แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6

เนตรทราย
แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6 สำหรับฝึกเสริมทักษะ ป. 2 และ ป. 5 สามารถทดลองทำเพิ่มพูนความรู้

แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ ป. 5 และแนวข้อสอบ O-Net ป.6

การ NT ตั้งแต่ปี 2555 เปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็น 3 ฉบับ


แนว ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2556-2557 ทั้ง 3 ฉบับ ข้อเขียนตอบ(ข้อ28-30)

คลิ๊ก 1 ครั้งที่ชื่อไฟล์ในวงเล็บ เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ pdf (NT_P3_2556-2557_28-30.pdf)


แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (NT) พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบรายข้อ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร และค่าสถิติคุณภาพข้อสอบรายข้อ ข้อสอบ NT ตั้งแต่ปี 2555 เปลี่ยนเป็น 3 ด้าน ดังนี้ด้านภาษาhttp://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/l.pdf

ด้านคำนวณhttp://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/n.pdf

ด้านเหตุผลhttp://bet.obec.go.th/index/dl/nt55/r.pdf

แบบทดสอบ ความสามารถด้านเหตุผล

http://bet.obec.go.th/bet/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2-2

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 1

การสำรวจการใช้กระดาษทิชชูของร้านค้าต่าง ๆ

A ร้านขายข้าวสาร ใช้แบบแผ่นเรียบ

B ร้านอาหาร ใช้แบบลายนูน

C ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้แบบลายนูน

D ร้านขายยา ใช้แบบแผ่นเรียบ

1. แอ๋วขายส้มตำ ควรเลือกใช้กระดาษชำระ(ทิชชู) แบบใดจึงจะเหมาะสมเพราะเหตุใด

1) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา 2) ชนิดลายนูน เพราะมีความยืดหยุ่น ซึมซับได้ดี 3) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ย่อยสลายได้ดี 4) ชนิดแผ่นเรียบ เพราะมีความยืดหยุ่น ปริมาณมากกว่า

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 2

การซื้อของเล่นของนักเรียน ป.3

แก้ว ตุ๊กตาผ้า

ก้อง รถพลาสติก

กล้า หุ่นยนต์โลหะ

ไก่ ปืนไม้

2. ถ้านักเรียนจะซื้อของเล่นให้น้องผู้หญิงที่มีอายุ 1 ขวบ ควรเลือกซื้อของเล่นเหมือนใคร เพราะเหตุใด

1) แก้ว เพราะมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย

2) ก้อง เพราะมีสีสันสวยงามและสะดุดตา

3) กล้า เพราะมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4) ไก่ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 3

ชุมชนที่หนึ่ง ระเบิดหินภูเขาหินปูน

ชุมชนที่สอง ทำเหมืองแร่ ขุดแร่ดินหินใส่รางแล้วฉีดน้ำหาแร่

3. อาชีพของทั้งสองชุมชนส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด

1) ป่าไม้ลดลง

2) สัตว์ป่าลดลง

3) น้ำป่าไหลหลาก

4) ทรัพยากรลดลงและหมดไป

วิชาภาษาไทย/ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. จากข้อความต่อไปนี้ มีคุณธรรมข้อใด ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ (คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ก. มีเมตตา ข. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. มีความซื่อสัตย์ ง. ขยัน อดทน

2. นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คำว่า ทัศนศึกษามีความหมายตรงกับข้อใด (คำที่มีความหมายตรงกัน ใกล้เคียงกัน)

ก. ไปเที่ยวสนุก ข. ไปเรียนรู้นอกสถานที่

ค. ไปพักผ่อน ง. ไปทำงาน

3. ชลสิทธิ์ทำที่..................หนังสือ ตกที่....................บันได

ควรนำในข้อใดมาเติมในช่องว่าง (คำพ้องเสียง)

ก. ขั้น, คั่น ข. คั่น, ขั้น ค. ขั้น, ขั้น ง. คั่น, คั่น

4. เหตุการณ์ใดควรเรียงเป็นลำดับสุดท้าย (การเรียงลำดับเหตุการณ์)

1) โรงเรียนประกาศชมนักเรียน

2) นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน

3) นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย

4) นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ

ก. เหตุการณ์ที่ 1 ข. เหตุการณ์ที่ 2

ค. เหตุการณ์ที่ 3 ง. เหตุการณ์ที่ 4

5. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (เรื่องประโยค การลำดับประโยค)

ก. ปูนาขาเก ข. แมวกินปลา

ค. บ้านสีแดงบนเนินเขา ง. นกกระจอกเทศ

6. ข้อใดมีคำคล้องจอง (คำคล้องจอง คำขวัญ)

ก. เด็กดี มีวินัย ค. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า

ค. เรารักในหลวง ง. ยาเสพติดอันตราย อย่าคิดทดลอง

7. ตามหลักการใช้พจนนานุกรม คำในข้อใดจะปรากฎเป็น คำแรกสุดเมื่อนักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม

