จากการที่ได้มีโอกาสไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ "คุณอำนวย" ที่บ้านผู้หว่านเมื่อวันที่ 17-18 เมษายน  2549  ผู้วิจัยมีความประทับใจหลายอย่าง  รู้สึกชอบและสะดุดกับการเปรียบเทียบ         ทศพักตร์คุณอำนวยกับสาขาอาชีพต่างๆของอาจารย์ประพนธ์มากเลยค่ะ  ก็เลยอยากจะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี้มาเล่าสู่กันฟัง

ทศพักตร์คุณอำนวย

      1.การสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ"  เปรียบได้กับการเป็น  นักขาย

      2.การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน  เปรียบเทียบได้กับการเป็น  วิศวกร

      3.การสร้างบรรยากาศที่ดี  เป็นกันเอง  เปรียบเทียบได้กับการเป็น  สถาปนิก

      4.การตั้งคำถาม  จับประเด็น  เชื่อมโยงประเด็น  สรุปประเด็น

      5.การใช้เครื่องมือ  เทคนิคที่หลากหลาย  เข้ากับบริบท  เปรียบเทียบได้กับการเป็น  Consultant

      6.การใช้ IT ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

      7.การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง , วัฒนธรรมองค์กร

      8.การติดตามประเมินผลการใช้ KM

      9.การผลักดันให้เกิด CoPs เปรียบได้กับการเป็น  NGo

      10.การใช้หลักการให้รางวัล  ชมเชยยกย่อง 

      มีหลายข้อที่ยังไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบทศพักตร์คุณอำนวยกับอะไร  ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะ  หรือจะเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็ได้ค่ะ