การปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมของประชาชน


อ้างอิงจาก http://www.human.msu.ac.th/noom/index.php?name=news&file=readnews&id=14

จากหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติราชการที่มีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สรุปแผนการดำเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ได้ดังนี้

 

1. ด้านหอพักนิสิต

 

                1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหอพักของมหาวิทยาลัยและหอพักเครือข่ายให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

                1.2 เพิ่มจำนวนหอพักเครือข่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติหอพัก

                1.3 ปรับปรุงระบบและวิธีการเข้าออกของนิสิตในหอพักในมหาวิทยาลัย

                1.4 ส่งเสริมให้มีระบบบริการด้านสุขอนามัยในหอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยและหอพักเครือข่าย

 

2.  การพัฒนาบริการสาธารณะด้านการปรับปรุงระบบจราจรและภูมิทัศน์

                2.1 ปรับปรุงระบบการจราจรทางเข้ามหาวิทยาลัยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

                2.2  ขยายพื้นที่จอดรถให้เพียงพอกับจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

                2.3  รณรงค์ให้ใช้จักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดพลังงานของชาติ

                2.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ดูร่มรื่นและลดมลภาวะในมหาวิทยาลัย

                2.5  การพัฒนาทางเท้าเชื่อมต่ออาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 

3.  การพัฒนาบริการสาธารณะด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

                3.1 รณรงค์การป้องกันและลดอาชญากรรม

                3.2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารในมหาวิทยาลัยและรอบมหาวิทยาลัย

 

ในการดำเนินการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล และดำเนินงานให้ภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งน้อมรับข้อแนะนำ และความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและส่งเสริมแผนการดำเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ต่อไป

หมายเลขบันทึก: 236371เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2009 19:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 04:39 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี