รายงานความก้าวหน้า NUKM

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ผมได้รับความกรุณาและโอกาสจาก สคส. ให้ไปนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ สคส. เชิญมาเข้าร่วม “KM สัญจร” ฟัง ที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนนำเสนอผมต้องจัดทำบทคัดย่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านก่อน เพื่อสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลังการนำเสนอ ผมขอนำเอาบทคัดย่อนั้นมาเล่าสู่กันฟัง เป็นการรายงานความก้าวหน้าไปด้วยในตัวอีกครั้ง ดังนี้ครับ

บทคัดย่อ NUKM  : การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

                มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความพยายามที่จะใช้หลักการและวิธีการของการจัดการความรู้ (KM) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ โดยเร่งดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญของความรู้ การเรียนรู้ และการนำเอาความรู้มาใช้ในการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติงานจริง เน้นดำเนินกิจกรรมในเชิงบวก โดยเริ่มต้นจากความสำเร็จต่างๆ  ซึ่งต่อมาจะมีผลทำให้เกิดการขยายและต่อยอดผลสำเร็จนั้นๆ ให้แพร่หลายทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามความมุ่งหวังในทุกๆ ด้าน ด้านที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษในช่วงเริ่มต้นนี้คือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และด้านการวิจัย
                ขั้นตอนและเป้าหมายใหญ่ๆ ในการดำเนินงานคือ (1) สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน KM ให้กับคนอย่างน้อย 80 คน ที่รับผิดชอบงานด้าน QA และด้านการวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย (2) สร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานอย่างน้อย 9 ชุมชน (3) สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนขุมความรู้ (KA) ผ่านทาง Website และ Web blog
                กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น (1) ลงนามความร่วมมือ UKM Network (2) ส่งผู้แทน 8 คนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง KM กับ สคส. และผู้แทนจาก 5 มหาวิทยาลัย ที่บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม (3) จัดให้มีการบรรยายเรื่อง KM แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า 80 คน โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด (4) เข้าร่วมกิจกรรม UKM ครั้งที่ 1/2548 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5) นำเสนอเรื่องการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้คณะกรรมการนโยบาย สคส. ฟังที่ตึก SM กทม. (6) ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม KM ของ สกอ. “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร” พร้อมจัดทำ Poster presentation เรื่อง KM ของม.นเรศวร แสดงที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม. (7) ส่งผู้แทนเข้าร่วม Workshop “คุณอำนวย” ผู้มีประสบการณ์ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม (8) เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมกิจกรรม UKM ครั้งที่ 2/2548 เรื่อง “ระบบบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัย” ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ จ.พิษณุโลก (9)จัดทำ NUKM Website และ Web blog (10)จัดทำ NUQA-KM News (11) จัดทำ e-learning NUKM (CD-ROM) เผยแพร่ (12)จัดให้มีทุนอุดหนุนเพื่อจัดตั้ง CoP
                กิจกรรมที่ได้ทดลองนำเอา KM ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น (1) การประยุกต์ใช้เครื่องมือชุดธารปัญญากับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) 4 ปีย้อนหลัง (2544-2547) (2) การจัดการความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง (3) การพัฒนาบุคลากรหน่วยประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิจัย โดยเอาความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (4) การจัดการความรู้เรื่องการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ทำงานในสำนักงานเลขานุการคณะต่างๆ (6) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันในเขตภาคเหนือตอนล่าง (7) การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร
                ถ้านับจากวันที่ที่มีการลงนามความร่วมมือ UKM Network (24 ธันวาคม 2547) เป็นวันเริ่มต้นการนำเอา KM มาใช้อย่างจริงจังในมหาวิทยาลัยนเรศวร จะเห็นว่าอายุหรือประสบการณ์ด้าน KM ยังมีน้อย คนเข้าร่วมกิจกรรมที่พอจะเริ่มเข้าใจจริงๆ ยังมีไม่เกิน 15 คน การประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร  อย่างไรก็ดีมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการขยายจำนวนคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM เป็นอย่างมาก โดยแบ่งการพัฒนาคนเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหาร ต้องการปรับให้ทำหน้าที่เป็น Knowledge facilitator โดยเร็ว โดยจัด Workshop เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ได้อย่างน้อย 80 คน และประเภทบุคลากรทั่วไป โดยจัด Workshop เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM พร้อมจัดสรรทุนอุดหนุนให้มีการจัดตั้ง CoP เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนช่วยกันพัฒนางานในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                                                                       20 มิถุนายน 2548


                วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)