Competence คุณอำนวย “ชายขอบ”

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผมเป็นคุณอำนวยระดับพอใช้ โดยได้คะแนนการประเมินตนเอง 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.36

     ผมได้เมล์พร้อมคำถาม เพื่อประเมิน Competence สำหรับคุณอำนวย ในการไป F2F กันที่บ้านผู้หว่าน จว.นครปฐม จากพี่ธวัช หมัดเต๊ะ แห่ง สคส. มา 2 วันแล้ว แต่ก็เปิด Gmail ไม่ได้ เพิ่งมาเปิดได้ เมื่อคืนวันที่ 12 เมษายน 2549 (เน็ตช้ามาก ผมใช้ GPRS จาก Nokai 6260) โดยมีคำถามดังนี้

     1. หน่วยงานของท่านมีความชำนาญ หรือถนัด หรือทำได้ผลน่าพอใจใน competence ตัวใดบ้าง?อธิบายประกอบในหน่วยงานของท่านดำเนินการอย่างไร (เล่าย่อๆ)
     2. ท่านต้องการเรียนรู้ competence ตัวใดบ้าง จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีมาแล้ว?

     จากนั้นก็มีข้อคำถาม 10 ข้อ โดยได้ขอให้ทำการประเมินตนเอง ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ คือระดับเบื้องต้น พอใช้ ปานกลาง ดี และดีเยี่ยม ผมขอประเมินตนเองพร้อมทั้งให้เหตุผลย่อ ๆ พอเป็นกะสัย ดังนี้นะครับ ลองดูกัน

           1. การสร้างความเข้าใจ-แรงจูงใจทั้งในระดับ “คุณเอื้อ” และ “คุณกิจ” ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เนื่องจากในเนื้อแท้ของงานที่รับผิดชอบแล้ว ผมยังทำได้เพียงเฉพาะในโครงการวิจัยฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน เท่านั้น หากแต่ในภาพรวมยังไม่ค่อยได้ทำ หรือทำแต่ไม่ค่อยได้ผลมากนัก

          2. การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ในองค์กร ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในระดับองค์กร (สสจ.) โดยตรง และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว ผมเป็นเพียงคณะกรรมการเท่านั้น และการประชุมก็เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2548 ที่ผ่านมา และปี 2549 ช่วง 6 เดือนแรกยังไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว

          3. การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ให้เกียรติกัน รับฟังกัน ทำให้ขั้นตอน ลปรร. ลื่นไหลได้ดี (Friendly Environment Creation) ประเมินว่าอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากได้ทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ แต่เป็นไปในลักษณะของภายในกลุ่มงาน และในโครงการวิจัยฯ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

          4. การตั้งคำถามกระตุ้น จับประเด็น เชื่อมโยงประเด็น สรุปประเด็น (Catalytic Function) ประเมินว่าอยู่ในระดับ ดี ในประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกับข้อ 3 ที่กล่าวแล้วข้างต้น

          5. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่เทคนิค เครื่องมือเชิงกระบวนการในขั้นตอน ลปรร. เช่น Storytelling, dialogue, mapping หรือเครื่องมืออื่น ๆ เป็นต้น ประเมินว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง สำหรับประเด็นนี้ผมยังทำได้เฉพาะการประยุกต์ใช้เอง แต่การเผยแพร่เทคนิคฯ ยังทำได้ไม่ดีนัก

          6. การประยุกต์ใช้และเผยแพร่ เทคนิค ความรู้การทำงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการ ลปรร. ในองค์กร  เช่น  Webboard, Blog, Intranet เป็นต้น ประเมินว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง เป็นประเด็นที่มีเหตุผลคล้าย ๆ กับข้อ 5 ที่กล่าวแล้ว คือยังถ่ายทอดออกไปไม่ดีนัก รวมถึงยังไม่หลากหลายเพียงพอ โดยเฉพาะผมเน้นอยู่เฉพาะที่ Blog

          7.  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ก่อน และ หลัง การใช้ KM ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เพราะการนำ KM มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กรจริง ๆ ยังไม่ชัดเจน หากแต่ยังคาดหวังเล็ก ๆ (หรืออาจจะยิ่งใหญ่) ว่าหลังจากเวที อสม.ติดดาว แล้ว จะเดินได้แบบพุ่งกระฉูด ดูเหมือนตอนนี้หลาย ๆ ท่านกำลังรอดู (อย่างเมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์หลายสายเพื่อของเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย)