ก. เป่า ข. แท้ ค. อบอบุ่น ง. ฤๅษี

8. บทกลอนนี้สอนเรื่องอะไร (คำประพันธ์ ถอดคำประพันธ์ ข้อคิดจากคำประพันธ์)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ก. สอนเรื่องเด็ก ข. ขยันเรียน ตั้งใจเรียน

ค. ตั้งใจประกอบอาชีพ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

9. ข้อนี้เป็นรูปภาพ ภาพบนรถประจำทาง ผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวน่ากลัวกำลังลุกจากเก้าอี้นั่งเพื่อให้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ นั่งแทน จากภาพนี้สอนเรื่องอะไร (การดูภาพ ตีความ)

ก. ความเห็นแก่ตัว ข. ความซื่อสัตย์

ค. ความกตัญญู ง. การเสียสละ

10. ข้อใดมีคำสรรพนาม (คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น)

ก. เขาลูกนั้นมีสัตว์ป่าชุกชม ข. หนูเมืองกรุงกำลังคุ้ยเศษขยะหาอาหาร

ค. เขาบอกว่าเด็กต้องตั้งใจเรียน ง. หนูป็นสัตว์

วิชาคณิตศาสตร์/ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11. เลข 2 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 89,712 ข. 92,222 ค. 20,001 ง. 2,999

12. ผลลัพธ์ของ 89 x 1,001 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 0 ข. 89 ค. 8,989 ง. 89,089

13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 6 ห้อง ๆ ละ 40 คน รวมมีนักเรียนชั้นนี้กี่คน

ก. 40 คน ข. 18 คน ค. 240 คน ง. 720 คน

14. พิจารณาแบบรูปที่กำหนด a b c d a b c d รูปที่ 10 คือ รูปตัวใด

ก. a ข. b ค. c ง. d

15. ตารางเวลารถสายนครปฐม-กรุงเทพฯ

รถไฟด่วน ออกเวลา 7.30 น. ถึง เวลา 8.25 น.

รถไฟเร็ว ออกเวลา 10.45 น. ถึง เวลา 11.25 น.

รถโดยสารสาย 83 ออกเวลา 14.45 น. ถึง เวลา 15.45 น.

รถเมล์ ขสมก. สาย 84 ออกเวลา 6.00 ถึง เวลา 8.00 น.

จากตารางเวลา รถขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด

ก. รถไฟด่วน ข. รถไฟเร็ว ค. รถโดยสารสาย 83 ง. รถเมล์ ขสมก. สาย 84

16. ธนบัตร[100] 2 ฉบับ/ ธนบัตร[50] 2 ฉบับ / ธนบัตร[20] 10 ฉบับ รวมเป็นเงินกี่บาท

ก. 170 บาท ข. 300 บาท ค. 320 บาท ง. 500 บาท

17. มานี สูง 1 เมตร 55 เซนติเมตร มานะ สูง 172 เซนติเมตร ใครสูงกว่าใครและสูงกว่าเท่าใด

ก. มานี สูงกว่า 23 เซนติเมตร ข. นามะ สูงกว่า 23 เซนติเมตร

ข. นามี สูงกว่า 17 เซนติเมตร ง. มานะ สูงกว่า 17 เซนติเมตร

18. แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ แสดงสัตว์จำนวนที่นักเรียน ป.3 เลี้ยงไว้

ไก่ 0 0 0 0

นก 0 0 0 0 0 0 0

ปลา 0 0 0 0 0 0

กำหนดให้ 0 จำนวน 1 ภาพ แทนจำนวน สัตว์ 5 ตัว

จากแผนภูมิ ข้อใดถูกต้อง

ก. นักเรียน ป.3 เลี้ยงไก่ 4 ตัว ข. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์ไก่ นก ปลา รวม 85 ตัว

ค. นักเรียน ป.3 เลี้ยง ปลามากกว่านก ง. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

19. /จักรยาน ราคา 980 บาท/ /หุ่นยนต์ ราคา 199 บาท/ /ลูกฟุตบอล ราคา 299 บาท/

ถ้านักเรียนมีเงิน 500 บาท จะซื้อสินค้าตามข้อใดต่อไปนี้แล้ว จะต้องเหลือเงินให้น้อยที่สุด

ก. จักรยาน 1 คัน ข. หุ่นยนต์ 1 ตัว/ ฟุตบอล 1 ลูก

ค. หุ่นยนต์ 5 ตัว ง. ฟุตบอล 1 ลูก หุ่นยนต์ 2 ตัว

20. ตลาดสดไร่ขิง ซอย 4 ขายปลาทูได้ 15 เข่ง ๆ ละ 3 ตัว รวมขายปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก. 4+15+3 = []ข. (15+3) = []

ค. 4x15x3= [] ง. 15 x3= []

ข้อสอบ NT ป.3 ส่วนที่แสดงวิธีทำ

1.ภาษาไทย เขียนเรียงความจากภาพ ภาพจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

10 บรรทัด พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

2. ภาษาไทย การอ่าน อ่านบทความบทอ่าน

3. คณิตศาสตร์แสดงวิธีทำ 1 ข้อจากโจทย์ปัญหาระคน(คณิต บท 12)

