คนดีสหเวช Happy Soul : 50 อาจารย์ปิยธิดา นาคสกุล

50 อาจารย์ปิยธิดา นาคสกุล

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  50  ขอแนะนำ 
อาจารย์ปิยธิดา  นาคสกุล นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Cimage002

อาจารย์ปิยธิดา  นาคสกุล

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่   ม.ค. 52
 • สาขาวิชา  กายภาพบำบัด
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5  ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     3  มี.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)