อุทยานเเห่งชาติทุ่งแสลงหลวง


สถานที่ท่องเที่ยว ทุ่งเเสลงหลวง ...พิษณุโลก...

 

 

ทุ่งสะวันนาแห่งพื้นป่าไทย

 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอ     วังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก    และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหล่ง เช่น     ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 789,000.00 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติเป็นชื่อของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ     ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นโดยอาศัยชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในทุ่งหญ้าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลสุกสีแสด เมล็ดให้สารสตริคนิน ซึ่งเป็นสารเบื่อเมา คาดว่าในสมัยก่อนมีต้นแสลงใจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ มีป่าหลายชนิด และสัตว์ป่าชุกชุม จึงตั้งชื่อว่า ทุ่งแสลงหลวง

ให้สมกับเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติไว้

 

 
ต่อมาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้มีหนังสือที่ 49/2517   ลงวันที่ 17 เมษายน 2517 รายงานว่าตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 357 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กำหนดให้บริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติ จากการ      ตรวจสอบของอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่า การประกาศมิได้ระบุบางตำบลที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติไว้ด้วย กรมป่าไม้จึงได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2517 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2517 มีมติให้ขยายบริเวณที่ดินส่วน   ที่มิได้ระบุในประกาศคณะปฏิวัติให้ถูกต้อง โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติและกำหนดบริเวณที่ดิน         ทุ่งแสลงหลวงในท้องที่ตำบลวังนกนางแอ่น ตำบลชมภู อำเภอหล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมือง ตำบลวังโปร่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศใน          ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 92 ตอนที่ 101                    ลงวันที่ 27 พฤษภาคม2518

 วมพื้นที่ 789,000 ไร่

 


ต่อมากองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้มีหนังสือที่ กห 0334/137 ลงวันที่ 7 มกราคม 2514 ขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่หมู่บ้านเข็กน้อย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้งกองร้อยชาวเขาอาสาสมัคร กรมป่าไม้ จึงได้นำเสนออนุกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2514 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2514 มีมติเห็นควรให้    ทำการเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวให้ทางราชการทหาร โดยออกประกาศพระราชกฤษฎีกาให้เป็นพื้นที่หวงห้ามทางราชการทหารต่อไป เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 357 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงบางส่วน และกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติขึ้นใหม่ รวมเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 89 ตอนที่ 190     ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515ความเป็นมา: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502    ให้กำหนดป่าทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดต่างๆ รวม 14 ป่า             เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2503 กรมป่าไม้จึงได้ให้      เจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจและหมายแนวเขตป่าทุ่งแสลงหลวง เพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดป่าทุ่งแสลงหลวง เนื้อที่ประมาณ 801,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวงในท้องที่ตำบลวังนกนางแอ่น ตำบลชมภู ตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก และตำบลท่าผล อำเภอเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ตำบลวังโปร่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 80 ตอนที่ 11 ลงวันที่ 29 มกราคม 2506 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

 

พื้นที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น    เทือกเขาที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง   ยอดสูงสุดคือ บริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,028 เมตร เนื่องจากภูเขาบริเวณนี้เป็นภูเขาหินทราย ลักษณะของภูเขาจะเป็นภูเขายอดตัดหรือมีที่ราบบริเวณยอดเขา แต่บริเวณร่องเขาจะลึก และมีความลาดชันสูง เนื่องจากหินทรายเป็นหินที่ง่ายต่อการถูก   กัดเซาะ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่ ห้วยเข็กน้อย ลำน้ำทุ่ม คลองชมภู คลองน้ำปอย คลองวังทอง และห้วยกอก เป็นต้น

 

 

 ลักษณะภูมิอากาศ

 

ในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน เป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 1,300-1,700 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีปริมาณมากที่สุดในเดือนกันยายน และในฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นมากเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว

 

 

