เล่มที่ ๒ ตั้งกรอบไว้เรื่องของ ประสบการณ์การทำงานในชุมชนเมือง

ทำการศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับการทำงานองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์กับคนส่วนรวม แต่ละองค์กรที่เข้าร่วมด้วยแนวความคิดอาจต่างกันในบางส่าวนก็จะนำมาลงไว้เป็นประสบการณ์

เพราะเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นเอกสารจะเป็นชุมชนชนบทหรือม่ก็ชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ยังไม่ค่อยมีคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทมำงานกับชุมชนเมืองเลยอยากถอดออกมา

การทำงานจะพูดคุย ถอดความรู้ออกมาจากกลุ่มทุกประเภท

ด้านการเงิน : กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุน กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน และอื่นๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง ฯลฯ เท่าที่จะหาได้