การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านWeb blog .. อีกหนึ่งเส้นทางสู่ ..“การสร้างเครือข่าย(Networking)”

ศรีวิภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หากคุณกำลังค้นหาความหมายและปรัชญา ของ

คำว่า

”การสร้างเครือข่าย  (Networking)"


...คำตอบที่พบ..

       การสร้างเครือข่าย(Networking)  หมายถึง การทำให้มีการติดต่อ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย

ประเด็นสำคัญของนิยามข้างต้น คือ
        *ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 
        *กิจกรรมที่ทำในเครือข่าย ต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       *การเป็นสมาชิกเครือข่าย ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ

ปรัชญาการสร้างเครือข่าย 


       การสร้างเครือข่ายต้องคำนึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็น
กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การนำเครือข่ายต้องมี LINK  หมายถึง “การเชื่อมโยง” 

       การสร้างเครือข่ายต้องคำนึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็น <p align="center">
L – Learning การเรียนรู้
I –  Investment การลงทุน
N – Nurture การฟูมฟักบำรุง
G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ
ซึ่งรวมกันเป็นคำว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง
</p> <p align="center">           การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน” เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นกำแพง

โดยการประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ…</font></strong></p> <p align="justify">
          และก็ไม่ใช่...แค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ....
</p> <p align="justify">          และก็ไม่ใช่...การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ ... การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งทำให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระทำเช่นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ</p> <p align="justify">              ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้</p> <p align="center">การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน</p> <p align="center">
เป็นการผนึกกำลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 > 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ”
</p> <p align="center">
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่า  ผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทำแล้วนำผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน</p> <p align="center">
 อีกหนึ่งความรู้....ที่ดูเสมือนว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านWeb blog ...ก็น่าจะเป็น...</p> <p align="center">อีกหนึ่งเส้นทาง ... สู่ “การสร้างเครือข่าย” อย่างแท้จริงเช่นกัน</p> <p align="center">หรือคุณมีความเห็น...เป็นอย่างไร ???</p> <p align="center"> </p> <p align="justify">เอกสารอ้างอิง :งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครือข่ายสู่ความยั่งยืน.กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
http://oppn.opp.go.th/research01.php</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรีวิภาความเห็น (0)