 พืชพรรณและสัตว์ป่า

 

สภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงประกอบด้วย
1.
ป่าดิบเขา พบขึ้นอยู่ในที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปชนิดไม้สำคัญที่พบเป็นไม้เด่นได้แก่ หว้าหิน ก่อหิน ก่อเดือย ก่อตาหมู หว้าดง ทะโล้ ตำแยต้น กระดูกไก่ สนสองใบ ฯลฯ พืชพื้นล่างเป็นพวกมอส เฟิน เถาวัลย์ หวาย และว่านชนิดต่างๆ


2.
ป่าดิบชื้น พบในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตรขึ้นไป และตามร่องน้ำ หรือที่ลาดเขาที่มีความชุ่มชื้นสูง ชนิดไม้สำคัญที่พบได้แก่ ก่อตลับ ตาเสือ มะไฟ ดำดง ชะมวง มะกอก    ยมหอม ยางโดน กระเบากลัก จำปาป่า ตะเคียนหิน อบเชย พญาไม้ ฯลฯ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยได้แก่ ข้าหลวงหลังลาย ชายผ้าสีดา มะพร้าวนกคุ่ม ม้ากระทืบโรง หวาย เฟิน และพืชในตระกูลขิงข่า เป็นต้น


3.
ป่าดิบแล้ง พบกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป ชนิดไม้สำคัญที่พบได้แก่ ยอป่า เต็งตานี มะหาด ยางโดน ยางนา แคทราย กระบาก มะกล่ำต้น ขี้อ้าย ก่อข้าว กฤษณา ฯลฯ4.
ป่าสนเขา ขึ้นอยู่ในที่สูง 700 - 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล   ลักษณะเป็นป่าโปร่งสลับทุ่งหญ้า   มีสนสองใบ   เหียง     เหมือดแอ เหมือดคน ส้านใหญ่ ชะมวง ตับเต่าต้น ฯลฯ ขึ้นอยู่ พืชพื้นล่างเป็นหญ้าขน หญ้าคมบาง หญ้าคา พง บุก กระเจียว และเฟิน เป็นต้น


5.
ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นอยู่ในระดับความสูง 400-700 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบกเปลือกบาง กระบาก ซ้อ ปอสำโรง เก็ดดำ ตีนนก แต้ว พลับพลา ชิงชัน พะยูง โมกมัน ฯลฯ พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ชนิดต่างๆ กลอย กระทือ ว่านมหากาฬ โด่ไม่รู้ล้ม เป็นต้น


6.
ป่าเต็งรัง พบขึ้นอยู่ในระดับความสูงประมาณ 400 เมตร ชนิดไม้สำคัญที่พบได้แก่ รัง เหียง กราด พลวง เต็ง มะม่วงป่า ตับเต่าต้น ส้านใหญ่ มะเกิ้ม งิ้วป่า มะขามป้อม ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ หญ้าเพ็ก หญ้าคา หญ้าขน บุก กวาวเครือ กระเจียว ไพล เป็นต้น


7.
ทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ่ ประกอบด้วยหญ้าชนิดต่างๆ มีไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ในสภาพแคระแกร็นประกอบด้วย เหมือดคน ส้านใหญ่ เหียง มะขามป้อม พืชพื้นล่างเป็นพวกหญ้าขน หญ้าคมบาง หญ้าคา พง กระเจียว กลอย บุก ก้ามกุ้ง ก้ามปู ว่านมหากาฬ ข่าป่า อบเชยเถา คราม และเป้ง เป็นต้น

สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสัตว์นานาชนิด ได้แก่ ช้างป่า กระทิง ลิงกัง ค่างแว่นถิ่นเหนือ กวางป่า หมูป่า กระต่ายป่ากระแตธรรมดา กระรอกหลากสี กระเล็น หนูท้องขาว ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกเขาเปล้าธรรมดา นกแอ่นตาล นกตะขาบทุ่ง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอดเหลืองหัวจุก นกแมลงหัวเทา เต่าหับ ตะพาบน้ำ ตะกวด ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าบ้าน จิ้งเหลนหลากหลาย งูลายสอธรรมดา งูทางมะพร้าวธรรมดา งูเขียวหัวจิ้งจก อึ่งกรายลายเลอะ เขียดอ่อง กบหนอง ปาดแคระธรรมดา เป็นต้น ในบริเวณแหล่งน้ำพบปลาที่อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ปลาซิว ปลาพุง ปลาขาว ปลาเขียว ปลามุด ปลาติดหิน ปลารากกล้วย และปลากั้ง เป็นต้น

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

.....ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ.....

นำท่องเที่ยวโดย  ด.ช. วัชระ  นีระพันธ

หมายเลขบันทึก: 237691เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2009 14:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:12 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (30)
 • สวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวทุกคน
 • วันนี้คุณครู...ให้นักเรียนได้ลองเรียนรู้การทำบันทึกอีกครั้ง
 • ขอให้เป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ด้วยนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

เด็กชายพีระยุทธ (คนต้นทาง)
 • ทำได้ดีมากครับ
 • ขอให้มีคนเข้ามาดูเยอะ
 • อ่านแล้วอยากไปเที่ยวจังเลย
 • โอ้ย..ๆ
 • ตาคนแก่มีปัญหา..สีตัวหนังสือถูกกลืน..แง ๆ

ปลายฟ้าจ๋า ภาพสวยจัง

แต่ถูกกลบ ด้วยพื้นหลังจ้ะ

ตัวหนังสือ พี่ก็มองไม่เห็นนะ

....

พิษณุโลก เมืองงาม น่าเที่ยว

ทุ่งแสลงหลวง ดอกหงอนนาค

อยากไปเยือน ... ขอบคุณค่ะ

....

มีความสุข วันตรุษนะคะน้อง

 

สวัสดีครับ

ทุ่งเเสลงหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่งครับ

ถ้ามีโอกาสคงได้ไปครับ

ครู ... อย่าลืมอ้างอิง นะครับ :)

 • เปลี่ยนพื้นหลังให้แล้วคร้าบ...........ผม
 • ขออภัยในความไม่สะดวก
 • อิ   อิ....

              

 

แวะมาเที่ยวค่ะ

บรรยากาศสวยจังนะคะ

มีสิ่งดีๆเสมอๆนะ

P.

 • สวัสดีค่ะ  คุณ @..สายธาร..@
  เมื่อ จ. 26 ม.ค. 2552 @ 18:04
  1094616 [ลบ]

  ขอบคุณสำหรับกำลังใจและดอกไม้สวย ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณแทนเด็ก ๆ ที่ได้นำเที่ยวบันทึก นี้ค่ะ
 • มีความสุขมาก ๆ นะคะ

   สวัสดีค่ะ...  น้อง  P    °o.O ปลายฟ้า O.o°

       *  ชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ให้โอกาสนักเรียนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       *  ฝากบอก  ด.ช. วัชระ  นีระพันธ  ด้วยนะคะเก่งมาก

      *  เก่งทั้งคุณครูและนักเรียนจ้ะ   

                                    

P

สาวสวยมวยไทย

เมื่อ จ. 26 ม.ค. 2552 @ 22:01 1095246 [ลบ]

 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจให้เด็ก ๆ ค่ะ
 • และขอบคุณสำหรับคำชมคุณครู...ค่ะ
 • แหม..ตัวลอยเลย  
 • พรุ่งนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วล่ะค่ะ
 • ปลายฟ้า...ดีใจที่พี่สาวสวยมวยไทย
 • จะนำโอกาสให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนได้เรียนรู้บันทึก จากบล็อกบ้าง
 • ดีค่ะ....
 • อยากให้เด็กทำสิ่งที่มีประโยชน์บ้าง
 • ไม่อยากให้มัวแต่เล่นเกม...ออนไลน์กันค่ะ
 • เขาจะได้ภูมิใจด้วยค่ะ...
 • สนับสนุน...และเป็นกำลังใจให้ค่ะ
 • สู้  สู้

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย มีความสุขในการทำงานะค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ^_^

สวัสดีค่ะ..

