ผมได้เมล์พร้อมคำถาม เพื่อประเมิน Competence สำหรับคุณอำนวย ในการไป F2F กันที่บ้านผู้หว่าน จว.นครปฐม จากพี่ธวัช หมัดเต๊ะ แห่ง สคส. มา 2 วันแล้ว แต่ก็เปิด Gmail ไม่ได้ เพิ่งมาเปิดได้ เมื่อคืนวันที่ 12 เมษายน 2549 (เน็ตช้ามาก ผมใช้ GPRS จาก Nokai 6260) โดยมีคำถามดังนี้

     1. หน่วยงานของท่านมีความชำนาญ หรือถนัด หรือทำได้ผลน่าพอใจใน competence ตัวใดบ้าง?อธิบายประกอบในหน่วยงานของท่านดำเนินการอย่างไร (เล่าย่อๆ)
     2. ท่านต้องการเรียนรู้ competence ตัวใดบ้าง จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีมาแล้ว?

     จากนั้นก็มีข้อคำถาม 10 ข้อ โดยได้ขอให้ทำการประเมินตนเอง ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ คือระดับเบื้องต้น พอใช้ ปานกลาง ดี และดีเยี่ยม ผมขอประเมินตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลย่อ ๆ พอเป็นกะสัย ดังนี้นะครับ ลองดูกัน

           1. การสร้างความเข้าใจ-แรงจูงใจทั้งในระดับ “คุณเอื้อ” และ “คุณกิจ” ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เนื่องจากในเนื้อแท้ของงานที่รับผิดชอบแล้ว ผมยังทำได้เพียงเฉพาะในโครงการวิจัยฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน เท่านั้น หากแต่ในภาพรวมยังไม่ค่อยได้ทำ หรือทำแต่ไม่ค่อยได้ผลมากนัก

          2. การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ในองค์กร ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในระดับองค์กร (สสจ.) โดยตรง และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว ผมเป็นเพียงคณะกรรมการเท่านั้น และการประชุมก็เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2548 ที่ผ่านมา และปี 2549 ช่วง 6 เดือนแรกยังไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว

          3. การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้เกียรติกัน รับฟังกัน ทำให้ขั้นตอน ลปรร. ลื่นไหลได้ดี (Friendly Environment Creation) ประเมินว่าอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากได้ทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ แต่เป็นไปในลักษณะของภายในกลุ่มงาน และในโครงการวิจัยฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

          4. การตั้งคำถามกระตุ้น จับประเด็น เชื่อมโยงประเด็น สรุปประเด็น (Catalytic Function) ประเมินว่าอยู่ในระดับ ดี ในประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกับข้อ 3 ที่กล่าวแล้วข้างต้น

          5. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่เทคนิค เครื่องมือเชิงกระบวนการในขั้นตอน ลปรร. เช่น Storytelling, dialogue, mapping หรือเครื่องมืออื่น ๆ เป็นต้น ประเมินว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง สำหรับประเด็นนี้ผมยังทำได้เฉพาะการประยุกต์ใช้เอง แต่การเผยแพร่เทคนิคฯ ยังทำได้ไม่ดีนัก

          6. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่ เทคนิค ความรู้การทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการ ลปรร. ในองค์กร  เช่น  Webboard, Blog, Intranet เป็นต้น ประเมินว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง เป็นประเด็นที่มีเหตุผลคล้าย ๆ กับข้อ 5 ที่กล่าวแล้ว คือยังถ่ายทอดออกไปไม่ดีนัก รวมถึงยังไม่หลากหลายเพียงพอ โดยเฉพาะผมเน้นอยู่เฉพาะที่ Blog

          7.  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ก่อน และ หลัง การใช้ KM ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เพราะการนำ KM มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กรจริง ๆ ยังไม่ชัดเจน หากแต่ยังคาดหวังเล็ก ๆ (หรืออาจจะยิ่งใหญ่) ว่าหลังจากเวที อสม.ติดดาว แล้ว จะเดินได้แบบพุ่งกระฉูด ดูเหมือนตอนนี้หลาย ๆ ท่านกำลังรอดู (อย่างเมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์หลายสายเพื่อของเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย)

          8. การติดตาม และประเมินผลจากการนำ KM ไปปรับใช้ ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เมื่อข้อ 7 ยังเดินไม่ไปถึงไหน ประเด็นนี้ก็เลยเช่นเดียวกัน

          9. การผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ (CoP) ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เนื่องจากเท่าที่ผ่านมาได้ลองพยายามแล้วในหลาย ๆ ครั้ง พบว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และที่พอจะเกิดได้ก็คือชุมชนคนพัฒนาสุขภาพชุมชนเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ค่อยคึกคักอีกเช่นกัน

          10. การให้รางวัล และยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ลปรร. อย่างต่อเนื่อง ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น ประเด็นนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นเลย อาจจะเป็นเพราะในส่วนประเด็นอื่น ๆ ไม่เริ่มต้นคึกคัก การให้รางวัล หรือสร้างแรงใจเลยยังไม่ควรเริ่มต้น แต่ในส่วนตัวแล้วผมกระทำโดยการนำชื่อเขาคนที่ควรจะได้รับการยกย่อง มาเอ่ยถึงไว้ใน Gotoknow.org อย่างต่อเนื่อง

          11. การขยายฐานความเข้าใจและการยอมรับการนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ ประเมินว่าอยู่ในระดับ พอใช้ ตรงประเด็นนี้ที่ผมกล้าให้ในระดับพอใช้ เพราะได้นำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ KM ไปบอก ไปเล่าให้ พี่ ๆ น้อง ๆ ในเครือข่ายหมออนามัย (125 แห่ง) หลาย ๆ แห่งมีความตื่นตัว และปรับกระบวนการ แต่ทั้งนี้ผมยังมองเห็นไปว่า อาจจะยังไม่ครบเครื่อง ไม่ต่อเนื่อง เหมือนรออะไรสักอย่าง แล้วจะติดเทอร์โบได้ ซึ่งก็มองเห็นเวที อสม.ติดดาว อีกนั่นแหละครับ ว่าน่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการติดเทอร์โบขึ้นได้ ได้ผลอย่างไร จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในภายหลัง

     โดยสรุปผมเป็นคุณอำนวยระดับใด...ดังนี้ครับ ได้คะแนนจากการประเมินตนเอง 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.36 แปรผลได้ว่าอยู่ในระดับ พอใช้ ครับผม

     สำหรับความต้องการในการเรียนรู้ competence จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีมาแล้ว เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ครับ การผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ (CoP) การขยายฐานความเข้าใจและการยอมรับการนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ และการสร้างความเข้าใจ-แรงจูงใจทั้งในระดับ “คุณเอื้อ” และ “คุณกิจ” น่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ครับ ในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อน KM ในการพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้