ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณอำนวยที่สคส.จัดเมื่อ 17-18 เมษายน 2549 ทำให้เข้าใจบทบาทคุณอำนวยมากขึ้น  เดิมทีศิริราชเรามี Knowledge Facilitator (แต่ไม่ได้เรียกคุณอำนวย) จะมีบทบาทในกลุ่ม CoP ในการวางแผนและดำเนินการจัดการความรู้ในชุมชน  โดยกระตุ้นสมาชิกให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หมุนเกลียวความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความรู้ ดังนั้นเวลาคนศิริราชไปเข้าร่วมประชุมที่สคส.จัด ก็จะเกิดความงุนงงว่าคุณอำนวยคือใคร  การเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ทำให้รู้จักคุ้นเคยคุณอำนวยมากขึ้น เพราะมีคุณอำนวยในระดับเซียนผลัดกันเล่าวิธีการจัดการที่เคยทำ  เขาเป็นคนอดทนค่ะ  ต้องทำงานหนัก  ถ้าองค์กรมีคุณอำนวยที่เก่งก็จะมองเห็นภาพความสำเร็จ  หรือองค์กรใหญ่ก็น่าจะต้องมีคุณอำนวยจำนวนมาก  คุณอำนวยจะเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างCEO หรือคุณเอื้อ  กับนักปฏิบัติการจัดการความรู้หรือคุณกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  บางครั้งบางคราวก็ต้องทำหน้าที่แทนได้ทั้งคุณเอื้อหรือคุณกิจ  ซึ่งคุณกิจจะไม่เป็นเฉพาะสมาชิกในขุมชนของ CoP ต้องเชื่อมคุณกิจต่างกลุ่มในองค์กร และที่สำคัญต้องสร้างสะพานเชื่อมคุณกิจภายนอกองค์กรด้วย ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับประเทศ วันหลังจะมาเล่าต่อนะคะ  วันนี้ตั้งใจเขียนบล็อกตามที่คุณธวัชแหย่ไว้ และคุณชายขอบจะมาชม