"ความรู้"ในป่าชุมชนโคกหินลาด

มีความรู้แบบฝังลึกมากมายจาก"พ่อใหญ่" ที่เป็นหมอยาประจำหมู่บ้านในชุมชนบ้านโคกหินลาดที่รักษา"ป่า"

ในการทำวิจัยของครูที่เข้าร่วมโครงการครุวิจัยอาจารย์ได้แบ่งกลุ่มสนใจออกเป็น ๓ กลุ่มคือ

กลุ่มที่ ๑ เรื่องปัญหามลพิษทางน้ำ กลุ่มที่๒ เรื่องดัชนีมวลชีวภาพในน้ำ และเรื่องที่๓ เรื่องป่าชุมชน

ฉันสนใจเรื่องป่าชุมชนบ้านโคกหินลาดเพราะจะนำกลับไปทำที่ป่าสามพระยาหลังวิทยาลัยซึ่งตรงกับความต้องการเพราะแต่ละกลุ่มจะมีหมอยาพื้นบ้านเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล

พ่อใหญ่บอกว่าต้นไม้ทุกต้นในป่าเป็นยาได้ทั้งหมด ยกเว้นหญ้าบางชนิด

ป่าชุมชนบ้านโคกหินลาดนั้นเป็นป่าที่ชาวบ้านต่อสู้มาจาก"ป่า นโยบาย" เพราะป่านโยบายที่กรมป่าไม้นำมาสู่ชุมชนนั้นคือป่ายูคา กับป่ากระถินณรงค์ ที่ยังมีซากให้เห็นอยู่ที่แปลงข้างๆ

ชาวบ้านตัดไม้ไปทำฟืน ขายเป็น"ถ่าน" มานานแล้วแต่เมื่อเขาหันกลับมารักษาป่าเองเขากลับพบว่า"ป่าคือชีวิต"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)