ภาพสวย  เนื้อหาดี...

ดูแล้วอยากไปเที่ยว สงสัยจะเป็นหนาวหน้า...

P •.♥°.•.♥• kittyjumpเลขาnatadee.•.♥.•°♥
เมื่อ อ. 27 ม.ค. 2552 @ 14:03

P หนุ่ยนักอ่าน ~Natachoei (หน้าตาเฉย)
เมื่อ อ. 27 ม.ค. 2552 @ 16:37

 • สวัสดีแทนเด็ก ๆ ค่ะ
 • คุณครูมาตอบแทนค่ะ
 • เพราะเด็ก ๆ กำลังงานยุ่ง 
 • ไม่ค่อยมีเวลาเรียนคอมฯกัน
 • ที่บ้านไม่มีคอมฯ  เพราะเป็นเด็กชน(บท)  ค่ะ

 

สวัสดีครับอาจารย์ หลานด.ช. วัชระ  นีระพันธ ค้นคว้าข้อมูลได้ดีมากครับ ฝากบอกด้วยครับ

สวัสดีค่ะ

* แวะมาเที่ยวอุทยานค่ะ

* นกเม้าท์น่ารักนะคะ

* แล้วนี้อะไรคะ

 

สวัสดีค่ะ

* แวะมาเที่ยวอุทยานค่ะ

* นกเม้าท์น่ารักนะคะ

* แล้วนี้อะไรคะ

 

 • สวัสดีค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาเที่ยวพิษณุโลกนะคะ
 • ขอบคุณแทนนักเรียนด้วยค่ะ
 • ข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์มากนัก
 • ต้องขออภัยด้วยค่ะ
 • เพราะมีเวลาเรียนคอมฯน้อย
 • แต่จะให้เด็ก ๆ ปรับปรุงนะคะ
 • ส่วนภาพนี้เป็นดอกไม้ป่าค่ะ  ขึ้นอยู่ในทุ่งแสลงหลวง
 • ส่วนชื่อ...ไม่แน่ใจค่ะ
 • จะค้นหาข้อมูลให้นะคะ

 • ตามมาชมจาก "อวกาศสู่ทุ่งแสลงหลวง" ค่ะ (คนละบรรยากาศเลยนะคะ อิอิ)
 • เคยไปมาแล้วค่ะ แต่เก็บภาพไม่ได้ขนาดนี้เลยค่ะ...เหมือนอนุบาลกับด๊อกเตอร์เลย...เก่งจริงๆ ค่ะ...
 • สวัสดีครับ
 • ขอบคุณครับที่แวะมาทักทายวันตรุษจีน...
 • มีความสุขเช่นกันครับ
 • ทำให้อยากเป็นคุณครูด้วยเลยค่ะ

  ครูต้อยมาเรียนรู้อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

  อยากไปเที่ยวจัง

  • ขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจ
  • ให้เด็ก ๆ นะคะ

  ผมเป็นคนเพชรบูรณ์ กำลังเรียนอยู่ครับ ภาพสวยมากครับ

  ผมทำรายงานเรื้องนี้อยู่ครับเพราะผมชอบภาพมากมันสวยดี พี่ปลายฟ้าสวยมากครับ

  ก็มีสาระดีค่ะ ได้ความรู้มากด้วย

  ขอบคุณครับที่เข้ามาชมผม

  สวยมากค่ะกับการได้ไปสัมผัส

  เมืองไทยมีสถานท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

  ขอบคุณค่ะที่นำเที่ยว

  P  ยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมทาง...ของเด็ก ๆ เสมอค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี