การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน  

นำเสนอโดย  นางอำนวย  หมื่นวรดี  ครูโรงเรียนวัดบ้านด่าน โทร 089-9095399

ความเป็นมาสภาพทั่วไป / ลักษณะสำคัญ
             สืบเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของ( สมศ ) เมื่อวันที่ 7 - 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ที่ประเมินผ่านมาแล้วไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ (สมศ) จุดที่ควรพัฒนา คือผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิดไตร่ตรอง ไม่สามารถวิจารณ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล รวมทั้งไม่สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ ขาดทักษะในการรวบรวมข้อมูลความรู้ความคิดและสร้างเป็นความรู้ใหม่ได้ ทางโรงเรียนจึงได้คิดค้นหาวิธีการ หรือนวัตกรรมที่จะมาพัฒนา มาตรฐาน ที่ 4 ในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติและผ่านการประเมิน จึงได้คิดกระบวนการสอนแบบโครงงานขึ้น เพราะการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงเหตุและผลเป็นการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย เน้นการทำงานร่วมกัน ฝึกทักษะการตั้งคำถามและวิธีการหาคำตอบ รวมทั้งเป้าหมายของการพัฒนาในปัจจุบันอยู่ที่การพัฒนาให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ใน มาตรา 24 กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดระดับสูง และหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ทำ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสมผสานความรู้อย่างสมดุลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

ลำดับขั้นตอนวิธีปฏิบัติ    เขียนเป็น Flow chart (แผนภูมิ)
                      
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน


จัดกลุ่มเด็กนักเรียน


กำหนดปัญหา


นักเรียนประชุมกลุ่มโดยครูเป็นที่ปรึกษา

 

นักเรียนดำเนินการวางแผนจัดทำโครงงาน
ตามเรื่องที่สนใจตามสาระการเรียนรู้

 

นักเรียนลงมือทำโครงงานและ
สรุปองค์ความรู้จัดทำเป็นรูปเล่ม

 

นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานและเผยแพร่โครงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การสอนแบบโครงงาน#การสอนโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 236631, เขียน: 22 Jan 2009 @ 09:45 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ผมสอนโครงงานเหมือนกันครับ
  • แต่เป็นภาษาอังกฤษครับ
  • ที่นี่ครับ
  • ขอบคุณครับ