การเขียนอ้างอิง

Teeraphong
การเขียนอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย.  "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์."  กรุงเทพมหานคร : 
         หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2544.
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ.  "การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง." ใน สารนิเทศสาร, 1-33.
         กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2543.

หนังสือ
รูปแบบ ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง--ผู้แต่งคนเดียว
  สุภาพรรณ ณ บางช้าง.  ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติใน
         สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง.กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษา
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2535.
  Herren, Ray V.  The Science of Animal Agriculture.
         Albany, N.Y. : Delmar Publishers,  1994.
ตัวอย่าง--ผู้แต่ง 2 คน
  ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์.  พฤติกรรมบุคคลในองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.
         กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,  2533.
  Meigs, Walter B., and Meigs, Robert F.  Accounting : The Basis for Business Decisions.
         9th ed.  New York : McGraw-Hill,  1993.
ตัวอย่าง--ผู้แต่ง 2 คน
(ชาวไทยและชาวต่างชาติ)
  Sodsri Thaithong, and Beale, Geoffrey.  Malaria Parasites.  Bangkok : 
         Chulalongkorn University,  1992.
ตัวอย่าง--ผู้แต่ง 3 คน
  มัณฑนา ศรีขจรวุฒิศักดิ์, ศศิพร เล็กสุขศรี, และสมรัชนี อ่องเอิบ.  ประเมินผลแผนพัฒนา
         การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผนระดับก่อน
         ประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : กองประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
         การศึกษาแห่งชาติ,  2534.
  Toplis, John; Dulewicz, Victor: and Fletcher, Clive.  Psychological Testing :.
         A Manager's Guide.  2nd ed.  London :
         Institute of Personnel Management,  1991.
ตัวอย่าง--ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
  สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ.  ความคิดและภูมิปัญญาไทยด้านการศึกษา
         (Thai Wisdom in Education).  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร :
         สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2535.
  Bailyn, Bermard et al.  The Great Republic : A History of the American People.
         3rd ed.  Lexington, MA : D.C. Health,  1985.
ตัวอย่าง--ผู้แต่งใช้นามแฝง
(ใช้นามแฝง)
  ไชยวัฒน์.  ก้าวไปข้างหน้า : จิตวิทยาปลุกใจในการต่อสู้ชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ 5.
         กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง,  2535.
ตัวอย่าง--ผู้แต่งไม่ปรากฏนาม
(ใช้ชื่อเรื่อง)
  พระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์ไทย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาล
         ภูมิพลอดุลยเดช,  2534.
ตัวอย่าง--ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
  กองหอสมุดแห่งชาติ.  ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง :
         อ่านและจัดทำคำอธิบายโดยที่ประชุมสัมมนาเรื่องศิลาจารึก
         พ่อขุนรามคำแหง.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร :
         กองหอสมุดแห่งชาติ,  2533.
  Office of the National Culture Commission.  Essays on Cultural Thailand.
         Bangkok : Office of the National Culture Commission,
         1990.

หนังสือแปล
รูปแบบ ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / แปลโดย ผู้แปล. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง--หนังสือแปลที่ปรากฏ
ชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม
  สตีเวนสัน, วิลเลียม.  นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ.  ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จ
         พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง
         แอนด์พับลิชชิ่ง,  2536.
  Grmek, Mirko D.  History of AIDS : Emerging and Origin of a Modern Pandemic.
         Translated by Russell C. Maulitz, and Jacalyn Duffin.  Princeton, N.J. :
         University Press,  1990.
ตัวอย่าง--หนังสือแปลที่ไม่ปรากฏ
ชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม
(ใช้ชื่อผู้แปลในรายการผู้แต่ง)
  จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล., ผู้แปล.  สารนิเทศศาสตร์ฉบับปฐมบท.  กรุงเทพมหานคร :
         สำนักพิมพ์บรรณกิจ,  2522.

บทความ หรือบทในหนังสือ
รูปแบบ ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / ใน / ชื่อบรรณาธิการ หรือ ผู้รวบรวม. / /
         ชื่อเรื่อง, / เลขหน้า. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง--บทความในหนังสือ
ของผู้แต่งคนเดียว
  จุลลดา ภักดีภูมินทร์.  ศักดินาและฐานันดรศักดิ์. ใน เลาะวัง,
         2: 315-322.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์,
         2535.
ตัวอย่าง--บทความในหนังสือ
ที่มีบรรณาธิการ
  เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก.  การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ใน
         สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย, และมนตรี ตู้จินดา, บรรณาธิการ.
         อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้ (Clinical Immunology and Allergy),
         99-103.  กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
         และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย,  2534.
  McTaggart, J.M.E.  The Unreality of Time. In Robin Le Poidevin,
         and Murray MacBeath, eds.  Philosophy of Time,  23-34.
         Oxford : Oxford University Press,1993.

บทความในหนังสือรายงานการประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / ใน / ชื่อบรรณาธิการ. / / ชื่อเรื่องรายงานการประชุม, /
         เลขหน้า. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง
  อาวุธ ณ ลำปาง.  พืชไร่ในระบบการปลูกพืช. ใน รายงานการสัมมนาระดับชาติ
         เรื่องการเกษตรในเขตใช้น้ำฝนของภาคใต้, 138-150.
         กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร,  2526.
  Beales, P.F.  The Status of Malaria in Southeast Asia. In Aree Valyasevi,
         and Vidhaya Mekanandha, eds.Proceedings of
         the Third Asian Congress of Pediatrics, 52-58.  Bangkok :
         Bangkok Medical Publisher,  1980.

บทความในวารสาร
รูปแบบ ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อวารสาร / ปีที่, / ฉบับที่(ปีพิมพ์): /
         เลขหน้า.
ตัวอย่าง
  เจตน์ เจริญโท.  การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมไทย ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืน.
         นิตยสารโลกสีเขียว 2, 4(2536): 16-20.
  Swazey, Judith P.; Anderson, Melissa S.; and Lewis, Karen Seashore.
         Ethical Problems in Academic Research.  American Scientist
         81, 6(1993): 542-553.

บทความวิจารณ์หนังสือในวารสาร
รูปแบบ ผู้เขียนบทวิจารณ์. / / วิจารณ์เรื่อง / ชื่อหนังสือที่วิจารณ์, / โดย / ผู้แต่งหนังสือ.
         ชื่อวารสาร / ปีที่, / ฉบับที่(ปีพิมพ์): / เลขหน้า.
ตัวอย่าง
  สุริชัย หวันแก้ว.  วิจารณ์เรื่อง บริษัทญี่ปุ่นกับการเป็น NIC ของประเทศไทย
         โดย สุวินัย ภรณวลัย.  เอเชียปริทัศน์ 11, 2(2536): 79-83.
  Woodruff, Robert B.  Review of AMA Handbook for Customer Satisfaction,
         by Alan Dutka.  Journal of Marketing Research 31, 3(1994): 432-434.

บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อหนังสือพิมพ์, / (วันที่ / เดือน / ปี): / เลขหน้า.
ตัวอย่าง
  ประสงค์ วิสุทธิ์.  สิทธิของเด็ก.มติชน (19 มีนาคม 2537): 18.
  Vitit Muntarbhorn.  The Sale of Children as a Global Dilemma.
         Bangkok Post (21 March 1994): 4.

บทความในสารานุกรม
รูปแบบ ผู้เขียนบทความ. / / ชื่อบทความ. / / ชื่อสารานุกรม, / เล่มที่ / (ปีพิมพ์): / เลขหน้า.
ตัวอย่าง
  ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.  มหาภารตะ.  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 22, (2532-2533): 14354-14369.
  Morrow, Blaine Victor.  Standards for CD-Rom Retrieval.  Encyclopedia of
         Library and Information Science  51, (1993): 380-389.

วิทยานิพนธ์
รูปแบบ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. / / ชื่อวิทยานิพนธ์. / / ระดับของวิทยานิพนธ์ / / มหาวิทยาลัย, ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง
  ชุติมา สัจจานันท์.  การสำรวจสถานภาพการทำงานของบัณฑิต (ปีการศึกษา 2502-2516)
         และมหาบัณฑิต (ปีการศึกษา 2507-2516) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
         วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2518.
  Buppha Devahuti.  Use of computer in serials control in Thai libraries.
         Master's Thesis,  Department of Library Science,  Graduate School,
         Chulalongkorn University,  1975.

จุลสารและเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์
ตัวอย่าง
  พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต).  ศิลปะแห่งการใช้ปรัชญาแก้เซ็งและสร้างสุข.
         กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,  [ม.ป.ป.]
  แรงงาน, กรม.  แนะแนวอาชีพบรรณารักษ์.
         กรุงเทพมหานคร : กรมแรงงาน,  2517.  (อัดสำเนา)
  ASTINFO.  Expanding Access to Science and Technology Information in the
         Asia and Pacific Region.  [n.p., n.d.]
  Economic and Social commission for Asia and The Pacific.  ESCAP trade promotion centre :
         What it is, what it does, 1976-1977. : Bangkok : ESCAP,,  1976.  (Mimeographed)

แผ่นพับ
ตัวอย่าง
  เสก อักษรานุเคราะห์.  "น้ำมันปลาเพื่อสุขภาพ."  [ม.ป.ท., ม.ป.ป.]  (แผ่นพับ)

บัตรภาพ
ตัวอย่าง
  "Windsor Castle."  [n.p.] : Fax-Pax,  (picture card).

เอกสารที่มีการอ้างไว้แล้ว
ตัวอย่าง
  ยิ้ม ปัณฑยางกูร.  "ฉัททันตชาดก." ใน นิบาตชาดกฉบับหอสมุดวชิรญาณ : พิสนิบาต,
         15: 55-81.  กรุงเทพ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฆธนากร,  2470.  อ้างถึงใน สมชาติ มณีโชติ.
         "ช้างในพระพุทธศาสนา."  สยามอารยะ 2, 16 (2537): 35.
  Williamson, Charles C.  Training for Library Service, 136.  New York :
         Carnegie Corporation,  1923.  Quoted in Jesse H. Shera.
         The Foundations of Education for Librarianship, 238.
         New York : Becker and Hayes,  1972.