4. วิเคราะห์โจทย์ โจทย์กำหนดอะไร โจทย์ให้หาอะไร หาคำตอบโดยวิธีใด ประโยคสัญลักษณ์ ได้คำตอบเท่าไร (คณิต บท 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt เก่า
โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

ข้อสอบ NT O-Net สามารถหาได้จากเว็บไซจ์สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

http://www.niets.or.th/o-net.html

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ข้อสอบเก่า ปีการศึกษา 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/thaip6_50.pdf

คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/mathp6_50.pdf

วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/seiencep6_50.pdf

เว็บไซต์สำนักทดสอบ สทศ http://www.niets.or.th

เลือก O-Net เลือกแถบข้อความ O-Net ที่ด้านซ้ายมือ จะพบชื่อวิชาให้ลิงค์

ข้อสอบ ฉบับ สทศ ฉบับที่สอบ ปีการศึกษา 2549 2550 มีให้ทดลองทำแล้ว ขอให้โชคดีในการสอบ

ข้อสอบ O-NET ป.6

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2548 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550 วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ
O-NET 2551

รายชื่อเว็บไซต์ที่มีแนวข้อสอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เนตรทราย

คำสำคัญ (Tags)#ข้อสอบ nt ป.3#ข้อสอบ nt ป.6#แนวข้อสอบ nt ป.3#ข้อสอบ o-net ป.3#ข้อสอบ o-net ป.6#ข้อสอบ nt x.3#ข้อสอบ nt ป.5#เตรียมสอบ nt ป.3#แนวข้อสอบ o-net ป.3#แนวข้อสอบ o-net ป.6#o-net ป.6#nt ป.3#nt x.3#o-net x.6

หมายเลขบันทึก: 236637, เขียน: 22 Jan 2009 @ 10:12 (), แก้ไข: 19 Aug 2016 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 119, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
พลอย
IP: xxx.172.223.19
เขียนเมื่อ 

รักคนมีเจ้าข้อง

มีไรป่ะท้ามีโทรมา

0841418296

IP: xxx.172.223.19
เขียนเมื่อ 

ไงเพิ้ล สัส

จินนี่
IP: xxx.172.123.239
เขียนเมื่อ 

มันอยากมากอะ อยากร้องไห้

เนตรทราย
IP: xxx.147.21.135
เขียนเมื่อ 

ปีนี้สอบ โอเนต 8 วิชา 4 ฉบับ ควรเข้าเว็บ สทศ ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบ เพราะมีหลายแบบ

อิทธิพล
IP: xxx.27.21.92
เขียนเมื่อ 

Pon Love Tal

เกษมณี
IP: xxx.164.55.202
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากกกกกกกกกกกกก

ธนวิทญ์
IP: xxx.67.121.108
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีเฉลยด้วยจะดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ศิรดา
IP: xxx.31.52.90
เขียนเมื่อ 

น่าจะบอกระดับชั้นว่าข้อสอบชั้นไหน

ประถม อะไร ป.3 หรือ ป.6

งง งง งง งง งง *0*

u.f.o.
IP: xxx.49.90.71
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีเฉลยล่ะคะ ว้า........... แย่จังเลยอ่ะ

u.f.o.
IP: xxx.49.90.71
เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ น่าจะบอกระดับชั้น เว็บนี้ผิดพลาดแยอะนะคะ

แอบมอง
IP: xxx.49.90.71
เขียนเมื่อ 

พี่ หรั่ง ม.3 /2 ร.ร. มารีย์อุดร หล่อที่สุดในร.ร. เลย ขั้นเทพอ่ะ

เขียนเมื่อ 

1. บลอกนี้มีจุดประสงค์ให้ทดลองทำ จึงไม่มีเฉลยให้นะคะ

2. การสอบ NT หรือ O-Net เค้าคงไม่บอกหรอกนะคะว่าเป็นข้อสอบชั้นใด

เพราะเค้าสามารถนำมาออกสอบได้ทั้งนั้นถ้าไม่เกินหลักสูตร

3. ถ้าผิดพลาดข้อไหนบอกมาได้นะคะ เช่นข้อ 19 ตัวเลือกบางตัวเป็นตัวหลอก ต้องวิเคราะห์

4. แนวข้อสอบวิเคราะห์จากข้อสอบ NT หรือ O-Net เก่า แต่ไม่นำข้อสอบเก่ามา

เพราะมีพิมพ์ขายทั่วไปแล้ว และผู้ออกคงไม่นำข้อเดิมมา แต่นำแนวทางเดิมมา

เขียนเมื่อ 

ก็ดีนะคะ แต่ทำไม่บางเว็บโหลดไม่ได้คะ...แต่ก็ขอบคุณมาก ๆ คะ

นารีรัตน์
IP: xxx.27.146.56
เขียนเมื่อ 

สนุกมากค่ะ แต่บางเว็บโหลดไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน.....ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

เด็กป.7
IP: xxx.27.146.56
เขียนเมื่อ 

น่าเบื่อ น่าเบื่อ ข้อสอบง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก ให้เด็กอนุบาล1ทำดีกว่านะ