          8. การติดตาม และประเมินผลจากการนำ KM ไปปรับใช้ ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เมื่อข้อ 7 ยังเดินไม่ไปถึงไหน ประเด็นนี้ก็เลยเช่นเดียวกัน

          9. การผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ (CoP) ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น เนื่องจากเท่าที่ผ่านมาได้ลองพยายามแล้วในหลาย ๆ ครั้ง พบว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และที่พอจะเกิดได้ก็คือชุมชนคนพัฒนาสุขภาพชุมชนเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ค่อยคึกคักอีกเช่นกัน

          10. การให้รางวัล และยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ลปรร. อย่างต่อเนื่อง ประเมินว่าอยู่ในระดับ เบื้องต้น ประเด็นนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นเลย อาจจะเป็นเพราะในส่วนประเด็นอื่น ๆ ไม่เริ่มต้นคึกคัก การให้รางวัล หรือสร้างแรงใจเลยยังไม่ควรเริ่มต้น แต่ในส่วนตัวแล้วผมกระทำโดยการนำชื่อเขาคนที่ควรจะได้รับการยกย่อง มาเอ่ยถึงไว้ใน Gotoknow.org อย่างต่อเนื่อง

          11. การขยายฐานความเข้าใจและการยอมรับการนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ ประเมินว่าอยู่ในระดับ พอใช้ ตรงประเด็นนี้ที่ผมกล้าให้ในระดับพอใช้ เพราะได้นำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ KM ไปบอก ไปเล่าให้ พี่ ๆ น้อง ๆ ในเครือข่ายหมออนามัย (125 แห่ง) หลาย ๆ แห่งมีความตื่นตัว และปรับกระบวนการ แต่ทั้งนี้ผมยังมองเห็นไปว่า อาจจะยังไม่ครบเครื่อง ไม่ต่อเนื่อง เหมือนรออะไรสักอย่าง แล้วจะติดเทอร์โบได้ ซึ่งก็มองเห็นเวที อสม.ติดดาว อีกนั่นแหละครับ ว่าน่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการติดเทอร์โบขึ้นได้ ได้ผลอย่างไร จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในภายหลัง

     โดยสรุปผมเป็นคุณอำนวยระดับใด...ดังนี้ครับ ได้คะแนนจากการประเมินตนเอง 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.36 แปรผลได้ว่าอยู่ในระดับ พอใช้ ครับผม

     สำหรับความต้องการในการเรียนรู้ competence จากหน่วยงานอื่นที่ทำได้ผลดีมาแล้ว เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ครับ การผลักดันให้เกิดชุนชนนักปฏิบัติ (CoP) การขยายฐานความเข้าใจและการยอมรับการนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ และการสร้างความเข้าใจ-แรงจูงใจทั้งในระดับ “คุณเอื้อ” และ “คุณกิจ” น่าจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ครับ ในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อน KM ในการพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (26)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 • เข้ามาอ่านแล้วครับ
 • ถ้าคุณชายขอบประเมินตนเองได้แค่ระดับพอใช้ ดังนั้นสิ่งที่ผมประเมินตนเอง คะแนนก็สูงเกินไปครับ
 • แล้วพบกันที่บ้านผู้หว่านครับ
ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สมลักษณ์ ครับ

     ฐานการประเมินตัวเองต่างกันได้อยู่แล้วครับ จริง ๆ ลักษณะอย่างนี้ (ประเมินตนเอง) ผมว่าไม่น่าจะนำมาเปรียบเทียบระหว่างกัน (ตามหลักสถิตินะครับ) แต่จะใช้เพื่อเปรียบเทียบกับตัวเองและไว้ดู trend ของเราเองได้เท่านั้นนะครับ หรืออาจารย์ว่าไงเพิ่มเติมได้นะครับ

     อย่างที่อาจารย์ได้บันทึกไว้ว่า อาจารย์หมอวิจารณ์กล่าวว่า "ชายขอบ" และ "beeman" เจอกัน น่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะ อยากเป็นเช่นนั้นครับ ฝากว่าคุณบอยด้วยอีกคนครับที่ผมอยากเจอมาก ขอบคุณ สคส.จริง ๆ แล้วเจอกันนะครับ

