ข้อเสนอจากกองบรรณาธิการ

การจัดทำวารสารศูนย์ฯ ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นใคร เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจะโยงไปถึง ภาษาและคำศัพท์ ระดับความยาก ง่ายของเนื้อหาที่ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของวารสาร
เมื่อต้นเดือนมีนาคม  ได้รับคำแนะนำจากท่าน รศ.สมาน ลอยฟ้า (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มข.) หนึ่งในทีมกอง บก. วารสารศูนย์บริการวิชาการ ในเรื่องการจัดทำวารสารและยกระดับมาตรฐานของวารสาร ซึ่งอาจารย์ได้เสนอว่า การจัดทำวารสารควรต้องเริ่มต้นจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นใคร   เช่น   บุคคลทั่วไป/ นักวิชาการ ฯลฯ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายจะโยงไปถึง ภาษาและคำศัพท์ / ระดับความยาก ง่ายของเนื้อหาที่ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจได้ และนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของวารสาร และควรกำหนดรูปแบบ   (Format) ของบทความที่จะ ลงตีพิมพ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   ตัวอย่างเช่น

    1. ชื่อบทความ (ต้องมีทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ)

    2. บทคัดย่อ (ควรกำหนดให้ชัดว่า จะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยหรือไม่)

    3. คำสำคัญ (Keyword) ควรกำหนดให้ชัดเช่นเดียวกันว่า ทุกบทความจะต้องระบุคำสำคัญหรือไม่ อย่างไร?

    4. เอกสารอ้างอิง ทุกบทความควรมีรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นแบบเดียวกัน

จากคำแนะนำทั้งหมดนี้คงจะได้นำเสนอในที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสาร ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ ขอเรียนเชิญทีมกองบรรณาธิการทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานวารสารร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานของวารสารต่อไป

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)