มาย
IP: xxx.183.178.182
เขียนเมื่อ 

1. บลอกนี้มีจุดประสงค์ให้ทดลองทำ จึงไม่มีเฉลยให้นะคะ

2. การสอบ NT หรือ O-Net เค้าคงไม่บอกหรอกนะคะว่าเป็นข้อสอบชั้นใด

เพราะเค้าสามารถนำมาออกสอบได้ทั้งนั้นถ้าไม่เกินหลักสูตร

3. ถ้าผิดพลาดข้อไหนบอกมาได้นะคะ เช่นข้อ 19 ตัวเลือกบางตัวเป็นตัวหลอก ต้องวิเคราะห์

4. แนวข้อสอบวิเคราะห์จากข้อสอบ NT หรือ O-Net เก่า แต่ไม่นำข้อสอบเก่ามา

เพราะมีพิมพ์ขายทั่วไปแล้ว และผู้ออกคงไม่นำข้อเดิมมา แต่นำแนวทางเดิมมา

มาย
IP: xxx.183.178.182
เขียนเมื่อ 

อ่าน: 62449

ความเห็น: 35 แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6 แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ O-Net ป.6 สำหรับฝึกเสริมทักษะ ป. 2 และ ป. 5 สามารถทดลองทำเพิ่มพูนความรู้ แนวข้อสอบ NT ป. 3 , แนวข้อสอบ ป. 5 และแนวข้อสอบ O-Net ป.6

วิชาภาษาไทย/ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. จากข้อความต่อไปนี้ มีคุณธรรมข้อใด “ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ” (คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ก. มีเมตตา ข. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. มีความซื่อสัตย์ ง. ขยัน อดทน

2. นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คำว่าทัศนศึกษามีความหมายตรงกับข้อใด (คำที่มีความหมายตรงกัน ใกล้เคียงกัน)

ก. ไปเที่ยวสนุก ข. ไปเรียนรู้นอกสถานที่

ค. ไปพักผ่อน ง. ไปทำงาน

3. ชลสิทธิ์ทำที่..................หนังสือ ตกที่....................บันได

ควรนำในข้อใดมาเติมในช่องว่าง (คำพ้องเสียง)

ก. ขั้น, คั่น ข. คั่น, ขั้น ค. ขั้น, ขั้น ง. คั่น, คั่น

4. เหตุการณ์ใดควรเรียงเป็นลำดับสุดท้าย (การเรียงลำดับเหตุการณ์)

1) โรงเรียนประกาศชมนักเรียน

2) นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน

3) นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย

4) นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ

ก. เหตุการณ์ที่ 1 ข. เหตุการณ์ที่ 2

ค. เหตุการณ์ที่ 3 ง. เหตุการณ์ที่ 4

5. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (เรื่องประโยค การลำดับประโยค)

ก. ปูนาขาเก ข. แมวกินปลา

ค. บ้านสีแดงบนเนินเขา ง. นกกระจอกเทศ

6. ข้อใดมีคำคล้องจอง (คำคล้องจอง คำขวัญ)

ก. เด็กดี มีวินัย ค. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า

ค. เรารักในหลวง ง. ยาเสพติดอันตราย อย่าคิดทดลอง

7. ตามหลักการใช้พจนนานุกรม คำในข้อใดจะปรากฎเป็นคำแรกสุดเมื่อนักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม

ก. เป่า ข. แท้ ค. อบอบุ่น ง. ฤๅษี

8. บทกลอนนี้สอนเรื่องอะไร (คำประพันธ์ ถอดคำประพันธ์ ข้อคิดจากคำประพันธ์)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ก. สอนเรื่องเด็ก ข. ขยันเรียน ตั้งใจเรียน

ค. ตั้งใจประกอบอาชีพ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

9. ข้อนี้เป็นรูปภาพ “ภาพบนรถประจำทาง ผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวน่ากลัวกำลังลุกจากเก้าอี้นั่งเพื่อให้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ นั่งแทน” จากภาพนี้สอนเรื่องอะไร (การดูภาพ ตีความ)

ก. ความเห็นแก่ตัว ข. ความซื่อสัตย์

ค. ความกตัญญู ง. การเสียสละ

10. ข้อใดมีคำสรรพนาม (คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น)

ก. เขาลูกนั้นมีสัตว์ป่าชุกชม ข. หนูเมืองกรุงกำลังคุ้ยเศษขยะหาอาหาร

ค. เขาบอกว่าเด็กต้องตั้งใจเรียน ง. หนูเป็นสัตว์

วิชาคณิตศาสตร์/ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11. เลข 2 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 89,712 ข. 92,222 ค. 20,001 ง. 2,999

12. ผลลัพธ์ของ 89 x 1,001 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 0 ข. 89 ค. 8,989 ง. 89,089

13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 6 ห้อง ๆ ละ 40 คน รวมมีนักเรียนชั้นนี้กี่คน

ก. 40 คน ข. 18 คน ค. 240 คน ง. 720 คน

14. พิจารณาแบบรูปที่กำหนด a b c d a b c d รูปที่ 10 คือ รูปตัวใด

ก. a ข. b ค. c ง. d

15. ตารางเวลารถสายนครปฐม-กรุงเทพฯ

รถไฟด่วน ออกเวลา 7.30 น. ถึง เวลา 8.25 น.

