กรอบแนวคิดเล่มเล็ก๐๒

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องของประสบการณ์นอกจากถ่ายทอดผ่านทางการกระทำแล้วยังสามารถทำได้ผ่านทางการพูดและเขียนได้

เล่มที่ ๒ ตั้งกรอบไว้เรื่องของ ประสบการณ์การทำงานในชุมชนเมือง

ทำการศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับการทำงานองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์กับคนส่วนรวม แต่ละองค์กรที่เข้าร่วมด้วยแนวความคิดอาจต่างกันในบางส่าวนก็จะนำมาลงไว้เป็นประสบการณ์

เพราะเท่าที่ผ่านมาประสบการณ์การทำงานส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นเอกสารจะเป็นชุมชนชนบทหรือม่ก็ชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ยังไม่ค่อยมีคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทมำงานกับชุมชนเมืองเลยอยากถอดออกมา

การทำงานจะพูดคุย ถอดความรู้ออกมาจากกลุ่มทุกประเภท

ด้านการเงิน : กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุน กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน และอื่นๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง ฯลฯ เท่าที่จะหาได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)