ในช่วง 7-16 เมษายน 2549 ที่เรียกว่า 10 วันอันตราย   กระทรวงมหาดไทยแถลงว่าเกิด อุบัติเหตุ 5327 ครั้ง   มีผู้เสียชีวิต 476 คน  บาดเจ็บ 5985 คน   อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  มีสาเหตุจาก การดื่มสุรา และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร   ความสูญเสียทั้งชีวิต  และอุบัติเหตุแก่ร่างกายและทรัพย์สินต่างๆ หากประเมินมูลค่าอาจไม่มากนัก แต่ความสูญเสียด้านจิตใจจะมีมูลค่ามหาศาล  ช่วง 10 วันอันตราย  จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บต่อไป  หากไม่หาทางหรือคิดวิธีลดจำนวนให้ได้ผลอย่างยิ่งจนถึงขั้นไม่มีอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตเลยเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกฝ่ายต้องมาระดมความคิด สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ในปีต่อไป  จริงๆ สาเหตุค้นพบแล้ว คือ การดื่มสุรา และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  แต่จะแปลงเหตุนี้ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้อย่างไร