ขนาดของตัวอย่าง

    1. ตัวแปรที่ศึกษาคืออะไร
                - สัดส่วน
                - ค่าเฉลี่ย
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้
    3. % ความมั่นใจของผลศึกษา
    4. ความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษา
     5. ขนาดของประชากร
   ตัวอย่างที่ 1
    1. ศึกษาสัดส่วน
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้ 0.02
    3. ต้องการความมั่นใจ 95%
    4. ความแปรปรวน = (0.5)(0.5) = 0.25
    5. ประชากร = 200
   ตัวอย่างที่ 2
    1. ศึกษาค่าเฉลี่ยความเห็นที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1,2,3,4 ถึง 5
    2. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได้   .5  คะแนน

     3. ความมั่นใจในการตัดสิน 95 %
     4. ความแปรปรวน 1
     5. ประชากร 200

กฎชาวบ้านขนาดตัวอย่าง
    ประชากรขนาดเล็ก  ใช้   20%
    (ไม่เกิน 500 หน่วย)
   ประชากรขนาดกลาง  ใช้  10%
   (500 - 1000 หน่วย)
  ประชากรขนาดใหญ่  ใช้ 5% หรือ 384
  (1000 หน่วย ขึ้นไป)
  วิธีการแบ่งกลุ่ม
   1. แบบแบ่งชั้น
   2. แบบแบ่งกลุ่ม
   3. แบบเป็นระบบ
   4. แบบอย่างง่าย
   5. แบบผสมผสาน

 ขนาดตัวอย่าง : เท่าไรจึงจะพอ
             
(ทฤษฎี)
 วิธีสุ่มตัวอย่าง :
วิธีไหนจึงจะเป็นตัวแทน
             (ปฏิบัติ)
 หน่วยตัวอย่าง
 หน่วยให้ข้อมูล
 - บุคคล  ให้ข้อมูลของตัวเอง
 - ครอบครัว  ให้ข้อมูลของครอบครัว
 - หน่วยงาน  ให้ข้อมูลของหน่วยงาน
          วันนี้พอแค่นี้ก่อน นะครับ ท่านใดมีปัญหาโปรดถามมา…. นะครับ