สัมภาษณ์
รูปแบบ ผู้ให้สัมภาษณ์. / / ตำแหน่ง (ถ้ามี). / / สัมภาษณ์, / วันที่ / เดือน / ปี.
ตัวอย่าง
  แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง.  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
         สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2537.
  Kent, Allen.  Interview, 31 January 1994.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อที่เข้าถึง]. / / เข้าถึงได้จาก: / แหล่งข้อมูล/สารนิเทศ. / ปี.

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : สาระสังเขปออนไลน์
ตัวอย่าง
  Johnson, Doug.  "Student Access to Internet : Librarians and Teachers Working
         Together to Teach Higher Level Survival Skills". Emergency Librarian 22, 3
         (1995): 8-12.  [Online].  Abstract from: DIALOG(R) File: ERIC Item: EJ 497895
  Jackson, Sarah.  "Demographic and Social Trends : Implications for the
         Information Profession : Part 2." Library Management 11, 6 (1990): 4-17.  [Online].
         Abstract from: BRS File: LISA Item: 91-3621
  Gouod, David M., and Gruben, William C.  "GATT and the New Protectionism."
         Economic Review  (1994).  [Online].
         Abstract from: FirstSearch Mail
  Walker, Geraldine, and Janes, Joseph.  Online Retrieval : A Dialogue of
         Theory and Practice.  Englewood, CO : Libraries Unlimited,  1993.
         [Online].  Abstract from: DIALOG(R) File: ERIC Item: ED368378

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : สาระสังเขปบนซีดีรอม
ตัวอย่าง
  Realizing the Potential of Information Resources : Information, Technology, and Service.
         Boulder, CO :, CAUSE, 1996.  [CD-ROM].  Abstract from: SilverPlatter
         File: ERIC Item: ED392340
  Rosenfeld, Louis B.  "Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging :
         Some Thoughts on How Librarians Can Improve the Internet."
         Reference Services Review  22, 4 (1994) : 11-16.  [CD-ROM].
         Abstract from: SilverPlatter File: ERIC Item: EJ493349

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : บทความสารานุกรมบนซีดีรอม
ตัวอย่าง--มีชื่อผู้เขียนบทความ
  Meade, Melinda S.  "Thailand."  Compton's Interactive Encyclopedia.
         [CD-ROM].  Available: Compton's Interactive Encyclopedia.  1994.
ตัวอย่าง--ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนบทความ
  "Thailand."  Encyclopedia Britannica.  [CD-ROM].
         Available: Britannica CD 97.  1996.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มบนอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง
  "ไอศครีม.".  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/
         food-96/ice-cre.html  1996.
  "ยาม้า ยาบ้า.".  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: http://www.au.ac.th/Newabac/special/
         E/index.html  2540.
  "Fact Sheet : The Telecommunications Act.".  [Online].  Available:
         http://www.usia.go...s/gii/commerce.text  1996.
  "Informedia : Researching Digital Video Libraries at Carnegie Mellom University."
         [Online].  Available: http://informedia.cs.cmu.edu/html/main.html
         1998.
  Noam, Eli M.  "Telecommunication Policy Issues for the Next Century."
         [Online].  Available: gopher://198.80.36.../global/telcom.txt
         1994.

ข้อมูล/สารนิเทศจากไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : จดหมาย
รูปแบบ ชื่อผู้ส่ง / (ที่อยู่ทางอีเมล์). / / "เรื่องที่ส่ง." / / E-mail to / ชื่อผู้รับ / (ที่อยู่ทางอีเมล์). / / วัน / เดือน / ปี.
ตัวอย่าง
  Lee, Hwa Wei. ([email protected]).  "Adjunct Faculty Program."  E-mail to
         Nonglak Minaikit. ([email protected]). 29 February 2000.

ข้อมูล/สารนิเทศจากไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อความที่ส่งต่อเฉพาะบุคคล
รูปแบบ ชื่อผู้ส่งต่อ / (ที่อยู่ทางอีเมล์). / / "เรื่องที่ส่ง." / / E-mail to / ชื่อผู้รับ / (ที่อยู่ทางอีเมล์). / / วัน / เดือน / ปี.
ตัวอย่าง
  Maxin, Jackie. ([email protected]).  "Fwd: Why the English Language is Hard to Learn."
         E-mail to Nonglak Minaikit. ([email protected]). 22 May 2000.


เอกสารอ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย.  "คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์."  กรุงเทพมหานคร : 
         หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ งานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2544.
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ.  "การเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง." ใน สารนิเทศสาร, 1-33.
         กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2543.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนอ้างอิง

หมายเลขบันทึก: 237507, เขียน: 25 Jan 2009 @ 14:08 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆ เป็นข้อมูลที่ดีครับ

เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ ครับ :)

ขอบคุณครับ