การคำนวญอัตรากำลังพยาบาล  ผู้ป่วยนอก กลุ่มกาพยาบาล

โรงพยาบาลหนองจิก ( ขนาด 30 เตียง )

ได้ใช้หลักเกณฑ์อ้างอิงของสำนักการพยาบาล /สภาการพยาบาล และบริบทของ โรงพยาบาลหนองจิก 

   

งานผู้ป่วยนอก  และงานคลินิกพิเศษต่างๆ 

งานคลินิกทั่วไป  ในรอบปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่มารับบริการ

( ตรวจทั่วไป เฉลี่ย ๑๒๐ คน /ราย ไม่รวมคลินิกพิเศษ  )

จำนวนผู้ป่วยนอก / คน  คิด ช.ม การพยาบาล  ๒๐ นาที่ / คน 

( บริบทหนองจิก  )

คิดเป็นอัตรากำลังลังที่ต้องการ  ๔๐ ช.ม / วัน 

พยาบาล ๑ คน มีเวลาปฏิบัติงาน ๗ ช.ม

 

จัดอัตรากำลังพยาบาล ที่หนองจิก ได้ ๖  คน ดังนี้ 

อัตรากำลัง ของหัวหน้าตึก ๑ คน 

พยาบาลประจำโต๊ะซักประวัติ /โต๊ะนัดและหลังตรวจ  ๔   คน 

พยาบาลคัดกรอง ๑ คน  สำหรับหนองจิกจัดจัดได้ ดังนี้                      

คลินิกเรื้อรัง  ของงานผู้ป่วยนอก  จำนวน ๕ วัน ดังนี้

เบาหวาน  ๒ วัน  ความดันโลหิตสูง ๒   วัน และหอบหืด ๑  วัน 

มีจำนวนพยาบาล ทั้งสิ้น ๕ คน 

มีผู้ป่วยเฉลี่ย ต่อวัน วันละ ๔๕  คน  คิดบริการคนละ ๓๐ นาที่

( ๑,๓๕๐ นาที่ )   พยาบาล ๓ คน ,หัวหน้างาน ๑ คน

กิจกรรมกลุ่ม เฉลี่ยคนละ ๑๐ นาที่ ( ๔๕๐ นาที) เท่ากับพยาบาล ๑ คน 

คลินิกพิเศษที่จัดอัตรากำลัง แยก ตามตามคลินิก ดังนี้

งานวัณโรค        พยาบาล วิชาชีพ ๑  คน

งานสุขภาพจิต   พยาบาลวิชาชีพ ๓ คน

งานเอดส์และยาเสพติด  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ คน

งานสุขภาพเด็กดี  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ คน

งานฝากครรภ์ ,งานคัดกรองเรื้อรัง   พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑.๑ คน

งานผู้ป่วยนอก,งานคัดกรอง ,งานตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น  

งานคลินิกพิเศษ ในบริบทโรงพยาบาลหนองจิกมีพยาบาล จำนวน  ๒๑ คน