รถไฟเร็ว ออกเวลา 10.45 น. ถึง เวลา 11.25 น.

รถโดยสารสาย 83 ออกเวลา 14.45 น. ถึง เวลา 15.45 น.

รถเมล์ ขสมก. สาย 84 ออกเวลา 6.00 ถึง เวลา 8.00 น.

จากตารางเวลา รถขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด

ก. รถไฟด่วน ข. รถไฟเร็ว ค. รถโดยสารสาย 83 ง. รถเมล์ ขสมก. สาย 84

16. ธนบัตร[100] 2 ฉบับ/ ธนบัตร[50] 2 ฉบับ / ธนบัตร[20] 10 ฉบับ รวมเป็นเงินกี่บาท

ก. 170 บาท ข. 300 บาท ค. 320 บาท ง. 500 บาท

17. มานี สูง 1 เมตร 55 เซนติเมตร มานะ สูง 172 เซนติเมตร ใครสูงกว่าใครและสูงกว่าเท่าใด

ก. มานี สูงกว่า 23 เซนติเมตร ข. นามะ สูงกว่า 23 เซนติเมตร

ข. นามี สูงกว่า 17 เซนติเมตร ง. มานะ สูงกว่า 17 เซนติเมตร

18. แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ แสดงสัตว์จำนวนที่นักเรียน ป.3 เลี้ยงไว้

ไก่ 0 0 0 0

นก 0 0 0 0 0 0 0

ปลา 0 0 0 0 0 0

กำหนดให้ 0 จำนวน 1 ภาพ แทนจำนวน สัตว์ 5 ตัว

จากแผนภูมิ ข้อใดถูกต้อง

ก. นักเรียน ป.3 เลี้ยงไก่ 4 ตัว ข. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์ไก่ นก ปลา รวม 85 ตัว

ค. นักเรียน ป.3 เลี้ยง ปลามากกว่านก ง. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

19. /จักรยาน ราคา 980 บาท/ /หุ่นยนต์ ราคา 199 บาท/ /ลูกฟุตบอล ราคา 299 บาท/

ถ้านักเรียนมีเงิน 500 บาท จะซื้อสินค้าตามข้อใดต่อไปนี้แล้วจะต้องเหลือเงินให้น้อยที่สุด

ก. จักรยาน 1 คัน ข. หุ่นยนต์ 1 ตัว/ ฟุตบอล 1 ลูก

ค. หุ่นยนต์ 5 ตัว ง. ฟุตบอล 1 ลูก หุ่นยนต์ 2 ตัว

20. ตลาดสดไร่ขิง ซอย 4 ขายปลาทูได้ 15 เข่ง ๆ ละ 3 ตัว รวมขายปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก. 4+15+3 = [] ข. (15+3) = []

ค. 4x15x3= [] ง. 15 x3= []

ข้อสอบ NT ป.3 ส่วนที่แสดงวิธีทำ

1.ภาษาไทย เขียนเรียงความจากภาพ ภาพจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

10 บรรทัด พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

2. ภาษาไทย การอ่าน อ่านบทความบทอ่าน

3. คณิตศาสตร์แสดงวิธีทำ 1 ข้อจากโจทย์ปัญหาระคน(คณิต บท 12)

4. วิเคราะห์โจทย์ โจทย์กำหนดอะไร โจทย์ให้หาอะไร หาคำตอบโดยวิธีใด ประโยคสัญลักษณ์ ได้คำตอบเท่าไร (คณิต บท 12)

ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt เก่า ข้อสอบ nt เก่า

โปรแกรมสอบ nt ออนไลน์ ข้อสอบเก่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ ข้อสอบปีการศึกษา 2550 ดับเบิลคลิก ที่ http://bet.obec.go.th/phpmyadmin4/nt51p3.php

ข้อสอบ NT O-Net สามารถหาได้จากเว็บไซจ์สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)

miemint
IP: xxx.26.173.128
เขียนเมื่อ 

ภาษาไทย

1. จากข้อความต่อไปนี้ มีคุณธรรมข้อใด “ภาธรเก็บโทรศัพท์มือถือได้จึงนำส่งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ” (คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์)

ก. มีเมตตา ข. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค. มีความซื่อสัตย์ ง. ขยัน อดทน

2. นักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คำว่าทัศนศึกษามีความหมายตรงกับข้อใด (คำที่มีความหมายตรงกัน ใกล้เคียงกัน)

ก. ไปเที่ยวสนุก ข. ไปเรียนรู้นอกสถานที่

ค. ไปพักผ่อน ง. ไปทำงาน

3. ชลสิทธิ์ทำที่..................หนังสือ ตกที่....................บันได

ควรนำในข้อใดมาเติมในช่องว่าง (คำพ้องเสียง)

