดให้นักเรียนอยากเรียนรู้ไม่เบื่อหน่ายต่อบทเรียน   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  การสอน  เกิดความสนใจ เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้  และมีผลทางการเรียนสูงขึ้น
  -  สะดวก  และง่ายต่อการนำไปใช้ การใช้ทรัพยากร
-         นักเรียนสามารถนำเพลงไปเรียนรู้ด้วยตนเอง  
-         นักเรียนออกแบบคำร้อง  ทำนอง  ด้วยตนเอง   
- ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
  - การบูรณาการเนื้อหาเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ  นักเรียน  เก่ง  1 คน  อ่อน 2 คน  ปานกลาง 2 คน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  
 นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน และออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน การนำไปใช้
          ใช้ประกอบบทเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. ครูแจกเนื้อเพลงให้นักเรียนทุกคน 
2. นักเรียนฟังเทป 1 -2 รอบ
3. นักเรียนช่วยกันร้องเพลง 1 -2 รอบ
4.นักเรียนร้องพร้อมกับเทป 1- 2 รอบ
5. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาจากบทเพลง
6. ครูช่วยอธิบายบางเนื้อหาที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ  และออกเสียงไม่ถูกต้อง