สพท. สุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2552 มีกิจกรรม ดังนี้

1. สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 143 โรงเรียน วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคาร 3

2. สัมมนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงละ 2 คน วันที่ 7 ก.พ. 2552 ณ โรงเรียน สิรินธร

3. อบรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ ศิลปะ เพลง และนิทาน เดือน พฤษภาคม 2552