ก. ขั้น, คั่น ข. คั่น, ขั้น ค. ขั้น, ขั้น ง. คั่น, คั่น

4. เหตุการณ์ใดควรเรียงเป็นลำดับสุดท้าย (การเรียงลำดับเหตุการณ์)

1) โรงเรียนประกาศชมนักเรียน

2) นักเรียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน

3) นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย

4) นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ

ก. เหตุการณ์ที่ 1 ข. เหตุการณ์ที่ 2

ค. เหตุการณ์ที่ 3 ง. เหตุการณ์ที่ 4

5. ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (เรื่องประโยค การลำดับประโยค)

ก. ปูนาขาเก ข. แมวกินปลา

ค. บ้านสีแดงบนเนินเขา ง. นกกระจอกเทศ

6. ข้อใดมีคำคล้องจอง (คำคล้องจอง คำขวัญ)

ก. เด็กดี มีวินัย ค. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า

ค. เรารักในหลวง ง. ยาเสพติดอันตราย อย่าคิดทดลอง

7. ตามหลักการใช้พจนนานุกรม คำในข้อใดจะปรากฎเป็นคำแรกสุดเมื่อนักเรียนหาความหมายจากพจนานุกรม

ก. เป่า ข. แท้ ค. อบอบุ่น ง. ฤๅษี

8. บทกลอนนี้สอนเรื่องอะไร (คำประพันธ์ ถอดคำประพันธ์ ข้อคิดจากคำประพันธ์)

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

เมื่อเติบใหญ่จะได้มีวิชา

เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

ก. สอนเรื่องเด็ก ข. ขยันเรียน ตั้งใจเรียน

ค. ตั้งใจประกอบอาชีพ เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

9. ข้อนี้เป็นรูปภาพ “ภาพบนรถประจำทาง ผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวน่ากลัวกำลังลุกจากเก้าอี้นั่งเพื่อให้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ นั่งแทน” จากภาพนี้สอนเรื่องอะไร (การดูภาพ ตีความ)

ก. ความเห็นแก่ตัว ข. ความซื่อสัตย์

ค. ความกตัญญู ง. การเสียสละ

10. ข้อใดมีคำสรรพนาม (คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น)

ก. เขาลูกนั้นมีสัตว์ป่าชุกชม ข. หนูเมืองกรุงกำลังคุ้ยเศษขยะหาอาหาร

ค. เขาบอกว่าเด็กต้องตั้งใจเรียน ง. หนูเป็นสัตว์

วิชาคณิตศาสตร์/ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

11. เลข 2 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 89,712 ข. 92,222 ค. 20,001 ง. 2,999

12. ผลลัพธ์ของ 89 x 1,001 มีค่าเท่ากับเท่าใด

ก. 0 ข. 89 ค. 8,989 ง. 89,089

13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 6 ห้อง ๆ ละ 40 คน รวมมีนักเรียนชั้นนี้กี่คน

ก. 40 คน ข. 18 คน ค. 240 คน ง. 720 คน

14. พิจารณาแบบรูปที่กำหนด a b c d a b c d รูปที่ 10 คือ รูปตัวใด

ก. a ข. b ค. c ง. d

15. ตารางเวลารถสายนครปฐม-กรุงเทพฯ

รถไฟด่วน ออกเวลา 7.30 น. ถึง เวลา 8.25 น.

รถไฟเร็ว ออกเวลา 10.45 น. ถึง เวลา 11.25 น.

รถโดยสารสาย 83 ออกเวลา 14.45 น. ถึง เวลา 15.45 น.

รถเมล์ ขสมก. สาย 84 ออกเวลา 6.00 ถึง เวลา 8.00 น.

จากตารางเวลา รถขบวนใดใช้เวลาน้อยที่สุด

ก. รถไฟด่วน ข. รถไฟเร็ว ค. รถโดยสารสาย 83 ง. รถเมล์ ขสมก. สาย 84

16. ธนบัตร[100] 2 ฉบับ/ ธนบัตร[50] 2 ฉบับ / ธนบัตร[20] 10 ฉบับ รวมเป็นเงินกี่บาท

ก. 170 บาท ข. 300 บาท ค. 320 บาท ง. 500 บาท

17. มานี สูง 1 เมตร 55 เซนติเมตร มานะ สูง 172 เซนติเมตร ใครสูงกว่าใครและสูงกว่าเท่าใด

ก. มานี สูงกว่า 23 เซนติเมตร ข. นามะ สูงกว่า 23 เซนติเมตร

ข. นามี สูงกว่า 17 เซนติเมตร ง. มานะ สูงกว่า 17 เซนติเมตร

18. แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้ แสดงสัตว์จำนวนที่นักเรียน ป.3 เลี้ยงไว้

ไก่ 0 0 0 0

นก 0 0 0 0 0 0 0

ปลา 0 0 0 0 0 0

กำหนดให้ 0 จำนวน 1 ภาพ แทนจำนวน สัตว์ 5 ตัว

จากแผนภูมิ ข้อใดถูกต้อง

ก. นักเรียน ป.3 เลี้ยงไก่ 4 ตัว ข. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์ไก่ นก ปลา รวม 85 ตัว

