ทำอะไรช่วงวันหยุดสงกรานต์

ใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลสำเร็จ

ดิฉันใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานต์ ๕ วัน ทำงานอยู่ที่บ้าน ทบทวน Explicit knowledge เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ เพื่อเขียนต้นฉบับบทหนึ่งของ Handbook ที่สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจะจัดทำขึ้น โดยหวังจะให้เป็นคู่มือในการทำงานของผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน งานนี้เป็นการบ้านที่สมาคมมอบหมายให้นานมาแล้ว นานจริงๆ เพราะเลยกำหนดที่ต้องส่งต้นฉบับมาแล้วหลายรอบ

ดิฉันกำลังทบทวนและตีความความรู้จากงานวิจัยและบทความทางวิชาการต่างๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้อ่าน คิด วิเคราะห์ จินตนาการมองเห็นภาพว่ามีอะไรที่ควรทำหรือต้องทำบ้าง เกิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน งานในส่วนนี้ทำได้ไม่ยาก สิ่งที่ยากกว่ามากๆ อยู่ที่การนำความรู้ไปปรับใช้ และการค้นหาความรู้ว่าใช้อย่างไรจึงจะเกิดผลสำเร็จ

คำถาม “How to” จะตอบได้ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)