ช่วงที่ออกไปประเมินโรงเรียนพระราชทาน  ผมมีคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน คำถามดังกล่าว คือ

          มีกระบวนการ หรือ วิธีการ ในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนอย่างไร

          คำตอบจะมีสองลักษณะ ครับ

          ลักษณะแรก จะตอบว่า  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยการพานักเรียนไปทำบุญที่วัด  นิมนต์พระมาเทศน์    นำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะ   นั่งสมาธิ   สวดมนต์

          ลักษณะที่สอง  จะตอบว่า  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยการปลูกฝังสิ่งที่ดี ๆ  สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก

          คำตอบที่ถูกใจผม คือ คำตอบลักษณะที่สองครับ

      เพราะการปลูกฝังคุณธรรมต้องมองให้กว้าง และ ลึก ครับ

         บางคนจะมองการพัฒนาคุณธรรมด้วย  พระ  วัด  รูปแบบ  ซึ่งเป็นการมองที่ไม่กว้าง  ไม่ลึก

           การพัฒนาคุณธรรม  ต้องมองให้กว้างๆ  ทั้ง บ้าน  วัด  โรงเรียน   เกี่ยวข้องกับคุณธรรมหมดครับ

           และต้องมองให้ลึก  ทั้ง ปริยัติ  ปฎิบัติ  และ ปฏิเวธ  นั่นคือ  มีความรู้ แล้วต้องลงสู่การปฏิบัติจริงครับ

           ผลจึงจะเกิด