คนดีสหเวช Happy Soul : 33 นางสาวดรุณี จันตระ

33 นางสาวดรุณี จันตระ

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  33  ขอแนะนำ  
นางสาวดรุณี  จันตระ  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Nee

นางสาวดรุณี  จันตระ

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ    17  พ.ย. 2551
 • ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     23  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)