ค. นักเรียน ป.3 เลี้ยง ปลามากกว่านก ง. นักเรียน ป.3 เลี้ยงสัตว์จำนวนมาก

19. /จักรยาน ราคา 980 บาท/ /หุ่นยนต์ ราคา 199 บาท/ /ลูกฟุตบอล ราคา 299 บาท/

ถ้านักเรียนมีเงิน 500 บาท จะซื้อสินค้าตามข้อใดต่อไปนี้แล้วจะต้องเหลือเงินให้น้อยที่สุด

ก. จักรยาน 1 คัน ข. หุ่นยนต์ 1 ตัว/ ฟุตบอล 1 ลูก

ค. หุ่นยนต์ 5 ตัว ง. ฟุตบอล 1 ลูก หุ่นยนต์ 2 ตัว

20. ตลาดสดไร่ขิง ซอย 4 ขายปลาทูได้ 15 เข่ง ๆ ละ 3 ตัว รวมขายปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก. 4+15+3 = [] ข. (15+3) = []

ค. 4x15x3= [] ง. 15 x3= []

miemint
IP: xxx.26.173.128
เขียนเมื่อ 

แค่นี้หล๋อคะ 

 

 

คาวหน้าเอาหลายๆวิชานะคะ

 

 

ถ้าจะให้ดีเอาทุกวิชาเลยนะคะ

 

 

เอาแต่ข้อสอบเทอม1   2  ปลายภาค ของป.5  ป.6  นะคะ

 

 

ไว้จะมาอุดหนุ๋นใหม่นะคะ

 

 

บายค่ะ

 

IP: xxx.87.5.230
เขียนเมื่อ 

งันๆๆๆๆ

IP: xxx.175.169.31
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากครับ

IP: xxx.175.204.62
เขียนเมื่อ 

ดี

nok
IP: xxx.24.28.7
เขียนเมื่อ 

ก้อ ดีน่ะ แต่ไม่ค่อยรู้เรื่อง

Doungneat @hot.com
IP: xxx.180.65.23
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบท่ให้นักเรียนทำดีมากคะ

po
IP: xxx.19.67.100
เขียนเมื่อ 

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนิดเดียว

ด.ญ.ต้นเข็ม
IP: xxx.42.126.180
เขียนเมื่อ 

น่าจะทำลงในนี้ได้น่ะ

ntgh
IP: xxx.25.11.236
เขียนเมื่อ 

d,fg

นาโน่
IP: xxx.27.130.2
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านแล้วรักเรียนมากขึ้น

IP: xxx.93.205.72
เขียนเมื่อ 

ดี

[email protected]
IP: xxx.93.205.72
เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากเลย

ปฐมโชค
IP: xxx.93.192.21
เขียนเมื่อ 

ง่ายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับ

เน่
IP: xxx.26.0.61
เขียนเมื่อ 

:สนุก

oil
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

สนุกมาก

k
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ

ชนิกานต์
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีเเละสุดยอดมากเลยค่ะ

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

สนุกมากค่ะและฝึกสมอง

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

สุดยอดมาก แจ๋วจริงๆค่ะ

oil
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

สนุกมาก

L_OVe To Me KAN♥♥♥♥
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก

อย่าทำผิดกันละ

♥♥

◘◘○♥

ฮิฮิ•••

ทำได้เปล่า☺☺☺

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีจริงหรอ อ๊ะ อ๊ะ อ๊ะ จริงหรอ

L_OVe To Me การ ♥♥♥
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบนี้เป็นเรื่อง จิ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีมาก♥♣♣♣♥♥♥♣♣♣....................55555555

ฝึกสมอง.............♠♠♠♠♠♣♣

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

อรัญญา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะฮิฮิฮิฮิ♥♥♥♥

สา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

♥ทำไมง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ♣♥

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

♥◘♥◘♥◘สุดยอด อ๊ะ อ๊ะ จริงเหรอ♥◘♥◘♥

love คน ชื่อ ◘◘◘◘p♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

โง่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

○◘○◘ดีมากๆ ดีจนขำกลิ้งเลย◘○◘○ฮิ ฮิ ไม่ต้องเสียใจหรอก ฮิ ฮิ ○◘○◘○

hgjkh
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาก

มีนา
IP: xxx.87.173.105
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบยากมากค่ะแต่จะพยายามทำให้ได้ค่ะ

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

♥◘♥◘เยี่ยม มากๆเลย◘♥◘♥

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

วทันยา
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

เยื่ยมมากๆๆๆๆๆ♥♥♥55555

ดีมาก♣♣♣

สุดมาก☻☻☻

กิ่ง
IP: xxx.93.186.146
เขียนเมื่อ 

○◘○◘○ดี น่าชื่นชม......ทำแล้วมีสาระ......น่าเวทนาเสียจริง○◘○◘○

วิว
IP: xxx.89.115.180
เขียนเมื่อ 

หน้าจะเอาอันนี้เป็นแบบทดสอบไปเลยมีเฉลยพร้อมคงดีกว่า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ เป็นบุญสำหรับเด็กไทยที่ได้ครูเนตรทรายผู้ใจดีแบ่งปันครับ