สมลักษณ์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
 • ไม่พูดเรื่องประเมินแล้วครับ
 • ตกลงเราไปตั้งก๊วนคุย ลปรร.กันก่อน ครับ
 • 3 หนุ่ม 3 มุม วันที่ 16 เมษาครับ
ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
     ได้ครับอาจารย์ แต่ผมได้นัดหมายอย่างไม่เป็นทางการไว้กับอาจารย์หมอ JJ ไว้ด้วยคนหนึ่งครับ อาจารย์จะถึงประมาณเย็น ๆ ที่ จว.นครปฐม เลย น่าจะเป็น 4 คน ไร้มุม (เพราะกลม ๆ ทั้งนั้นยกเว้นคุณบอย เอาไว้ทำแกนกลางให้เกาะยืน) ยิ้ม ๆ ครับ
สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
 • แค่คิดก็สนุกแล้วครับ (ตื่นเต้น) 3 คนกลมๆ กับ 1 แท่ง
 • ผมไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ JJ จะไปด้วย คงสนุกน่าดู
 • อยู่กับอาจารย์ JJ ไม่น่าจะเครียดเลย แล้วอาจารย์มักมีคำพูดติดตลกนะครับ
 • ผมเดินทางกับคุณบอย คงได้ลปรร.กันในระหว่างทางด้วย
 • Z U ที่บ้านผู้หว่านฯ
Handy
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 
    ผมรู้สึก "มัน" ด้วยล่วงหน้าแล้วครับ ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งใจครับ ผมรู้ว่าท่าน สมลักษณ์ จะต้องถ่ายรูปเยอะ ด้วยกล้อง Digital ตัวเก่ง  แต่ขอแนะนำว่า Flash ของกล้อง Digital มันไปได้ไม่ไกล  ยังไงถ้า Shot ไหนมีรูปคุณ ชายขอบ กรุณาอย่าให้กล้องห่างเกิน 2 เมตรนะครับ  ผมอยากเห็นหน้าให้ชัดๆเสียที ... (ยิ้ม ม ม ม ..)
สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณท่าน Handy ครับ
 • ผมต้องขอให้คุณชายขอบไปยืนกลางแจ้งนะครับ เพื่อถ่ายภาพชัดๆ สักที
 • ต้องถ่ายให้มากๆ เข้าไว้ เอาไว้เผื่อเลือก
 • อยากรู้ว่าถ้าคุณชายขอบถ่ายรูปคู่กับผม ภาพมันจะออกมาเป็นอย่างไร

 

JJ
IP: xxx.90.247.12
เขียนเมื่อ 

Competency KM Facilitators

 ลองอ่านของท่าน ดร.ประพนธ์ ครับ ไม่ทราบ version เดียวกันหรือไม่ แต่ JJ ไม่ได้รับจากท่านธวัช ครับ

 ทศพักตร์ หรือ คุณเอื้ออำนวย

ไออุ่น
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

พี่ชายขอบคะ ประเมินตัวเองต่ำเกินไปหรือเปล่าคะ

หนูว่าที่จริงคะแนนการประเมินตนเองของพี่อย่างต่ำน่าจะเกินครึ่งนะคะพี่

JJ
IP: xxx.90.247.110
เขียนเมื่อ 

สงสัย ต้องประเมิน ๓๖๐ หรือ ๗๒๐ องศา

 ประเมิน ตนเอง ต่ำ เพราะ "เกรง และ เกร็ง"

  ถ้าท่าน อาจารย์ ชายขอบ ได้อย่างที่ว่า คือ ต่ำ ท่าน อื่น สงสัย "ตก" ( JJ )

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ Handy

     อาจารย์แซวผมว่า "ดำ" เหรอครับ จริง ๆ นะตัวขาว ตอนเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ต้องตากแดดทุกวัน เลยดำตั้งแต่นั้นมา...จบเรื่องเล่าเย็นนี้ (เรื่องจริงนะครับ อย่ายิ้มสิ)

แวะมา
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สมลักษณ์
อยากรู้ว่าถ้าคุณชายขอบถ่ายรูปคู่กับผม
ภาพมันจะออกมาเป็นอย่างไร

ทางม้าลายเลยไหมคะอาจารย์

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

คุณแวะมา

     คุณนะ มาอีกคนล๊ะ ว่าผมตัวดำ คอยดูนะครับ ตัวขาวขึ้นมาบ้างเมื่อไหร่ จะเลิกเขียน Blog (ไปเดินแบบแทน)

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สมลักษณ์

     หากยืนกลางแดดต้องห้ามย้อนแสงนะครับ เดี่ยวจะดำแต่หน้า // หากถ่ายรูปผมมาก ๆ ผมคิดตังค์ครับ เพราะเดี่ยวจะไปเป็นนายแบบแล้ว (เมื่อตัวขาว)

