จากงานวิจัยเพื่อหาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนเลือก วิธีการที่นักเรียนใช้เรียน 5 วิธีดังนี้

        1. วิธีการเรียนในห้องโดยการสนทนา

        2. วิธีการเรียนโดยให้ครูบอกว่าทำผิดตรงไหน

        3. วิธีการเรียนโดยให้ครูครูอธิบายทุกอย่าง

        4. วิธีการเรียนโดยศึกษาคำศัพท์ใหม่ๆ

         5. วิธีการเรียนในห้องโดยการฝึกออกเสียงและสำเนียง

      คุณคิดว่านักเรียนเลือกวิธีการเรียนแบบไหนมากที่สุด  ข้อ 1,2,3,4,หรือ5

      

 

ข้อมูล Richards,J,C and Lockhart,C(1994) Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge University Press.