ออม
IP: xxx.204.119.215
เขียนเมื่อ 
  1.  
    1. เยี่ยมคะเพราะขณะที่หนูเอามาสอบป.3ยังได้เลยคะ
    2. 
อุ้ม
IP: xxx.204.119.215
เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณค่ะที่มีอันนี้  ทำให้หนูสอบเข้าโรงเรียนได้

รัตนา แท่นนิล
IP: xxx.93.154.13
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่มีแบบทดสอบที่ดีดี

jarupa
IP: xxx.173.237.37
เขียนเมื่อ 

โคย

 

jarupa
IP: xxx.173.237.37
เขียนเมื่อ 

โคย

 

...
IP: xxx.25.250.49
เขียนเมื่อ 

no

เมย์
IP: xxx.93.197.176
เขียนเมื่อ 

ดีจริงๆๆๆ

เตย
IP: xxx.53.159.165
เขียนเมื่อ 

  น่าสนใจ  ดีจริงๆ ขอขอบคุณมาก ที่จัดทำแบบทดสอบนี้

ด.ช.เมธาวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์
IP: xxx.31.121.88
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ แม่บอก แม่ไก่ ขอบคุณครับ

gdkk
IP: xxx.120.116.121
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ

IP: xxx.93.181.171
เขียนเมื่อ 

froy iove  you

Pas
IP: xxx.172.220.105
เขียนเมื่อ 

ดีโครต มาก ครับ

fang
IP: xxx.172.12.9
เขียนเมื่อ 

เฉลยอยู่ตรงไหน

ลูกหว้า
IP: xxx.172.201.116
เขียนเมื่อ 

ขอสอบง่ายมากค่ะ

สาธยา
IP: xxx.26.55.99
เขียนเมื่อ 

ยารักปลา

khow-fang
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ค่ะ

Focus
IP: xxx.206.242.185
เขียนเมื่อ 

vpkdwf

สุดหล่อ
IP: xxx.93.154.51
เขียนเมื่อ 

ม่อนรักเข็ม

lab
IP: xxx.93.154.51
เขียนเมื่อ 

ยากโคตรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ม่อนสุดหล่อ
IP: xxx.93.154.51
เขียนเมื่อ 

monlovekem

IP: xxx.93.181.62
เขียนเมื่อ 

ดี

นฤภร
IP: xxx.93.203.243
เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ดีมากครับ

 

IP: xxx.154.140.69
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากค่ะ

ชลธิชา
IP: xxx.53.148.16
เขียนเมื่อ 

ขอสอบให้ข้อคิดดีค่ะ    รักท๊อป

ตุ๊กแก
IP: xxx.53.148.16
เขียนเมื่อ 

ร๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน้องเพนกวินเสมอ ..ตี๋..

นัทธมน ขันทอง
IP: xxx.53.148.16
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มาเลยค่ะแถมคณิตก็ได้ใช้สมองด้วย  ฮิๆ

ใครก็ได้
IP: xxx.122.238.38
เขียนเมื่อ 

ก็ดีมีความรู้

IP: xxx.204.15.42
เขียนเมื่อ 

very good (bad)

CXGFfC
IP: xxx.25.40.173
เขียนเมื่อ 

ghdfjgf/guil

 

เนย
IP: xxx.91.162.208
เขียนเมื่อ 

หนูรู้จักครูเนตรทรายนะค่ะ  ข้อสอบนี้ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก............................?ค่ะ

kanyanat
IP: xxx.91.162.208
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบนี้ทำให้หนูสอบได้ที่ 1 ค่ะ

แอนนา
IP: xxx.228.80.75
เขียนเมื่อ 

สวัดดีค่ะ หนูเป็นนักเรียนระดับท๊อปของห้องเลยนะค่ะ

     แต่ข้อสอบเนตรทรายง่ายมากๆๆ หนูทำทุกเกือบทุกข้อนะจะบอกให้

คุณครุก็สนับสนุนให้หนูไปแข่งที่ต่างจังหวัด หนูแข่ง 10ครั้ง ชนะ 8ครั้ง

เบอร์หนู 0836836881 บางครั้งก็โทรติดบางครั้งก็ไม่ติด เพราะไม่ค่อยชาตร์แบตร์

ด.ณ.วรรณวิภา พุดเผือก
IP: xxx.143.152.226
เขียนเมื่อ 

หนูชอบมากค่ะ

กดกหด
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

รักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน้องๆๆจิบ

sdgfdsfds
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

รักน้องต้องแทง

กดกหด
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

ท๊อปรักบิว

DSFDSFDS
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

เครัากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆน้องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

frfrvrfvrvhrfv
IP: xxx.93.212.248
เขียนเมื่อ 

ใอ้หมูแยงอีนกทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

สิริยากร
IP: xxx.47.33.165
เขียนเมื่อ 

หนูๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.122.104.122
เขียนเมื่อ 

ดีเเล้วคับจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น