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ

     หากประเมินตามทศพักษ์ของอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผมอดไปแน่ครับการ F2F ที่บ้านผู้หว่าน

     ประเมินผลตัวเองต่ำ เพราะอยากพัฒนาตน ที่ตัวตนเอง หากจะทำให้ท่านอื่น ๆ ตก ผมก็ยิ่งเกร็งและเกรงเพิ่มขึ้น เพราะกลัวว่าผมจะไม่ได้รับการพัฒนา ด้วยเหตุว่ายังไม่เป็นปัญหา (ยิ้มเลยครับ)

ชายขอบ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

น้องไออุ่น

     พี่ประเมินตนเองนะตามปกติ แต่หากให้น้องประเมินแล้วพี่ได้พอเลยครึ่ง(เอง) พี่น่าจะฮิ้ว ๆ น้องนะ (ล้อเล่น)

JJ
IP: xxx.90.247.228
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชาย..ขอบ

 ต้องภูมิใจ สีผิว คราบ

  สีผิว ...ชาย...ชาว...ใต้...สง่า...งาม...คน...จริง...ใจ...

JJ
IP: xxx.90.247.243
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน BeeMan and Boy

 หากท่านไม่รีบ "เติมพลัง มื้อเย็น"

 ขอส่ง "เทียบเชิญ ร่วมเติมพลังมื้อเย็นร่วมกัน  เพื่อได้ มา ลปรร ระหว่าง ฅน คอ เดียวกัน"

 ท่านอาจารย์ ชายขอบ อีกท่านครับ

 สี่หนุ่ม สามภาค แต่ ฅน คอ เดียวกัน

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
งานนี้ไม่มี "สาวสาวสาวสาว"...ที่ร่วมดูคอจะคล้ายๆ..กันเหรอคะ..ท่านอาจารย์(หนุ่ม)สี่คนสามภาค..
พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
พี่เม่ยว่าจะถามอยู่พอดีเลยค่ะ ..Dr.Ka-poom ช่วยถามให้ก่อนแล้ว รออ่านคำตอบด้วยคนค่ะ...
ชายขอบ
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ

     ภูมิใจครับ ยิ่งเมื่อรู้ว่าเคยมีผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปีใดจำไม่ได้ตอบว่า "ชอบคนไทยผิวเข้ม เพราะเป็นไทยพื้นเมือง พันธุ์แท้" (ฮา) ส่วนจะสง่างาม จริงใจไหม ไม่ขอให้โอกาสใครพิสูจน์แล้ว เพราะ...มีแล้ว (ขอได้นะครับ)

     เราจะเอายังไงกับสาว ๆ ครับ ผมมอบสิทธิ์การพิจารณาให้อาจารย์สมลักษณ์ คุณบอย และอาจารย์หมอ JJ ช่วยกันพิจารณานะครับ (ผมนะหนาว ๆ เหมือนจะไข้ครับ ไม่ตัดสินใจล๊ะ...ยิ้ม)

    

ชายขอบ
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

พี่เม่ย และ Dr.Ka-poom

     ผมไม่ตัดสินใจนะครับ เพราะตอนนี้ไม่ค่อยสบาย (หนาว ๆ ร้อน ๆ ครับ) ผมมอบสิทธิ์การพิจารณาให้อาจารย์สมลักษณ์ คุณบอย และอาจารย์หมอ JJ ช่วยกันพิจารณานะครับ

JJ
IP: xxx.90.247.243
เขียนเมื่อ 
เรียน เชิญ พี่เม่ย ด้วยคร้าบ
พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
พี่เม่ยพลอยรถทีมงาน สคส.ไปค่ะ ถึงบ้านผู้หว่านแล้วยังไงก็ต้องตามไปสวัสดี อาจารย์ JJ ให้ได้ค่ะ (เมื่อครั้ง UKM ที่ มอ. ก็ได้สวัสดีอย่างเดียวจริงๆค่ะ )
ชายขอบ
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 
     เอาเป็นว่าเจอกันแน่นะครับพี่เม่ย "อิสระ ไร้รูปแบบ แต่สมดุล" ไม่ต้องกำหนดวางประเด็นล่วงหน้านะครับ ผมจะเป็นคุณลิขิตให้ครับ ดีไหมครับ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์หมอ JJ

เชิญ "สาว"...เดียวเหรอคะ...

*^__^*